Vergadering BB - 16/08/2021

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

 

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering bb van 16/08/2021.

Kabinet burgemeester en schepenen

 

HUWELIJKSFEEST PAENHUYS 20 AUGUSTUS 2021

 

Aangenomen

 

ONTWERP-BESLUIT:

HUWELIJKSFEEST PAENHUYS 20 AUGUSTUS 2021

 

Gelet op de aanvraag van de heer Frank Vandeweyer, Ophemmerstraat 83 te 3770 Riemst, om op 20 augustus 2021 van 19.00 u. tot 01.00 u. een Huwelijksfeest te organiseren in 't Paenhuys, Paenhuisstraat 11 te 3770 Riemst;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het evenementenreglement van 10 februari 2020;

Gelet op de politieverordening houdende bepaling van de Gemeentelijke Administratieve Sancties d.d. 10-02-2020;

Gelet op het feit dat de genoemde persoon zich niet bevindt in één der gevallen van uitsluiting bedoeld bij art. 1, 2° tot 10° van de wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken;

Gelet op het feit dat de activiteit plaatsvindt in een vergunde inrichting klasse 2;

Gelet op de bepalingen van hoofdstuk 6.7. (niet-ingedeelde muziekactiviteiten) van Vlarem-II;

Gelet op het gunstig advies van de milieudienst indien er wordt voldaan aan de opgelegde voorwaarden;

Gelet op de aard van de activiteit zoals vermeld in de aanvraag;

Gelet op het feit dat de organisatoren in het bezit zijn van een afgesloten verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers tijdens dit evenement te garanderen en met het oog op een ordelijk verkeer;

Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11 maart 2020;

Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen aangaande COVID-19 dat de wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld;

Overwegende de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied, en in België, en de exponentiële evolutie van het aantal besmettingen;

Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de Belgische bevolking;

Gelet op de door de Nationale veiligheidsraad uitgevaardigde Covid-19 maatregelen;

Gelet op het horeca-, event-, sport- en cultuurprotocol;

Gelet op de beslissingen in het crisiscomité.

 

BESLUIT:

artikel 1:

De burgemeester beslist mits in achtneming van onderstaande richtlijnen akkoord te gaan met het organiseren van deze activiteit:

 De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;

 Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;

 De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;

 De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;

 De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;

 De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;

 Horecaprotocol is van toepassing;

 een vaste tafelindeling met max. 8 personen per tafel;

 aan tafel mogen de mondmaskers afgenomen worden, indien men opstaat, bv om naar het toilet te gaan, dan moeten deze opnieuw gedragen worden;

 er wordt verplicht zittend geconsumeerd;

 Buffetten zijn toegestaan op voorwaarde dat deze basisregels worden gevolgd:

o Verplichte ontsmetting van de handen voor elke gast, indien het buffet zelfbediening is. Het buffet kan ook worden geserveerd door het cateringpersoneel;

o Verplicht dragen van maskers door gasten en personeel rond elk buffet of distributiepunt;

o Verplicht rekening te houden met de van kracht zijnde social distancing tussen gasten aan het buffet;

o Om groepen rond het buffet te vermijden, begeven de gasten zich tafel per tafel naar het buffet;

o Deze maatregelen gelden voor alle distributiepunten zoals kraampjes, drankautomaten, verkoopautomaten, koelkasten, enz.

 Dansen mag enkel buiten, in open lucht, volgens de onderstaande regels:

o In groepen van 4 personen (kinderen van 12 jaar niet meegerekend), en meer dan 4 personen indien deze tot hetzelfde huishouden behoren;

o Deze groepen van 4 personen zijn mensen die dezelfde tafel delen;

o Het dragen van mondmaskers is verplicht;

o Met verplichte inachtneming van een gegarandeerde afstand van 1,5 meter tussen elke groep van 4 personen;

o Tot 23:00 uur;

o De openingsdans tussen het gehuwd paar en de dans met de ouders is toegelaten (zonder mondmasker, voor de foto’s);

 Om 01.00 uur moet het feest beëindigd zijn.

