Vergadering BB - 5/08/2021

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

 

Overzicht punten

Vergadering bb van 5/08/2021.

Stedenbouw

 

BESLUIT TOT ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING VAN DE WONING MET ADRES VISÉSTEENWEG 228 KAMER 1 TE 3770 RIEMST CONFORM ARTIKEL 3.12 VAN DE VLAAMSE CODEX WONEN VAN 2021

 

ONTWERP-BESLUIT:

De Burgemeester van RIEMST,

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid op Boek 3, Deel 5 en Boek 5, Deel 6;

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid Boek 3, Deel 6 en Boek 5, Deel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, zoals laatst gewijzigd;

Gelet op het Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard;

Gelet op het verzoek van de Wooninspecteur;

Gelet op het technisch verslag van 9 maart 2021, opgesteld door Sandro Viana Pereira van de Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt;

Gelet op het advies van 11 mei 2021, gegeven door Ivan Peeters, adviseur woningkwaliteit van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50 bus 1 te 3500 Hasselt;

Overwegende dat uit voormeld technisch verslag blijkt dat de woning gelegen te Visésteenweg 228 kamer 1 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2, een kamer betreft en de volgende kleine (categorie I) en ernstige (categorie II) gebreken vertoont:

Pand:

-          71: watertoevoer niet afsluitbaar / toegankelijk voor alle bewoners (I)

-          81: uit het verslag van de brandweer of de brandtoezichter, aangewezen door de burgemeester, blijkt brandonveiligheid (II)

Woning:

-          181: lavabo met aanvoer van drinkbaar warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig) (II)

-          235: de kamer is niet slotvast afsluitbaar (II)

-          236: de kamer beschikt niet over een brievenbus (alleen als het geen studentenkamer betreft) en een bel (I)

Gemeenschappelijke ruimte:

-          1/BT1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          1/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          0/K1: 195: indicatie van een risico op elektrocutie (II)

-          0/K1: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          1/K1: 101: insijpelend vocht (I)

-          1/K1: 102: condenserend vocht met schimmelvorming (I)

-          1/K1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          0/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 227: aanwezigheid van niet-luchtdichte verwarmingstoestellen (incl. toestellen die voorzien in sanitair warm water) / indicatie van een risico op CO-vergiftiging (III)

-          0/BT1: 252: de woning bezit niet de vereiste dubbele beglazing (vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2022) (I)

Overwegende dat bovendien uit voormeld verslag blijkt dat de volgende gebreken een direct gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid of mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken:

Pand:

-          51: indicatie van een risico op elektrocutie/brand (III)

Woning:

-          211: ofwel: geen mogelijkheid tot natuurlijke verlichting in de kamer (III)

-          221: er is onvoldoende verluchting van de leef- of de slaapfunctie / van de leef- én de slaapfunctie / geen mogelijkheid tot verluchting van de kamer (III)

Overwegende dat uit voormeld advies blijkt dat een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid aangewezen is;

Overwegende dat bij brief van 19 juli 2021 de houder van het zakelijk recht in kennis werd gesteld van bovenvermeld technisch verslag en advies met het verzoek zijn argumenten schriftelijk of mondeling bekend te maken;

Overwegende dat er niet gereageerd werd;

 

BESLUIT:

Artikel 1:

De woning met adres Visésteenweg 228 kamer 1 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2 wordt ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.

 

Artikel 2:

§1. De bewoning moet uiterlijk op 15 augustus 2021 stopgezet worden.

§2. De kwaliteit van de woning kan geen aanleiding geven tot het bekomen van een voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning (zoals voorzien in artikel 6.19 eerste lid, 9° b) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). Om recht te hebben op die voorrang moet de woning op het technisch verslag minstens drie gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur". Dat is niet het geval.

§3.In overeenstemming met artikel 5.164 §1, 1°, a) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, geeft de onbewoonbaarverklaring van de woning recht op een tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis naar een conforme woning.

Opgelet: als de bewoner een sociale woning in huur neemt, wordt geen tegemoetkoming in de huurprijs toegekend.

De bewoner kan de Vlaamse Infolijn 1700 contacteren voor meer informatie over deze voorwaarden en de te volgen procedure.

 

Artikel 3:

De woning wordt op datum van dit besluit opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 3.19 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Dit heeft tot gevolg dat de houder van het zakelijk recht op de woning, behoudens vrijstelling of opschorting, jaarlijks een verhoogde Vlaamse heffing moet betalen. De eerste heffing is verschuldigd op datum van de eerste verjaardag van de inventarisatie.

Dit besluit geldt als registratieattest, waarmee de opname in de inventaris wordt bekendgemaakt.

 

Artikel 4:

Zolang de woning niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1.3, §1, 7° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, ter beschikking of te huur stellen van de woning met het oog op bewoning strafbaar en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een geldboete van 500 tot 25.000 euro.

 

Op basis van volgende verzwarende omstandigheden kan het verhuren van de woning als hoofdverblijf bestraft worden met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en/of een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro:

-          als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;

-          als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de leiding heeft.

 

Artikel 5:

Er rust een recht van voorkoop op de woning ten behoeve van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de gemeente en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, dit zolang de woning op de inventaris staat.

 

Artikel 6:

Voor de controle na het uitvoeren van werken/sloop/herbestemming moet de houder van het zakelijk recht contact opnemen met de Vlaamse Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt.

 

Artikel 7:

Een afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verstuurd naar de houder van het zakelijk recht - de eigenaar.

Tevens wordt een afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

 

Artikel 8:

Tegen dit besluit kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen met een gemotiveerd verzoekschrift beroep aangetekend worden binnen 30 dagen volgend op de betekening van dit besluit (adres van de beroepsinstantie: Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woningkwaliteit,
Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40C te 1000 Brussel). Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Vergadering bb van 5/08/2021.

Stedenbouw

 

BESLUIT TOT ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING VAN DE WONING MET ADRES VISÉSTEENWEG 228 KAMER 2 TE 3770 RIEMST CONFORM ARTIKEL 3.12 VAN DE VLAAMSE CODEX WONEN VAN 2021

 

ONTWERP-BESLUIT:

De Burgemeester van RIEMST,

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid op Boek 3, Deel 5 en Boek 5, Deel 6;

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid Boek 3, Deel 6 en Boek 5, Deel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, zoals laatst gewijzigd;

Gelet op het Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard;

Gelet op het verzoek van de Wooninspecteur;

Gelet op het technisch verslag van 9 maart 2021, opgesteld door Sandro Viana Pereira van de Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt;

Gelet op het advies van 11 mei 2021, gegeven door Ivan Peeters, adviseur woningkwaliteit van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50 bus 1 te 3500 Hasselt;

Overwegende dat uit voormeld technisch verslag blijkt dat de woning gelegen te Visésteenweg 228 kamer 2 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2, een kamer betreft en de volgende kleine (categorie I) en ernstige (categorie II) gebreken vertoont:

Pand:

-          71: watertoevoer niet afsluitbaar / toegankelijk voor alle bewoners (I)

-          81: uit het verslag van de brandweer of de brandtoezichter, aangewezen door de burgemeester, blijkt brandonveiligheid (II)

Woning:

-          181: lavabo met aanvoer van drinkbaar warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig) (II)

-          235: de kamer is niet slotvast afsluitbaar (II)

-          236: de kamer beschikt niet over een brievenbus (alleen als het geen studentenkamer betreft) en een bel (I)

-          241: totale nettovloeroppervlakte woonlokalen voldoet niet aan de minimale normen (II)

Gemeenschappelijke ruimte:

-          1/BT1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          1/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          0/K1: 195: indicatie van een risico op elektrocutie (II)

-          0/K1: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          1/K1: 101: insijpelend vocht (I)

-          1/K1: 102: condenserend vocht met schimmelvorming (I)

