Vergadering BB - 20/08/2021

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

 

Overzicht punten

Vergadering bb van 20/08/2021.

Kabinet burgemeester en schepenen

 

STRAATBARBECUE 21/08/21

 

Aangenomen

 

ONTWERP-BESLUIT:

Gelet op de aanvraag van de heer Erwin Snellinx, Jodenstraat 39 te 3770 Riemst, om in naam van

straatcomité Jodenstraat op 21 augustus 2021 van 15.00 u. tot 22.00 u. een straatbarbecue te

organiseren in de Jodenstraat te 3770 Riemst;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het evenementenreglement van 10 februari 2020;

Gelet op de politieverordening houdende bepaling van de Gemeentelijke Administratieve Sancties d.d.

10-02-2020;

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer;

Gelet op het feit dat de genoemde persoon zich niet bevindt in één der gevallen van uitsluiting

bedoeld bij art. 1, 2° tot 10° van de wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken;

Gelet op de bepalingen van hoofdstuk 6.7. (niet-ingedeelde muziekactiviteiten) van Vlarem-II;

Gelet op het feit dat er geen afwijking geluidsniveau in het kader van bijzondere gelegenheden wordt

gevraagd;

Gelet op het gunstig advies van de milieudienst indien er wordt voldaan aan de opgelegde

voorwaarden;

Gelet op de aard van de activiteit zoals vermeld in de aanvraag;

Overwegende dat het noodzakelijk is de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van de

deelnemers en toeschouwers tijdens dit evenement te garanderen en met het oog op een ordelijk

verkeer;

Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11

maart 2020;

Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen

aangaande COVID-19 dat de wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld;

Overwegende de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied, en in België,

en de exponentiële evolutie van het aantal besmettingen;

Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met

zich meebrengt voor de Belgische bevolking;

Gelet op de door de Nationale veiligheidsraad uitgevaardigde Covid-19 maatregelen;

Gelet op het horeca-, event-, sport- en cultuurprotocol;

Gelet op de beslissingen in het crisiscomité.

 

BESLUIT:

artikel 1:

De burgemeester beslist mits in achtneming van onderstaande richtlijnen akkoord te gaan met het organiseren van deze

activiteit:

 Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en

 worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd

 omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;

 De organisatie stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking

 van de bezoekers;

 Horecaprotocol is van toepassing:

o Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen

o gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden;

o Per tafel worden maximaal 8 personen of 1 huisgezin toegelaten;

o Bezoekers moeten een mondmasker dragen behalve als ze aan tafel zitten;

o Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan.

artikel 2:

De burgemeester is akkoord met de organisatie van het evenement op voorwaarde dat er op de datum van het evenement geen verdere restricties zijn van andere overheden met betrekking tot het Covid-19

virus. Mits in achtneming van de 'op de datum van het evenement' geldende richtlijnen van alle

verheden i.v.m. het coronavirus gaat het CBS akkoord met onderstaand besluit.

artikel 3:

De organisatie is verantwoordelijk voor het naleven van de verplichte COVID19 maatregelen. Indien

deze maatregelen niet worden nageleefd door de organisatie dan vervalt deze vergunning.

artikel 4:

De organisatie moet zich houden aan de voorschriften van het horeca-, event-, sport- en

cultuurprotocol.

artikel 5:

De burgemeester geeft de heer Erwin Snellinx, Jodenstraat 39 te 3770

Riemst, de toelating om in naam van straatcomité Jodenstraat op 21 augustus 2021 van 15.00 u. tot

22.00 u. een straatbarbecue te organiseren in de Jodenstraat te 3770 Riemst.

artikel 6:

Op 21 augustus 2021 van 14.00 u. tot 22.00 u. wordt de Jodenstraat vanaf het kruispunt Schepen

Salsstraat - Jodenstraat tot aan het kruispunt Kannunik Lavignestraat - Jodenstraat afgesloten voor

alle verkeer (uitgezonderd plaatselijke verkeer). Deze maatregel wordt ter kennis gebracht met borden

C3 met onderbord "Uitgezonderd plaatselijk verkeer" en lampen.

artikel 7:

Op 21 augustus 2021 van 14.00 u. tot 22.00 u. wordt er een parkeer- en stilstaanverbod ingesteld in

de Jodenstraat tussen de Schepen Salsstraat en de Kannunik Lavignestraat. Deze maatregel wordt

ter kennis gebracht met borden E3 met onderbord met vermelding van datum en uur-aanduidingen.

artikel 8:

Op 21 augustus 2021 van 14.00 u. tot 22.00 u. wordt de Jodenstraat ter hoogte van het kruispunt

Jodenstraat - Bloemenstraat aangeduid als doodlopend. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht

met het verkeersbord F45.

artikel 9:

Het signalisatieplan, dat integraal deel uitmaakt van de beslissing, wordt goedgekeurd. De nodige

signalisatie wordt aangebracht en verwijderd door de organisator die eindverantwoordelijke is voor het

plaatsen en verwijderen van de signalisatie.

artikel 10:

Op de dagen en uren vermeld in artikel 2 dient te allen tijde een vrije doorgang van 4m breedte

gevrijwaard te worden in de afgesloten straten voor de hulpdiensten.

artikel 11:

Er wordt een vergunning voor het schenken van alcohol afgeleverd aan de verantwoordelijke van het

evenement gedurende de duur van het evenement. Deze vergunning doet geen afbreuk aan art. 6§6

van de wet van 24 januari 1977 betreffende het verbod om sterke drank te verkopen aan min-18-

jarigen en alcohol aan min-16-jarigen. Er wordt geen vergunning afgeleverd voor het schenken van

sterke drank.

artikel 12:

Het geluidsniveau van de geluidsversterkte muziek mag gedurende de volledige activiteit 85dB(A)

LAeq,15min niet overschrijden.

artikel 13:

Het afval, afkomstig van de activiteit, moet binnen 24 uur in een straal van 50m rond de locatie van de

activiteit door de organisatoren opgeruimd worden.

artikel 14:

De organisatie brengt de buurtbewoners tijdig op de hoogte van de activiteit.

artikel 15:

De in artikel 1 bedoelde toelating is enkel van toepassing indien de organisator in het bezit is van een

afgesloten verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid.

artikel 16:

In het kader van het behoud van de openbare rust wordt verwezen naar het gemeenteraadsbesluit

van 10 februari 2020 'politieverordening houdende bepaling van de Gemeentelijke Administratieve

Sancties' met inzonderdheid van artikel 75 en 79.

artikel 17:

Inbreuken op deze verordening worden bestraft met politiestraffen en/o Gemeentelijke Administratieve

Sancties.

artikel 18:

Dit besluit wordt overgemaakt aan de betrokken diensten en aan de aanvrager.

artikel 19:

Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van het DLB.

Publicatiedatum: 30/08/2021
Punt bijlagen/links StraatBBQ.pdf