Vergadering BB - 17/09/2021

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

 

Overzicht punten

Vergadering bb van 17/09/2021.

Natuur

 

BESLUIT BURGEMEESTER TOT KAPPING POPULIEREN IN DE DE LA BRASSINNESTRAAT 17.09.2021

 

Aangenomen

 

ONTWERP-BESLUIT:

Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet.

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 1 januari 2019.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16 juli 2010 en latere wijzigingen tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, in bijzonder art 6.1.2°.

Gezien er tijdens een plaatsbezoek door de gemeentelijke milieudienst en de technische dienst is gebleken dat de populieren op het perceel kadastraal gekend als 2de Afdeling ( Herderen), Sectie B, nr 591A een acuut gevaar vormen daar deze onstabiel worden wegens stamrot en er reeds dood hout op de weg is terechtgekomen ten gevolge van takbreuk.

Gezien de dode populieren een potentieel gevaar vormen voor de weggebruikers, voor de nutsleidingen en voor mogelijke schade aan aanpalende eigendommen door windworp dienen de bomen omwille van dwingende reden gekapt te worden.

Gelet op het Natuurdecreet dd. 21 oktober 1997 en latere wijzigingen en het besluit d.d. 23.07.1998 houdende nadere regels ter uitvoering van het Natuurdecreet (art 11 § 2, art 9, 2°) moeten er compenserende maatregelen genomen worden waaruit blijkt dat er geen schade aan de natuur wordt berokkend.

 

BESLUIT:

artikel 1:

De burgemeester geeft opdracht om de 22 dode en zieke populieren ter hoogte van de de la Brassinnestraat op het perceel 2de Afdeling, Sectie B, nr 591A dringend, binnen de 30 dagen, te kappen omwille van veiligheidsredenen. Voor deze kapping is geen vergunning vereist.

 

artikel 2:

Er dient zorg gedragen te worden dat er tijdens de kapping mogelijk aanwezige en beschermde diersoorten niet verstoord worden.

 

artikel 3: 

De kapping moet op hetzelfde perceel gecompenseerd worden door een zelfde aantal lindes dan dat er populieren stonden. De nieuwe aanplant moet binnen de 2 jaar na de start van de werken worden uitgevoerd.

 

artikel 4:

Dit besluit wordt voor uitvoering overgemaakt aan de eigenaar van het bovenvernoemde perceel:

 

artikel 5:

Dit besluit wordt ter kennisgeving gestuurd naar het Agentschap voor Bos en Groen

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Vergadering bb van 17/09/2021.

Natuur

 

BESLUIT TOT KAPPING VAN POPULIEREN IN MEMBRUGGEN 17.09.2021

 

Aangenomen

 

ONTWERP-BESLUIT:

Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet.

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 1 januari 2019.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16 juli 2010 en latere wijzigingen tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, in bijzonder art 6.1.2°.

Gezien er tijdens een plaatsbezoek door de gemeentelijke milieudienst en de technische dienst is gebleken dat de populieren op het perceel kadastraal gekend als 10de Afdeling ( Membruggen), Sectie A, nr 495 B een acuut gevaar vormen daar deze onstabiel worden wegens stamrot en er reeds dood hout op de weg is terechtgekomen ten gevolge van takbreuk.

Gezien de dode populieren hierdoor een gevaar vormen voor de weggebruikers, en voor mogelijke schade aan aanpalende eigendommen door windworp dienen de bomen omwille van dwingende reden gekapt te worden.

Gelet op het Natuurdecreet dd. 21 oktober 1997 en latere wijzigingen en het besluit d.d. 23.07.1998 houdende nadere regels ter uitvoering van het Natuurdecreet (art 11 § 2, art 9, 2°) moeten er compenserende maatregelen genomen worden waaruit blijkt dat er geen schade aan de natuur wordt berokkend

 

BESLUIT:

artikel 1:

De burgemeester geeft opdracht om de dode en zieke populieren op het perceel 10de Afdeling ( Membruggen), Sectie A, nr 495 B dringend, gekend als “In Den Valkenhof” binnen de 30 dagen, te kappen omwille van veiligheidsredenen. Voor deze kapping is geen vergunning vereist.

 

artikel 2:

Er dient zorg gedragen te worden dat er tijdens de kapping mogelijk aanwezige en beschermde diersoorten niet verstoord worden.

 

artikel 3: 

De kapping moet op hetzelfde perceel gecompenseerd worden door een zelfde aantal inheemse loofbomen of nieuwe populieren dan dat er bomen stonden voor de kapping. De nieuwe aanplant moet binnen de 2 jaar na de start van de werken worden uitgevoerd.

 

artikel 4:

Dit besluit wordt voor uitvoering overgemaakt aan de eigenaar van het bovenvernoemde perceel:

 

artikel 5:

Dit besluit wordt ter kennisgeving gestuurd naar het Agentschap voor Bos en Groen

Publicatiedatum: 17/09/2021