-          1/K1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          0/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 227: aanwezigheid van niet-luchtdichte verwarmingstoestellen (incl. toestellen die voorzien in sanitair warm water) / indicatie van een risico op CO-vergiftiging (III)

-          0/BT1: 252: de woning bezit niet de vereiste dubbele beglazing (vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2022) (I)

Overwegende dat bovendien uit voormeld verslag blijkt dat de volgende gebreken een direct gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid of mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken:

Pand:

-          51: indicatie van een risico op elektrocutie/brand (III)

Woning:

-          211: ofwel: geen mogelijkheid tot natuurlijke verlichting in de kamer (III)

-          221: er is onvoldoende verluchting van de leef- of de slaapfunctie / van de leef- én de slaapfunctie / geen mogelijkheid tot verluchting van de kamer (III)

Overwegende dat uit voormeld advies blijkt dat een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid aangewezen is;

Overwegende dat bij brief van 19 juli 2021 de houder van het zakelijk recht in kennis werd gesteld van bovenvermeld technisch verslag en advies met het verzoek zijn argumenten schriftelijk of mondeling bekend te maken;

Overwegende dat er niet gereageerd werd;

 

BESLUIT:

Artikel 1:

De woning met adres Visésteenweg 228 kamer 2 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2 wordt ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.

 

Artikel 2:

§1. De bewoning moet uiterlijk op 15 augustus 2021 stopgezet worden.

§2. De kwaliteit van de woning kan geen aanleiding geven tot het bekomen van een voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning (zoals voorzien in artikel 6.19 eerste lid, 9° b) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). Om recht te hebben op die voorrang moet de woning op het technisch verslag minstens drie gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur". Dat is niet het geval.

§3.In overeenstemming met artikel 5.164 §1, 1°, a) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, geeft de onbewoonbaarverklaring van de woning recht op een tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis naar een conforme woning.

Opgelet: als de bewoner een sociale woning in huur neemt, wordt geen tegemoetkoming in de huurprijs toegekend.

De bewoner kan de Vlaamse Infolijn 1700 contacteren voor meer informatie over deze voorwaarden en de te volgen procedure.

 

Artikel 3:

De woning wordt op datum van dit besluit opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 3.19 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Dit heeft tot gevolg dat de houder van het zakelijk recht op de woning, behoudens vrijstelling of opschorting, jaarlijks een verhoogde Vlaamse heffing moet betalen. De eerste heffing is verschuldigd op datum van de eerste verjaardag van de inventarisatie.

Dit besluit geldt als registratieattest, waarmee de opname in de inventaris wordt bekendgemaakt.

 

Artikel 4:

Zolang de woning niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1.3, §1, 7° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, ter beschikking of te huur stellen van de woning met het oog op bewoning strafbaar en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een geldboete van 500 tot 25.000 euro.

 

Op basis van volgende verzwarende omstandigheden kan het verhuren van de woning als hoofdverblijf bestraft worden met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en/of een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro:

-          als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;

-          als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de leiding heeft.

 

Artikel 5:

Er rust een recht van voorkoop op de woning ten behoeve van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de gemeente en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, dit zolang de woning op de inventaris staat.

 

Artikel 6:

Voor de controle na het uitvoeren van werken/sloop/herbestemming moet de houder van het zakelijk recht contact opnemen met de Vlaamse Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt.

 

Artikel 7:

Een afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verstuurd naar de houder van het zakelijk recht - de eigenaar.

Tevens wordt een afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

 

Artikel 8:

Tegen dit besluit kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen met een gemotiveerd verzoekschrift beroep aangetekend worden binnen 30 dagen volgend op de betekening van dit besluit (adres van de beroepsinstantie: Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woningkwaliteit, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40C te 1000 Brussel). Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Vergadering bb van 5/08/2021.

Stedenbouw

 

BESLUIT TOT ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING VAN DE WONING MET ADRES VISÉSTEENWEG 228 KAMER 3 TE 3770 RIEMST CONFORM ARTIKEL 3.12 VAN DE VLAAMSE CODEX WONEN VAN 2021

 

ONTWERP-BESLUIT:

De Burgemeester van RIEMST,

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid op Boek 3, Deel 5 en Boek 5, Deel 6;

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid Boek 3, Deel 6 en Boek 5, Deel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, zoals laatst gewijzigd;

Gelet op het Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard;

Gelet op het verzoek van de Wooninspecteur;

Gelet op het technisch verslag van 9 maart 2021, opgesteld door Sandro Viana Pereira van de Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt;

Gelet op het advies van 11 mei 2021, gegeven door Ivan Peeters, adviseur woningkwaliteit van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50 bus 1 te 3500 Hasselt;

Overwegende dat uit voormeld technisch verslag blijkt dat de woning gelegen te Visésteenweg 228 kamer 3 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2, een kamer betreft en de volgende kleine (categorie I) en ernstige (categorie II) gebreken vertoont:

Pand:

-          71: watertoevoer niet afsluitbaar / toegankelijk voor alle bewoners (I)

-          81: uit het verslag van de brandweer of de brandtoezichter, aangewezen door de burgemeester, blijkt brandonveiligheid (II)

Woning:

-          181: lavabo met aanvoer van drinkbaar warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig) (II)

-          235: de kamer is niet slotvast afsluitbaar (II)

-          236: de kamer beschikt niet over een brievenbus (alleen als het geen studentenkamer betreft) en een bel (I)

-          241: totale nettovloeroppervlakte woonlokalen voldoet niet aan de minimale normen (II)

Gemeenschappelijke ruimte:

-          1/BT1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          1/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          0/K1: 195: indicatie van een risico op elektrocutie (II)

-          0/K1: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          1/K1: 101: insijpelend vocht (I)

-          1/K1: 102: condenserend vocht met schimmelvorming (I)

-          1/K1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          0/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 227: aanwezigheid van niet-luchtdichte verwarmingstoestellen (incl. toestellen die voorzien in sanitair warm water) / indicatie van een risico op CO-vergiftiging (III)

-          0/BT1: 252: de woning bezit niet de vereiste dubbele beglazing (vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2022) (I)

Overwegende dat bovendien uit voormeld verslag blijkt dat de volgende gebreken een direct gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid of mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken:

Pand:

-          51: indicatie van een risico op elektrocutie/brand (III)

Woning:

-          211 : ofwel: geen mogelijkheid tot natuurlijke verlichting in de kamer (III)

-          221 : er is onvoldoende verluchting van de leef- of de slaapfunctie / van de leef- én de slaapfunctie / geen mogelijkheid tot verluchting van de kamer (III)

Overwegende dat uit voormeld advies blijkt dat een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid aangewezen is;

Overwegende dat bij brief van 19 juli 2021 de houder van het zakelijk recht in kennis werd gesteld van bovenvermeld technisch verslag en advies met het verzoek zijn argumenten schriftelijk of mondeling bekend te maken;

Overwegende dat er niet gereageerd werd;

 

BESLUIT:

Artikel 1:

De woning met adres Visésteenweg 228 kamer 3 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2 wordt ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.

 

Artikel 2:

§1. De bewoning moet uiterlijk op 15 augustus 2021 stopgezet worden.

§2. De kwaliteit van de woning kan geen aanleiding geven tot het bekomen van een voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning (zoals voorzien in artikel 6.19 eerste lid, 9° b) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). Om recht te hebben op die voorrang moet de woning op het technisch verslag minstens drie gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur". Dat is niet het geval.

§3.In overeenstemming met artikel 5.164 §1, 1°, a) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, geeft de onbewoonbaarverklaring van de woning recht op een tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis naar een conforme woning.

Opgelet: als de bewoner een sociale woning in huur neemt, wordt geen tegemoetkoming in de huurprijs toegekend.

De bewoner kan de Vlaamse Infolijn 1700 contacteren voor meer informatie over deze voorwaarden en de te volgen procedure.

