Vergadering BB - 27/03/2024

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

 

Overzicht punten

Vergadering bb van 27/03/2024.

Omgeving - Algemeen

 

BESLUIT TOT ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING VAN DE WONING MET ADRES DORPSSTRAAT 57 TE 3770 RIEMST CONFORM ARTIKEL 3.12 VAN DE VLAAMSE CODEX WONEN VAN 2021

 

Aangenomen

 

ONTWERP-BESLUIT:

Aanleiding, feiten, context

Voor de woning met adres Dorpsstraat 57 te 3770 Riemst werd op verzoek van de Wooninspecteur een procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid opgestart.

Op 18 september 2023 werd er door Sandro Viana Pereira, woningcontroleur van het Agentschap Wonen in Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50 bus 12 te 3500 Hasselt een conformiteitsonderzoek uitgevoerd en een technisch verslag opgesteld.

Op 16 oktober 2023 werd door Ivan Peeters, adviseur woningkwaliteit van het Agentschap Wonen in Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50 bus 12 te 3500 Hasselt een advies ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring verleend aan de burgemeester.

 

 

Juridische gronden

De Vlaamse Codex Wonen, inzonderheid op Boek 3, Deel 5 en Boek 5, Deel 6

De Vlaamse Codex Wonen bundelt de regelgeving over het Vlaamse woonbeleid.

 

Het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid Boek 3, Deel 6 en Boek 5, Deel 2

Het uitvoeringsbesluit bundelt alle bestaande uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Wooncode en de andere decreten.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen in Vlaanderen, zoals laatst gewijzigd

 

Het Besluit van de administrateur-generaal van 21 januari 2022 tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen in Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard

 

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Het decreet Lokaal Bestuur (DLB) bevat alle organieke regels over de gemeenten, de OCMW’s en de intergemeentelijke samenwerking.

 

 

Argumenten

Uit het technisch verslag van de woningcontroleur van het Agentschap Wonen in Vlaanderen blijkt dat de woning Dorpsstraat 57 te 3770 Riemst een zelfstandige woning betreft en de volgende kleine (categorie I) en ernstige (categorie II) gebreken vertoont:

Pand:

        41: onderdimensionering en/of aantasting van de draagstructuur (I)

        82: het gebouw voldoet niet aan de rookmeldersverplichting (II)

Woning:

        103: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

        112: condenserend vocht met schimmelvorming (I)

        113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

        121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (II)

        131: vochtschade (I)

        132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

        153: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

        162: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

        193: geen 2 geaarde stopcontacten in de keukenfunctie naast deze in gebruik voor de vaste toestellen (II)

        232: de woning is niet veilig toegankelijk (bv. gebreken aan gemeenschappelijke gangen, trappen...) (II)

        251: de woning bezit niet de vereiste dakisolatie / de aanwezigheid ervan kan niet aangetoond worden (II)

 

Uit voormeld verslag blijkt bovendien dat de volgende gebreken een direct gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid of mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken:

Pand:

        51: indicatie van een risico op elektrocutie/brand (III)

Woning:

        111: opstijgend vocht / doorslaand vocht (III)

        171: trappen, overlopen, borstweringen met gebruiksonveilige elementen ( te steil /
gebreken ...) / trap naar een woonfunctie ontbreekt (III)

        233: ontbrekende of onvoldoende hoge/stevige borstwering bij lage ramen (vanaf eerste verdieping) (III)

 

Uit het voormeld advies van de adviseur woningkwaliteit van het Agentschap Wonen in Vlaanderen blijkt bijgevolg dat een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid aangewezen is.

 

Per brief van 4 december 2023 werd de bewoner in kennis gesteld van bovenvermeld technisch verslag en advies met het verzoek zijn argumenten schriftelijk of mondeling bekend te maken.

 

Per brief van 16 januari 2024 werd de houder van het zakelijk recht in kennis gesteld van bovenvermeld technisch verslag en advies met het verzoek zijn argumenten schriftelijk of mondeling bekend te maken

 

Er werd niet gereageerd.

 

BESLUIT:

artikel 1:

De woning met adres Dorpsstraat 57 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving
10de afdeling Membruggen, sectie B, nr.246R, wordt ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.

 

artikel 2:

§1. De bewoning moet uiterlijk op 31 mei 2024 stopgezet worden.

 

§2. In overeenstemming met artikel 6.19 eerste lid, 9° b) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 geeft de kwaliteit van de woning aanleiding tot het bekomen van voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. De woning heeft op het technisch verslag namelijk minstens drie gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur".

Opgelet: de voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning kan maar worden toegekend indien onder andere aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

        op de datum van dit besluit heeft de bewoner zijn hoofdverblijfplaats in de woning;

        de bewoner moet de woning minstens 6 maanden bewoond hebben;

        de bewoner moet zich binnen 2 maanden na de datum van dit besluit inschrijven in het wachtregister bij de sociale huisvestingsmaatschappij(en).

 

§3. In overeenstemming met artikel 5.164 §1, 1°, a) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, geeft de onbewoonbaarverklaring van de woning recht op een tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis naar een conforme woning.

Opgelet: als de bewoner een sociale woning in huur neemt, wordt geen tegemoetkoming in de huurprijs toegekend.

De bewoner kan de Vlaamse Infolijn 1700 contacteren voor meer informatie over deze voorwaarden en de te volgen procedure.

 

artikel 3:

De woning wordt op datum van dit besluit opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 3.19 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Dit heeft tot gevolg dat de houder van het zakelijk recht op de woning, behoudens vrijstelling of opschorting, jaarlijks een verhoogde Vlaamse heffing moet betalen. De eerste heffing is verschuldigd op datum van de eerste verjaardag van de inventarisatie.

Dit besluit geldt als registratieattest, waarmee de opname in de inventaris wordt bekendgemaakt.

 

artikel 4:

Zolang de woning niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1.3, §1, 7° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, ter beschikking of te huur stellen van de woning met het oog op bewoning strafbaar en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een geldboete van 500 tot 25.000 euro.

Op basis van volgende verzwarende omstandigheden kan het verhuren van de woning als hoofdverblijf bestraft worden met een gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar en/of een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro:

        als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;

        als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de leiding heeft.

 

artikel 5:

De werken die nodig zijn om de woning opnieuw conform te maken, moeten worden uitgevoerd door de houder van het zakelijk recht. Van zodra de werken beëindigd zijn, meldt de houder van het zakelijk recht dit aan de burgemeester. Dergelijke melding wordt behandeld als een verzoek tot het afleveren van een conformiteitsattest. Door de afgifte van een conformiteitsattest wordt het besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring opgeheven.

De kosten voor de aanvraag van een conformiteitsattest voor een woning bedragen €70,00.

 

artikel 6:

Een afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verstuurd naar de houder van het zakelijk recht - de eigenaar – en de bewoner van de woning.

Eveneens wordt een afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

 

artikel 7:

Tegen dit besluit kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen met een gemotiveerd verzoekschrift beroep aangetekend worden binnen 30 dagen volgend op de betekening van dit besluit (Wonen in Vlaanderen, Afdeling Woningkwaliteit, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40 te 1000 Brussel). Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.

 

artikel 8:

Dit besluit wordt bekend gemaakt conform de bepalingen van het DLB.

Publicatiedatum: 28/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.