Vergadering BB - 11/08/2021

 

Aanwezig:

Christiaan Bamps, waarnemend burgemeester

 

Laat zich verontschuldigen:

Mark Vos, burgemeester

 

Overzicht punten

Vergadering bb van 11/08/2021.

Stedenbouw

 

BESLUIT TOT OPHEFFING VAN DE ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING VAN DE WONING MET ADRES MOLENWEG 12 TE 3770 RIEMST

 

Aangenomen

 

ONTWERP-BESLUIT:

De waarnemend burgemeester van RIEMST,

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021 inzonderheid op Boek 3, Deel 5 en Boek 5, Deel 6;

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid Boek 3, Deel 6 en Boek 5, Deel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, zoals laatst gewijzigd;

Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 133 en 135;

Gelet op het Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard;

Gelet op het besluit van de burgemeester van 8 mei 2018 waarbij de woning met adres Molenweg 12 te 3770 Riemst ongeschikt en onbewoonbaar werd verklaard;

Gelet op de gemeentelijke bouwverordening;

Gelet op het verzoek per aangetekende brief van Meers Joannes, houder van het zakelijk recht, van 18 juni 2021 tot opheffing van het besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van 8 mei 2018;

Gelet op de hercontrole van 6 augustus 2021 door Heidi Thijs, omgevingsambtenaar van de gemeentelijke dienst Omgeving;

Overwegende dat tijdens de voornoemde hercontrole is vastgesteld dat het pand volledig werd gesloopt en dat hiervoor een sloopvergunning werd afgeleverd op 20 februari 2020 met gemeentelijk dossiernummer 2019234 en projectnummer 2019160619;

Overwegende dat het voorwerp van de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring niet meer bestaat;

 

BESLUIT:

artikel 1:

Het besluit van de burgemeester van 8 mei 2018 inzake de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van de woning met adres Molenweg 12 te 3770 Riemst wordt opgeheven omdat de woning gesloopt werd.

 

artikel 2:

Een afschrift van dit besluit zal per aangetekende brief ter kennis worden gegeven aan de houders van het zakelijk recht van de woning. Er wordt ook een voor eensluidend verklaard afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

 

artikel 3:

De woning wordt op datum van dit besluit geschrapt van de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO).

 

artikel 4:

Dit besluit doet geen uitspraak over stedenbouwkundige verplichtingen.

Publicatiedatum: 12/08/2021