 

Artikel 3:

De woning wordt op datum van dit besluit opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 3.19 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Dit heeft tot gevolg dat de houder van het zakelijk recht op de woning, behoudens vrijstelling of opschorting, jaarlijks een verhoogde Vlaamse heffing moet betalen. De eerste heffing is verschuldigd op datum van de eerste verjaardag van de inventarisatie.

Dit besluit geldt als registratieattest, waarmee de opname in de inventaris wordt bekendgemaakt.

 

Artikel 4:

Zolang de woning niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1.3, §1, 7° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, ter beschikking of te huur stellen van de woning met het oog op bewoning strafbaar en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een geldboete van 500 tot 25.000 euro.

 

Op basis van volgende verzwarende omstandigheden kan het verhuren van de woning als hoofdverblijf bestraft worden met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en/of een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro:

-          als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;

-          als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de leiding heeft.

 

Artikel 5:

Er rust een recht van voorkoop op de woning ten behoeve van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de gemeente en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, dit zolang de woning op de inventaris staat.

 

Artikel 6:

Voor de controle na het uitvoeren van werken/sloop/herbestemming moet de houder van het zakelijk recht contact opnemen met de Vlaamse Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt.

 

Artikel 7:

Een afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verstuurd naar de houder van het zakelijk recht - de eigenaar.

Tevens wordt een afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

 

Artikel 8:

Tegen dit besluit kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen met een gemotiveerd verzoekschrift beroep aangetekend worden binnen 30 dagen volgend op de betekening van dit besluit (adres van de beroepsinstantie: Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woningkwaliteit, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40C te 1000 Brussel). Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Vergadering bb van 5/08/2021.

Stedenbouw

 

BESLUIT TOT ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING VAN DE WONING MET ADRES VISÉSTEENWEG 228 KAMER 4 TE 3770 RIEMST CONFORM ARTIKEL 3.12 VAN DE VLAAMSE CODEX WONEN VAN 2021

 

ONTWERP-BESLUIT:

De Burgemeester van RIEMST,

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid op Boek 3, Deel 5 en Boek 5, Deel 6;

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid Boek 3, Deel 6 en Boek 5, Deel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, zoals laatst gewijzigd;

Gelet op het Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard;

Gelet op het verzoek van de Wooninspecteur;

Gelet op het technisch verslag van 9 maart 2021, opgesteld door Sandro Viana Pereira van de Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt;

Gelet op het advies van 11 mei 2021, gegeven door Ivan Peeters, adviseur woningkwaliteit van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50 bus 1 te 3500 Hasselt;

Overwegende dat uit voormeld technisch verslag blijkt dat de woning gelegen te Visésteenweg 228 kamer 4 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2, een kamer betreft en de volgende kleine (categorie I) en ernstige (categorie II) gebreken vertoont:

Pand:

-          71: watertoevoer niet afsluitbaar / toegankelijk voor alle bewoners (I)

-          81: uit het verslag van de brandweer of de brandtoezichter, aangewezen door de burgemeester, blijkt brandonveiligheid (II)

Woning:

-          121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          181: lavabo met aanvoer van drinkbaar warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig) (II)

-          235: de kamer is niet slotvast afsluitbaar (II)

-          236: de kamer beschikt niet over een brievenbus (alleen als het geen studentenkamer betreft) en een bel (I)

Gemeenschappelijke ruimte:

-          1/BT1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          1/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          0/K1: 195: indicatie van een risico op elektrocutie (II)

-          0/K1: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          1/K1: 101: insijpelend vocht (I)

-          1/K1: 102: condenserend vocht met schimmelvorming (I)

-          1/K1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          0/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 227: aanwezigheid van niet-luchtdichte verwarmingstoestellen (incl. toestellen die voorzien in sanitair warm water) / indicatie van een risico op CO-vergiftiging (III)

-          0/BT1: 252: de woning bezit niet de vereiste dubbele beglazing (vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2022) (I)

Overwegende dat bovendien uit voormeld verslag blijkt dat de volgende gebreken een direct gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid of mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken:

Pand:

-          51: indicatie van een risico op elektrocutie/brand (III)

Overwegende dat uit voormeld advies blijkt dat een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid aangewezen is;

Overwegende dat bij brief van 19 juli 2021 de houder van het zakelijk recht in kennis werd gesteld van bovenvermeld technisch verslag en advies met het verzoek zijn argumenten schriftelijk of mondeling bekend te maken;

Overwegende dat er niet gereageerd werd;

 

BESLUIT:

Artikel 1:

De woning met adres Visésteenweg 228 kamer 4 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2 wordt ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.

 

Artikel 2:

§1. De bewoning moet uiterlijk op 15 augustus 2021 stopgezet worden.

§2. De kwaliteit van de woning kan geen aanleiding geven tot het bekomen van een voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning (zoals voorzien in artikel 6.19 eerste lid, 9° b) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). Om recht te hebben op die voorrang moet de woning op het technisch verslag minstens drie gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur". Dat is niet het geval.

§3.In overeenstemming met artikel 5.164 §1, 1°, a) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, geeft de onbewoonbaarverklaring van de woning recht op een tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis naar een conforme woning.

Opgelet: als de bewoner een sociale woning in huur neemt, wordt geen tegemoetkoming in de huurprijs toegekend.

De bewoner kan de Vlaamse Infolijn 1700 contacteren voor meer informatie over deze voorwaarden en de te volgen procedure.

 

Artikel 3:

De woning wordt op datum van dit besluit opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 3.19 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Dit heeft tot gevolg dat de houder van het zakelijk recht op de woning, behoudens vrijstelling of opschorting, jaarlijks een verhoogde Vlaamse heffing moet betalen. De eerste heffing is verschuldigd op datum van de eerste verjaardag van de inventarisatie.

Dit besluit geldt als registratieattest, waarmee de opname in de inventaris wordt bekendgemaakt.

 

Artikel 4:

Zolang de woning niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1.3, §1, 7° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, ter beschikking of te huur stellen van de woning met het oog op bewoning strafbaar en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een geldboete van 500 tot 25.000 euro.

 

Op basis van volgende verzwarende omstandigheden kan het verhuren van de woning als hoofdverblijf bestraft worden met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en/of een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro:

-          als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;

-          als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de leiding heeft.

 

Artikel 5:

Er rust een recht van voorkoop op de woning ten behoeve van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de gemeente en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, dit zolang de woning op de inventaris staat.

 

Artikel 6:

Voor de controle na het uitvoeren van werken/sloop/herbestemming moet de houder van het zakelijk recht contact opnemen met de Vlaamse Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt.

 

Artikel 7:

Een afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verstuurd naar de houder van het zakelijk recht - de eigenaar.

Tevens wordt een afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

 

Artikel 8:

Tegen dit besluit kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen met een gemotiveerd verzoekschrift beroep aangetekend worden binnen 30 dagen volgend op de betekening van dit besluit (adres van de beroepsinstantie: Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woningkwaliteit, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40C te 1000 Brussel). Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Vergadering bb van 5/08/2021.