 

artikel 2:

De burgemeester is akkoord met de organisatie van het evenement op voorwaarde dat er op de datum van het evenement geen verdere restricties zijn van andere overheden met betrekking tot het Covid-19 virus. Mits in achtneming van de 'op de datum van het evenement' geldende richtlijnen van alle overheden i.v.m. het coronavirus gaat de burgemeester akkoord met onderstaand besluit.

 

artikel 3:

De organisatie is verantwoordelijk voor het naleven van de verplichte COVID19 maatregelen. Indien deze maatregelen niet worden nageleefd door de organisatie dan vervalt deze vergunning.

 

artikel 4:

De organisatie moet zich houden aan de voorschriften van het horeca-, event-, sport- en cultuurprotocol.

 

artikel 5:

De burgemeester geeft de heer Frank Vandeweyer, Ophemmerstraat 83 te 3770 Riemst de toelating om op 20 augustus 2021 van 19.00 u. tot 01.00 u. in 't Paenhuys een Huwelijksfeest te organiseren als muziekactiviteit in toepassing van Vlarem II, hoofdstuk 6.7 (niet-ingedeelde muziekactiviteiten).

 

artikel 6:

De organisatie brengt de buurtbewoners tijdig op de hoogte van de activiteit.

 

artikel 7:

Er wordt een vergunning voor het schenken van alcohol afgeleverd aan de verantwoordelijke van het evenement gedurende de duur van het evenement. Deze vergunning doet geen afbreuk aan art. 6§6 van de wet van 24 januari 1977 betreffende het verbod om sterke drank te verkopen aan min-18-jarigen en alcohol aan min-16-jarigen. Er wordt geen vergunning afgeleverd voor het schenken van sterke drank.

 

artikel 8:

De (muziek)activiteit vindt plaats in een 'ingedeelde inrichting klasse 2'. In een ‘ingedeelde inrichting klasse 2’ mag het geluidsniveau maximum 100dB(A) LAeq,60min bedragen.

Indien het maximale geluidsniveau ≤ 95dB(A) LAeq,15min bedraagt dan moet er aan volgende verplichtingen worden voldaan:

- meten (LAeq,15min of LAmax,slow) van het geluidsniveau of gebruik van een geluidsbegrenzer;

- visuele indicatie geluidsniveau.

Indien het maximale geluidsniveau ≤ 100dB(A) LAeq,60min bedraagt dan moet er aan volgende verplichtingen worden voldaan:

- meten (LAeq,15min of LAeq,60min) van het geluidsniveau of gebruik van een geluidsbegrenzer;

- registreren van het geluidsniveau (LAeq,60min);

- visuele indicatie geluidsniveau;

- verplicht gratis ter beschikking stellen van oordopjes.

 

artikel 9:

De in artikel 1 bedoelde toelating is volgens het evenementenreglement afhankelijk van de naleving van volgende voorwaarden:

- de geluidshinder moet tot een minimum beperkt worden;

- alle voorzorgen moeten genomen worden om de buurt niet te verstoren (door nachtrumoer);

- de muziekactiviteit moet om 01.00 u. beëindigd zijn;

- het afval, afkomstig van de activiteit, moet binnen 24 uur in een straal van 50m rond de locatie van de activiteit door de organisatoren opgeruimd worden.

 

artikel 10:

De in artikel 1 bedoelde toelating is enkel van toepassing indien de organisator in het bezit is van een afgesloten verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid.

 

artikel 11:

In het kader van het behoud van de openbare rust wordt verwezen naar het gemeenteraadsbesluit van 10 februari 2020 'politieverordening houdende bepaling van de Gemeentelijke Administratieve Sancties' met inzonderdheid van artikel 75 en 79.

 

artikel 12:

Inbreuken op deze verordening worden bestraft met politiestraffen en/o Gemeentelijke Administratieve Sancties.

 

artikel 13:

Dit besluit wordt overgemaakt aan de betrokken diensten en aan de aanvrager.

 

artikel 14:

Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van het DLB.

Publicatiedatum: 30/08/2021
Punt bijlagen/links Huwelijksfeest Paenhuys.pdf