Stedenbouw

 

BESLUIT TOT ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING VAN DE WONING MET ADRES VISÉSTEENWEG 228 KAMER 5 TE 3770 RIEMST CONFORM ARTIKEL 3.12 VAN DE VLAAMSE CODEX WONEN VAN 2021

 

ONTWERP-BESLUIT:

De Burgemeester van RIEMST,

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid op Boek 3, Deel 5 en Boek 5, Deel 6;

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid Boek 3, Deel 6 en Boek 5, Deel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, zoals laatst gewijzigd;

Gelet op het Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard;

Gelet op het verzoek van de Wooninspecteur;

Gelet op het technisch verslag van 9 maart 2021, opgesteld door Sandro Viana Pereira van de Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt;

Gelet op het advies van 11 mei 2021, gegeven door Ivan Peeters, adviseur woningkwaliteit van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50 bus 1 te 3500 Hasselt;

Overwegende dat uit voormeld technisch verslag blijkt dat de woning gelegen te Visésteenweg 228 kamer 5 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2, een kamer betreft en de volgende kleine (categorie I) en ernstige (categorie II) gebreken vertoont:

Pand:

-          71: watertoevoer niet afsluitbaar / toegankelijk voor alle bewoners (I)

-          81: uit het verslag van de brandweer of de brandtoezichter, aangewezen door de burgemeester, blijkt brandonveiligheid (II)

Woning:

-          181: lavabo met aanvoer van drinkbaar warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig) (II)

-          211: ofwel: de totale glasoppervlakte boven het maaiveld (verticaal + schuin) is minder dan 1 m² (II)

-          235: de kamer is niet slotvast afsluitbaar (II)

-          236: de kamer beschikt niet over een brievenbus (alleen als het geen studentenkamer betreft) en een bel (I)

-          241: totale nettovloeroppervlakte woonlokalen voldoet niet aan de minimale normen (II)

Gemeenschappelijke ruimte:

-          1/BT1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          1/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          0/K1: 195: indicatie van een risico op elektrocutie (II)

-          0/K1: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          1/K1: 101: insijpelend vocht (I)

-          1/K1: 102: condenserend vocht met schimmelvorming (I)

-          1/K1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          0/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 227: aanwezigheid van niet-luchtdichte verwarmingstoestellen (incl. toestellen die voorzien in sanitair warm water) / indicatie van een risico op CO-vergiftiging (III)

-          0/BT1: 252: de woning bezit niet de vereiste dubbele beglazing (vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2022) (I)

Overwegende dat bovendien uit voormeld verslag blijkt dat de volgende gebreken een direct gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid of mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken:

Pand:

-          51: indicatie van een risico op elektrocutie/brand (III)

Overwegende dat uit voormeld advies blijkt dat een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid aangewezen is;

Overwegende dat bij brief van 19 juli 2021 de houder van het zakelijk recht in kennis werd gesteld van bovenvermeld technisch verslag en advies met het verzoek zijn argumenten schriftelijk of mondeling bekend te maken;

Overwegende dat er niet gereageerd werd;

 

BESLUIT:

Artikel 1:

De woning met adres Visésteenweg 228 kamer 5 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2 wordt ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.

 

Artikel 2:

§1. De bewoning moet uiterlijk op 15 augustus 2021 stopgezet worden.

§2. De kwaliteit van de woning kan geen aanleiding geven tot het bekomen van een voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning (zoals voorzien in artikel 6.19 eerste lid, 9° b) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). Om recht te hebben op die voorrang moet de woning op het technisch verslag minstens drie gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur". Dat is niet het geval.

§3.In overeenstemming met artikel 5.164 §1, 1°, a) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, geeft de onbewoonbaarverklaring van de woning recht op een tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis naar een conforme woning.

Opgelet: als de bewoner een sociale woning in huur neemt, wordt geen tegemoetkoming in de huurprijs toegekend.

De bewoner kan de Vlaamse Infolijn 1700 contacteren voor meer informatie over deze voorwaarden en de te volgen procedure.

 

Artikel 3:

De woning wordt op datum van dit besluit opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 3.19 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Dit heeft tot gevolg dat de houder van het zakelijk recht op de woning, behoudens vrijstelling of opschorting, jaarlijks een verhoogde Vlaamse heffing moet betalen. De eerste heffing is verschuldigd op datum van de eerste verjaardag van de inventarisatie.

Dit besluit geldt als registratieattest, waarmee de opname in de inventaris wordt bekendgemaakt.

 

Artikel 4:

Zolang de woning niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1.3, §1, 7° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, ter beschikking of te huur stellen van de woning met het oog op bewoning strafbaar en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een geldboete van 500 tot 25.000 euro.

 

Op basis van volgende verzwarende omstandigheden kan het verhuren van de woning als hoofdverblijf bestraft worden met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en/of een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro:

-          als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;

-          als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de leiding heeft.

 

Artikel 5:

Er rust een recht van voorkoop op de woning ten behoeve van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de gemeente en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, dit zolang de woning op de inventaris staat.

 

Artikel 6:

Voor de controle na het uitvoeren van werken/sloop/herbestemming moet de houder van het zakelijk recht contact opnemen met de Vlaamse Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt.

 

Artikel 7:

Een afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verstuurd naar de houder van het zakelijk recht - de eigenaar.

Tevens wordt een afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

 

Artikel 8:

Tegen dit besluit kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen met een gemotiveerd verzoekschrift beroep aangetekend worden binnen 30 dagen volgend op de betekening van dit besluit (adres van de beroepsinstantie: Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woningkwaliteit, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40C te 1000 Brussel). Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Vergadering bb van 5/08/2021.

Stedenbouw

 

BESLUIT TOT ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING VAN DE WONING MET ADRES VISÉSTEENWEG 228 KAMER 6 TE 3770 RIEMST CONFORM ARTIKEL 3.12 VAN DE VLAAMSE CODEX WONEN VAN 2021

 

ONTWERP-BESLUIT:

De Burgemeester van RIEMST,

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid op Boek 3, Deel 5 en Boek 5, Deel 6;

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid Boek 3, Deel 6 en Boek 5, Deel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, zoals laatst gewijzigd;

Gelet op het Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard;

Gelet op het verzoek van de Wooninspecteur;

Gelet op het technisch verslag van 9 maart 2021, opgesteld door Sandro Viana Pereira van de Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt;

Gelet op het advies van 11 mei 2021, gegeven door Ivan Peeters, adviseur woningkwaliteit van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50 bus 1 te 3500 Hasselt;

Overwegende dat uit voormeld technisch verslag blijkt dat de woning gelegen te Visésteenweg 228 kamer 6 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2, een kamer betreft en de volgende kleine (categorie I) en ernstige (categorie II) gebreken vertoont:

Pand:

-          71: watertoevoer niet afsluitbaar / toegankelijk voor alle bewoners (I)

-          81: uit het verslag van de brandweer of de brandtoezichter, aangewezen door de burgemeester, blijkt brandonveiligheid (II)

Woning:

-          181: lavabo met aanvoer van drinkbaar warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig) (II)

-          211: ofwel: de totale glasoppervlakte boven het maaiveld (verticaal + schuin) is minder dan 1 m² (II)

-          235: de kamer is niet slotvast afsluitbaar (II)

-          236: de kamer beschikt niet over een brievenbus (alleen als het geen studentenkamer betreft) en een bel (I)

-          241: totale nettovloeroppervlakte woonlokalen voldoet niet aan de minimale normen (II)

Gemeenschappelijke ruimte:

-          1/BT1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          1/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          0/K1: 195: indicatie van een risico op elektrocutie (II)

-          0/K1: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          1/K1: 101: insijpelend vocht (I)

-          1/K1: 102: condenserend vocht met schimmelvorming (I)

-          1/K1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          0/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 227: aanwezigheid van niet-luchtdichte verwarmingstoestellen (incl. toestellen die voorzien in sanitair warm water) / indicatie van een risico op CO-vergiftiging (III)

-          0/BT1: 252: de woning bezit niet de vereiste dubbele beglazing (vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2022) (I)

Overwegende dat bovendien uit voormeld verslag blijkt dat de volgende gebreken een direct gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid of mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken:

Pand:

-          51: indicatie van een risico op elektrocutie/brand (III)

Overwegende dat uit voormeld advies blijkt dat een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid aangewezen is;

Overwegende dat bij brief van 19 juli 2021 de houder van het zakelijk recht in kennis werd gesteld van bovenvermeld technisch verslag en advies met het verzoek zijn argumenten schriftelijk of mondeling bekend te maken;

Overwegende dat er niet gereageerd werd;

 

BESLUIT:

Artikel 1:

De woning met adres Visésteenweg 228 kamer 6 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2 wordt ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.

 

Artikel 2:

§1. De bewoning moet uiterlijk op 15 augustus 2021 stopgezet worden.

§2. De kwaliteit van de woning kan geen aanleiding geven tot het bekomen van een voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning (zoals voorzien in artikel 6.19 eerste lid, 9° b) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). Om recht te hebben op die voorrang moet de woning op het technisch verslag minstens drie gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur". Dat is niet het geval.

§3.In overeenstemming met artikel 5.164 §1, 1°, a) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, geeft de onbewoonbaarverklaring van de woning recht op een tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis naar een conforme woning.

Opgelet: als de bewoner een sociale woning in huur neemt, wordt geen tegemoetkoming in de huurprijs toegekend.

De bewoner kan de Vlaamse Infolijn 1700 contacteren voor meer informatie over deze voorwaarden en de te volgen procedure.

 

Artikel 3:

De woning wordt op datum van dit besluit opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 3.19 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Dit heeft tot gevolg dat de houder van het zakelijk recht op de woning, behoudens vrijstelling of opschorting, jaarlijks een verhoogde Vlaamse heffing moet betalen. De eerste heffing is verschuldigd op datum van de eerste verjaardag van de inventarisatie.

Dit besluit geldt als registratieattest, waarmee de opname in de inventaris wordt bekendgemaakt.

 

Artikel 4:

Zolang de woning niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1.3, §1, 7° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, ter beschikking of te huur stellen van de woning met het oog op bewoning strafbaar en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een geldboete van 500 tot 25.000 euro.

 

Op basis van volgende verzwarende omstandigheden kan het verhuren van de woning als hoofdverblijf bestraft worden met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en/of een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro:

-          als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;

-          als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de leiding heeft.

 

Artikel 5:

Er rust een recht van voorkoop op de woning ten behoeve van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de gemeente en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, dit zolang de woning op de inventaris staat.

 

Artikel 6:

Voor de controle na het uitvoeren van werken/sloop/herbestemming moet de houder van het zakelijk recht contact opnemen met de Vlaamse Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt.

 

Artikel 7:

Een afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verstuurd naar de houder van het zakelijk recht - de eigenaar.

Tevens wordt een afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

 

Artikel 8:

Tegen dit besluit kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen met een gemotiveerd verzoekschrift beroep aangetekend worden binnen 30 dagen volgend op de betekening van dit besluit (adres van de beroepsinstantie: Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woningkwaliteit, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40C te 1000 Brussel). Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Vergadering bb van 5/08/2021.

Stedenbouw

 

BESLUIT TOT ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING VAN DE WONING MET ADRES VISÉSTEENWEG 228 KAMER 7 TE 3770 RIEMST CONFORM ARTIKEL 3.12 VAN DE VLAAMSE CODEX WONEN VAN 2021

 

ONTWERP-BESLUIT:

De Burgemeester van RIEMST,

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid op Boek 3, Deel 5 en Boek 5, Deel 6;

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid Boek 3, Deel 6 en Boek 5, Deel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, zoals laatst gewijzigd;

Gelet op het Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard;

Gelet op het verzoek van de Wooninspecteur;

Gelet op het technisch verslag van 9 maart 2021, opgesteld door Sandro Viana Pereira van de Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt;

Gelet op het advies van 11 mei 2021, gegeven door Ivan Peeters, adviseur woningkwaliteit van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50 bus 1 te 3500 Hasselt;

Overwegende dat uit voormeld technisch verslag blijkt dat de woning gelegen te Visésteenweg 228 kamer 7 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2, een kamer betreft en de volgende kleine (categorie I) en ernstige (categorie II) gebreken vertoont:

Pand:

-          71: watertoevoer niet afsluitbaar / toegankelijk voor alle bewoners (I)

-          81: uit het verslag van de brandweer of de brandtoezichter, aangewezen door de burgemeester, blijkt brandonveiligheid (II)

Woning:

-          121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          181: lavabo met aanvoer van drinkbaar warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig) (II)

-          191: onvoldoende stopcontacten (II)

-          211: ofwel: de totale glasoppervlakte boven het maaiveld (verticaal + schuin) is minder dan 1 m² (II)

-          235: de kamer is niet slotvast afsluitbaar (II)

-          236: de kamer beschikt niet over een brievenbus (alleen als het geen studentenkamer betreft) en een bel (I)

-          241: totale nettovloeroppervlakte woonlokalen voldoet niet aan de minimale normen (II)

Gemeenschappelijke ruimte:

-          1/BT1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          1/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          0/K1: 195: indicatie van een risico op elektrocutie (II)

-          0/K1: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          1/K1: 101: insijpelend vocht (I)

-          1/K1: 102: condenserend vocht met schimmelvorming (I)

-          1/K1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          0/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 227: aanwezigheid van niet-luchtdichte verwarmingstoestellen (incl. toestellen die voorzien in sanitair warm water) / indicatie van een risico op CO-vergiftiging (III)

-          0/BT1: 252: de woning bezit niet de vereiste dubbele beglazing (vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2022) (I)

Overwegende dat bovendien uit voormeld verslag blijkt dat de volgende gebreken een direct gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid of mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken:

Pand:

-          51: indicatie van een risico op elektrocutie/brand (III)

Overwegende dat uit voormeld advies blijkt dat een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid aangewezen is;

Overwegende dat bij brief van 19 juli 2021 de houder van het zakelijk recht in kennis werd gesteld van bovenvermeld technisch verslag en advies met het verzoek zijn argumenten schriftelijk of mondeling bekend te maken;

Overwegende dat er niet gereageerd werd;

 

BESLUIT:

Artikel 1:

De woning met adres Visésteenweg 228 kamer 7 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2 wordt ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.

 

Artikel 2:

§1. De bewoning moet uiterlijk op 15 augustus 2021 stopgezet worden.

§2. De kwaliteit van de woning kan geen aanleiding geven tot het bekomen van een voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning (zoals voorzien in artikel 6.19 eerste lid, 9° b) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). Om recht te hebben op die voorrang moet de woning op het technisch verslag minstens drie gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur". Dat is niet het geval.

§3.In overeenstemming met artikel 5.164 §1, 1°, a) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, geeft de onbewoonbaarverklaring van de woning recht op een tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis naar een conforme woning.

Opgelet: als de bewoner een sociale woning in huur neemt, wordt geen tegemoetkoming in de huurprijs toegekend.

De bewoner kan de Vlaamse Infolijn 1700 contacteren voor meer informatie over deze voorwaarden en de te volgen procedure.

 

Artikel 3:

De woning wordt op datum van dit besluit opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 3.19 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Dit heeft tot gevolg dat de houder van het zakelijk recht op de woning, behoudens vrijstelling of opschorting, jaarlijks een verhoogde Vlaamse heffing moet betalen. De eerste heffing is verschuldigd op datum van de eerste verjaardag van de inventarisatie.

Dit besluit geldt als registratieattest, waarmee de opname in de inventaris wordt bekendgemaakt.

 

Artikel 4:

Zolang de woning niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1.3, §1, 7° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, ter beschikking of te huur stellen van de woning met het oog op bewoning strafbaar en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een geldboete van 500 tot 25.000 euro.

 

Op basis van volgende verzwarende omstandigheden kan het verhuren van de woning als hoofdverblijf bestraft worden met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en/of een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro:

-          als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;

-          als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de leiding heeft.

 

Artikel 5:

Er rust een recht van voorkoop op de woning ten behoeve van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de gemeente en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, dit zolang de woning op de inventaris staat.

 

Artikel 6:

Voor de controle na het uitvoeren van werken/sloop/herbestemming moet de houder van het zakelijk recht contact opnemen met de Vlaamse Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt.

 

Artikel 7:

Een afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verstuurd naar de houder van het zakelijk recht - de eigenaar.

Tevens wordt een afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

 

Artikel 8:

Tegen dit besluit kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen met een gemotiveerd verzoekschrift beroep aangetekend worden binnen 30 dagen volgend op de betekening van dit besluit (adres van de beroepsinstantie: Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woningkwaliteit, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40C te 1000 Brussel). Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Vergadering bb van 5/08/2021.

Stedenbouw

 

BESLUIT TOT ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING VAN DE WONING MET ADRES VISÉSTEENWEG 228 KAMER 8 TE 3770 RIEMST CONFORM ARTIKEL 3.12 VAN DE VLAAMSE CODEX WONEN VAN 2021

 

ONTWERP-BESLUIT:

De Burgemeester van RIEMST,

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid op Boek 3, Deel 5 en Boek 5, Deel 6;

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid Boek 3, Deel 6 en Boek 5, Deel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, zoals laatst gewijzigd;

Gelet op het Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard;

Gelet op het verzoek van de Wooninspecteur;

Gelet op het technisch verslag van 9 maart 2021, opgesteld door Sandro Viana Pereira van de Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt;

Gelet op het advies van 11 mei 2021, gegeven door Ivan Peeters, adviseur woningkwaliteit van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50 bus 1 te 3500 Hasselt;

Overwegende dat uit voormeld technisch verslag blijkt dat de woning gelegen te Visésteenweg 228 kamer 8 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2, een kamer betreft en de volgende kleine (categorie I) en ernstige (categorie II) gebreken vertoont:

Pand:

-          71: watertoevoer niet afsluitbaar / toegankelijk voor alle bewoners (I)

-          81: uit het verslag van de brandweer of de brandtoezichter, aangewezen door de burgemeester, blijkt brandonveiligheid (II)

Woning:

-          111: opstijgend vocht / doorslaand vocht (II)

-          112: condenserend vocht met schimmelvorming (I)

-          181: lavabo met aanvoer van drinkbaar warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig) (II)

-          235: de kamer is niet slotvast afsluitbaar (II)

-          236: de kamer beschikt niet over een brievenbus (alleen als het geen studentenkamer betreft) en een bel (I)

-          241: totale nettovloeroppervlakte woonlokalen voldoet niet aan de minimale normen (II)

Gemeenschappelijke ruimte:

-          1/BT1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          1/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          0/K1: 195: indicatie van een risico op elektrocutie (II)

-          0/K1: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          1/K1: 101: insijpelend vocht (I)

-          1/K1: 102: condenserend vocht met schimmelvorming (I)

-          1/K1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          0/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 227: aanwezigheid van niet-luchtdichte verwarmingstoestellen (incl. toestellen die voorzien in sanitair warm water) / indicatie van een risico op CO-vergiftiging (III)

-          0/BT1: 252: de woning bezit niet de vereiste dubbele beglazing (vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2022) (I)

Overwegende dat bovendien uit voormeld verslag blijkt dat de volgende gebreken een direct gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid of mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken:

Pand:

-          51: indicatie van een risico op elektrocutie/brand (III)

Woning:

-          221: er is onvoldoende verluchting van de leef- of de slaapfunctie / van de leef- én de slaapfunctie / geen mogelijkheid tot verluchting van de kamer (III)

Overwegende dat uit voormeld advies blijkt dat een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid aangewezen is;

Overwegende dat bij brief van 19 juli 2021 de houder van het zakelijk recht in kennis werd gesteld van bovenvermeld technisch verslag en advies met het verzoek zijn argumenten schriftelijk of mondeling bekend te maken;

Overwegende dat er niet gereageerd werd;

 

BESLUIT:

Artikel 1:

De woning met adres Visésteenweg 228 kamer 8 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2 wordt ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.

 

Artikel 2:

§1. De bewoning moet uiterlijk op 15 augustus 2021 stopgezet worden.

§2. De kwaliteit van de woning kan geen aanleiding geven tot het bekomen van een voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning (zoals voorzien in artikel 6.19 eerste lid, 9° b) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). Om recht te hebben op die voorrang moet de woning op het technisch verslag minstens drie gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur". Dat is niet het geval.

§3.In overeenstemming met artikel 5.164 §1, 1°, a) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, geeft de onbewoonbaarverklaring van de woning recht op een tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis naar een conforme woning.

Opgelet: als de bewoner een sociale woning in huur neemt, wordt geen tegemoetkoming in de huurprijs toegekend.

De bewoner kan de Vlaamse Infolijn 1700 contacteren voor meer informatie over deze voorwaarden en de te volgen procedure.

 

Artikel 3:

De woning wordt op datum van dit besluit opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 3.19 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Dit heeft tot gevolg dat de houder van het zakelijk recht op de woning, behoudens vrijstelling of opschorting, jaarlijks een verhoogde Vlaamse heffing moet betalen. De eerste heffing is verschuldigd op datum van de eerste verjaardag van de inventarisatie.

Dit besluit geldt als registratieattest, waarmee de opname in de inventaris wordt bekendgemaakt.

 

Artikel 4:

Zolang de woning niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1.3, §1, 7° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, ter beschikking of te huur stellen van de woning met het oog op bewoning strafbaar en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een geldboete van 500 tot 25.000 euro.

 

Op basis van volgende verzwarende omstandigheden kan het verhuren van de woning als hoofdverblijf bestraft worden met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en/of een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro:

-          als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;

-          als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de leiding heeft.

 

Artikel 5:

Er rust een recht van voorkoop op de woning ten behoeve van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de gemeente en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, dit zolang de woning op de inventaris staat.

 

Artikel 6:

Voor de controle na het uitvoeren van werken/sloop/herbestemming moet de houder van het zakelijk recht contact opnemen met de Vlaamse Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt.

 

Artikel 7:

Een afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verstuurd naar de houder van het zakelijk recht - de eigenaar.

Tevens wordt een afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

 

Artikel 8:

Tegen dit besluit kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen met een gemotiveerd verzoekschrift beroep aangetekend worden binnen 30 dagen volgend op de betekening van dit besluit (adres van de beroepsinstantie: Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woningkwaliteit, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40C te 1000 Brussel). Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Vergadering bb van 5/08/2021.

Stedenbouw

 

BESLUIT TOT ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING VAN DE WONING MET ADRES VISÉSTEENWEG 228 KAMER 9 TE 3770 RIEMST CONFORM ARTIKEL 3.12 VAN DE VLAAMSE CODEX WONEN VAN 2021

 

ONTWERP-BESLUIT:

De Burgemeester van RIEMST,

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid op Boek 3, Deel 5 en Boek 5, Deel 6;

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid Boek 3, Deel 6 en Boek 5, Deel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, zoals laatst gewijzigd;

Gelet op het Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard;

Gelet op het verzoek van de Wooninspecteur;

Gelet op het technisch verslag van 9 maart 2021, opgesteld door Sandro Viana Pereira van de Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt;

Gelet op het advies van 11 mei 2021, gegeven door Ivan Peeters, adviseur woningkwaliteit van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50 bus 1 te 3500 Hasselt;

Overwegende dat uit voormeld technisch verslag blijkt dat de woning gelegen te Visésteenweg 228 kamer 9 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2, een kamer betreft en de volgende kleine (categorie I) en ernstige (categorie II) gebreken vertoont:

Pand:

-          71: watertoevoer niet afsluitbaar / toegankelijk voor alle bewoners (I)

-          81: uit het verslag van de brandweer of de brandtoezichter, aangewezen door de burgemeester, blijkt brandonveiligheid (II)

Woning:

-          111: opstijgend vocht / doorslaand vocht (I)

-          132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          181: lavabo met aanvoer van drinkbaar warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig) (II)

-          191: onvoldoende stopcontacten (II)

-          232: de kamer is niet veilig toegankelijk (bv. gebreken aan gemeenschappelijke gangen, trappen, ...) (I)

-          235: de kamer is niet slotvast afsluitbaar (II)

-          236: de kamer beschikt niet over een brievenbus (alleen als het geen studentenkamer betreft) en een bel (I)

-          241: totale nettovloeroppervlakte woonlokalen voldoet niet aan de minimale normen (II)

-          252: de woning bezit niet de vereiste dubbele beglazing (vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2022) (I)

Gemeenschappelijke ruimte:

-          1/BT1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          1/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          0/K1: 195: indicatie van een risico op elektrocutie (II)

-          0/K1: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          1/K1: 101: insijpelend vocht (I)

-          1/K1: 102: condenserend vocht met schimmelvorming (I)

-          1/K1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          0/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 227: aanwezigheid van niet-luchtdichte verwarmingstoestellen (incl. toestellen die voorzien in sanitair warm water) / indicatie van een risico op CO-vergiftiging (III)

-          0/BT1: 252: de woning bezit niet de vereiste dubbele beglazing (vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2022) (I)

Overwegende dat bovendien uit voormeld verslag blijkt dat de volgende gebreken een direct gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid of mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken:

Pand:

-          51: indicatie van een risico op elektrocutie/brand (III)

Woning:

-          201: er is geen vast verwarmingsapparaat in de kamer (III)

-          221: er is onvoldoende verluchting van de leef- of de slaapfunctie / van de leef- én de slaapfunctie / geen mogelijkheid tot verluchting van de kamer (III)

-          227: aanwezigheid van niet-luchtdichte verwarmingstoestellen (incl. toestellen die voorzien in sanitair warm water) / indicatie van een risico op CO-vergiftiging (III)

Overwegende dat uit voormeld advies blijkt dat een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid aangewezen is;

Overwegende dat bij brief van 19 juli 2021 de houder van het zakelijk recht in kennis werd gesteld van bovenvermeld technisch verslag en advies met het verzoek zijn argumenten schriftelijk of mondeling bekend te maken;

Overwegende dat er niet gereageerd werd;

 

BESLUIT:

Artikel 1:

De woning met adres Visésteenweg 228 kamer 9 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2 wordt ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.

 

Artikel 2:

§1. De bewoning moet uiterlijk op 15 augustus 2021 stopgezet worden.

§2. De kwaliteit van de woning kan geen aanleiding geven tot het bekomen van een voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning (zoals voorzien in artikel 6.19 eerste lid, 9° b) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). Om recht te hebben op die voorrang moet de woning op het technisch verslag minstens drie gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur". Dat is niet het geval.

§3.In overeenstemming met artikel 5.164 §1, 1°, a) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, geeft de onbewoonbaarverklaring van de woning recht op een tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis naar een conforme woning.

Opgelet: als de bewoner een sociale woning in huur neemt, wordt geen tegemoetkoming in de huurprijs toegekend.

De bewoner kan de Vlaamse Infolijn 1700 contacteren voor meer informatie over deze voorwaarden en de te volgen procedure.

 

Artikel 3:

De woning wordt op datum van dit besluit opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 3.19 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Dit heeft tot gevolg dat de houder van het zakelijk recht op de woning, behoudens vrijstelling of opschorting, jaarlijks een verhoogde Vlaamse heffing moet betalen. De eerste heffing is verschuldigd op datum van de eerste verjaardag van de inventarisatie.

Dit besluit geldt als registratieattest, waarmee de opname in de inventaris wordt bekendgemaakt.

 

Artikel 4:

Zolang de woning niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1.3, §1, 7° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, ter beschikking of te huur stellen van de woning met het oog op bewoning strafbaar en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een geldboete van 500 tot 25.000 euro.

 

Op basis van volgende verzwarende omstandigheden kan het verhuren van de woning als hoofdverblijf bestraft worden met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en/of een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro:

-          als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;

-          als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de leiding heeft.

 

Artikel 5:

Er rust een recht van voorkoop op de woning ten behoeve van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de gemeente en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, dit zolang de woning op de inventaris staat.

 

Artikel 6:

Voor de controle na het uitvoeren van werken/sloop/herbestemming moet de houder van het zakelijk recht contact opnemen met de Vlaamse Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt.

 

Artikel 7:

Een afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verstuurd naar de houder van het zakelijk recht - de eigenaar.

Tevens wordt een afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

 

Artikel 8:

Tegen dit besluit kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen met een gemotiveerd verzoekschrift beroep aangetekend worden binnen 30 dagen volgend op de betekening van dit besluit (adres van de beroepsinstantie: Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woningkwaliteit, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40C te 1000 Brussel). Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Vergadering bb van 5/08/2021.

Stedenbouw

 

BESLUIT TOT ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING VAN DE WONING MET ADRES VISÉSTEENWEG 228 KAMER 10 TE 3770 RIEMST CONFORM ARTIKEL 3.12 VAN DE VLAAMSE CODEX WONEN VAN 2021

 

ONTWERP-BESLUIT:

De Burgemeester van RIEMST,

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid op Boek 3, Deel 5 en Boek 5, Deel 6;

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid Boek 3, Deel 6 en Boek 5, Deel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, zoals laatst gewijzigd;

Gelet op het Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard;

Gelet op het verzoek van de Wooninspecteur;

Gelet op het technisch verslag van 9 maart 2021, opgesteld door Sandro Viana Pereira van de Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt;

Gelet op het advies van 11 mei 2021, gegeven door Ivan Peeters, adviseur woningkwaliteit van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50 bus 1 te 3500 Hasselt;

Overwegende dat uit voormeld technisch verslag blijkt dat de woning gelegen te Visésteenweg 228 kamer 10 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2, een kamer betreft en de volgende kleine (categorie I) en ernstige (categorie II) gebreken vertoont:

Pand:

-          71: watertoevoer niet afsluitbaar / toegankelijk voor alle bewoners (I)

-          81: uit het verslag van de brandweer of de brandtoezichter, aangewezen door de burgemeester, blijkt brandonveiligheid (II)

Woning:

-          181: lavabo met aanvoer van drinkbaar warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig) (II)

-          191: onvoldoende stopcontacten (II)

-          195: indicatie van een risico op elektrocutie (II)

-          235: de kamer is niet slotvast afsluitbaar (II)

-          236: de kamer beschikt niet over een brievenbus (alleen als het geen studentenkamer betreft) en een bel (I)

-          261: de kamer voldoet niet aan de rookmeldersverplichting (II)

Gemeenschappelijke ruimte:

-          1/BT1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          1/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          0/K1: 195: indicatie van een risico op elektrocutie (II)

-          0/K1: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          1/K1: 101: insijpelend vocht (I)

-          1/K1: 102: condenserend vocht met schimmelvorming (I)

-          1/K1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          0/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 227: aanwezigheid van niet-luchtdichte verwarmingstoestellen (incl. toestellen die voorzien in sanitair warm water) / indicatie van een risico op CO-vergiftiging (III)

-          0/BT1: 252: de woning bezit niet de vereiste dubbele beglazing (vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2022) (I)

Overwegende dat bovendien uit voormeld verslag blijkt dat de volgende gebreken een direct gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid of mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken:

Pand:

-          51: indicatie van een risico op elektrocutie/brand (III)

Woning:

-          111: opstijgend vocht / doorslaand vocht (III)

Overwegende dat uit voormeld advies blijkt dat een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid aangewezen is;

Overwegende dat bij brief van 19 juli 2021 de houder van het zakelijk recht in kennis werd gesteld van bovenvermeld technisch verslag en advies met het verzoek zijn argumenten schriftelijk of mondeling bekend te maken;

Overwegende dat er niet gereageerd werd;

 

BESLUIT:

Artikel 1:

De woning met adres Visésteenweg 228 kamer 10 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2 wordt ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.

 

Artikel 2:

§1. De bewoning moet uiterlijk op 15 augustus 2021 stopgezet worden.

§2. De kwaliteit van de woning kan geen aanleiding geven tot het bekomen van een voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning (zoals voorzien in artikel 6.19 eerste lid, 9° b) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). Om recht te hebben op die voorrang moet de woning op het technisch verslag minstens drie gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur". Dat is niet het geval.

§3.In overeenstemming met artikel 5.164 §1, 1°, a) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, geeft de onbewoonbaarverklaring van de woning recht op een tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis naar een conforme woning.

Opgelet: als de bewoner een sociale woning in huur neemt, wordt geen tegemoetkoming in de huurprijs toegekend.

De bewoner kan de Vlaamse Infolijn 1700 contacteren voor meer informatie over deze voorwaarden en de te volgen procedure.

 

Artikel 3:

De woning wordt op datum van dit besluit opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 3.19 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Dit heeft tot gevolg dat de houder van het zakelijk recht op de woning, behoudens vrijstelling of opschorting, jaarlijks een verhoogde Vlaamse heffing moet betalen. De eerste heffing is verschuldigd op datum van de eerste verjaardag van de inventarisatie.

Dit besluit geldt als registratieattest, waarmee de opname in de inventaris wordt bekendgemaakt.

 

Artikel 4:

Zolang de woning niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1.3, §1, 7° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, ter beschikking of te huur stellen van de woning met het oog op bewoning strafbaar en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een geldboete van 500 tot 25.000 euro.

 

Op basis van volgende verzwarende omstandigheden kan het verhuren van de woning als hoofdverblijf bestraft worden met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en/of een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro:

-          als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;

-          als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de leiding heeft.

 

Artikel 5:

Er rust een recht van voorkoop op de woning ten behoeve van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de gemeente en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, dit zolang de woning op de inventaris staat.

 

Artikel 6:

Voor de controle na het uitvoeren van werken/sloop/herbestemming moet de houder van het zakelijk recht contact opnemen met de Vlaamse Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt.

 

Artikel 7:

Een afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verstuurd naar de houder van het zakelijk recht - de eigenaar.

Tevens wordt een afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

 

Artikel 8:

Tegen dit besluit kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen met een gemotiveerd verzoekschrift beroep aangetekend worden binnen 30 dagen volgend op de betekening van dit besluit (adres van de beroepsinstantie: Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woningkwaliteit, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40C te 1000 Brussel). Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Vergadering bb van 5/08/2021.

Stedenbouw

 

BESLUIT TOT ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING VAN DE WONING MET ADRES VISÉSTEENWEG 228 KAMER 11 TE 3770 RIEMST CONFORM ARTIKEL 3.12 VAN DE VLAAMSE CODEX WONEN VAN 2021

 

ONTWERP-BESLUIT:

De Burgemeester van RIEMST,

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid op Boek 3, Deel 5 en Boek 5, Deel 6;

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid Boek 3, Deel 6 en Boek 5, Deel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, zoals laatst gewijzigd;

Gelet op het Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en de inventarisatie van woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard;

Gelet op het verzoek van de Wooninspecteur;

Gelet op het technisch verslag van 9 maart 2021, opgesteld door Sandro Viana Pereira van de Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt;

Gelet op het advies van 11 mei 2021, gegeven door Ivan Peeters, adviseur woningkwaliteit van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50 bus 1 te 3500 Hasselt;

Overwegende dat uit voormeld technisch verslag blijkt dat de woning gelegen te Visésteenweg 228 kamer 11 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2, een kamer betreft en de volgende kleine (categorie I) en ernstige (categorie II) gebreken vertoont:

Pand:

-          71: watertoevoer niet afsluitbaar / toegankelijk voor alle bewoners (I)

-          81: uit het verslag van de brandweer of de brandtoezichter, aangewezen door de burgemeester, blijkt brandonveiligheid (II)

Woning:

-          181: lavabo met aanvoer van drinkbaar warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig) (II)

-          191: onvoldoende stopcontacten (II)

-          195: indicatie van een risico op elektrocutie (II)

-          235: de kamer is niet slotvast afsluitbaar (II)

-          236: de kamer beschikt niet over een brievenbus (alleen als het geen studentenkamer betreft) en een bel (I)

Gemeenschappelijke ruimte:

-          1/BT1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          1/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          1/BT2: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          0/K1: 195: indicatie van een risico op elektrocutie (II)

-          0/K1: 221: er is onvoldoende verluchting in het lokaal (I)

-          1/K1: 101: insijpelend vocht (I)

-          1/K1: 102: condenserend vocht met schimmelvorming (I)

-          1/K1: 113: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 121: ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) (I)

-          0/BT1: 132: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt (I)

-          0/BT1: 227: aanwezigheid van niet-luchtdichte verwarmingstoestellen (incl. toestellen die voorzien in sanitair warm water) / indicatie van een risico op CO-vergiftiging (III)

-          0/BT1: 252: de woning bezit niet de vereiste dubbele beglazing (vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2022) (I)

Overwegende dat bovendien uit voormeld verslag blijkt dat de volgende gebreken een direct gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid of mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken:

Pand:

-          51: indicatie van een risico op elektrocutie/brand (III)

Overwegende dat uit voormeld advies blijkt dat een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid aangewezen is;

Overwegende dat bij brief van 19 juli 2021 de houder van het zakelijk recht in kennis werd gesteld van bovenvermeld technisch verslag en advies met het verzoek zijn argumenten schriftelijk of mondeling bekend te maken;

Overwegende dat er niet gereageerd werd;

 

BESLUIT:

Artikel 1:

De woning met adres Visésteenweg 228 kamer 11 te 3770 Riemst en met als kadastrale omschrijving 6de afdeling, sectie B, nr.3Z2 wordt ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.

 

Artikel 2:

§1. De bewoning moet uiterlijk op 15 augustus 2021 stopgezet worden.

§2. De kwaliteit van de woning kan geen aanleiding geven tot het bekomen van een voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning (zoals voorzien in artikel 6.19 eerste lid, 9° b) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). Om recht te hebben op die voorrang moet de woning op het technisch verslag minstens drie gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur". Dat is niet het geval.

§3.In overeenstemming met artikel 5.164 §1, 1°, a) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, geeft de onbewoonbaarverklaring van de woning recht op een tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis naar een conforme woning.

Opgelet: als de bewoner een sociale woning in huur neemt, wordt geen tegemoetkoming in de huurprijs toegekend.

De bewoner kan de Vlaamse Infolijn 1700 contacteren voor meer informatie over deze voorwaarden en de te volgen procedure.

 

Artikel 3:

De woning wordt op datum van dit besluit opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 3.19 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Dit heeft tot gevolg dat de houder van het zakelijk recht op de woning, behoudens vrijstelling of opschorting, jaarlijks een verhoogde Vlaamse heffing moet betalen. De eerste heffing is verschuldigd op datum van de eerste verjaardag van de inventarisatie.

Dit besluit geldt als registratieattest, waarmee de opname in de inventaris wordt bekendgemaakt.

 

Artikel 4:

Zolang de woning niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1.3, §1, 7° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, ter beschikking of te huur stellen van de woning met het oog op bewoning strafbaar en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een geldboete van 500 tot 25.000 euro.

 

Op basis van volgende verzwarende omstandigheden kan het verhuren van de woning als hoofdverblijf bestraft worden met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en/of een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro:

-          als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;

-          als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de leiding heeft.

 

Artikel 5:

Er rust een recht van voorkoop op de woning ten behoeve van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de gemeente en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, dit zolang de woning op de inventaris staat.

 

Artikel 6:

Voor de controle na het uitvoeren van werken/sloop/herbestemming moet de houder van het zakelijk recht contact opnemen met de Vlaamse Wooninspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1.1 te 3500 Hasselt.

 

Artikel 7:

Een afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verstuurd naar de houder van het zakelijk recht - de eigenaar.

Tevens wordt een afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

 

Artikel 8:

Tegen dit besluit kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen met een gemotiveerd verzoekschrift beroep aangetekend worden binnen 30 dagen volgend op de betekening van dit besluit (adres van de beroepsinstantie: Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woningkwaliteit, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40C te 1000 Brussel). Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.

Publicatiedatum: 05/08/2021