Vergadering GR - 13/09/2021

Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Directiesecretariaat

BESLUIT TOT GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST/HET ADDENDUM, AFGESLOTEN MET HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID HOUDENDE HET OPNEMEN VAN COMPLEMENTAIRE ENGAGEMENTEN IN HET KADER VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 JULI 2021 TOT TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE AAN DE LOKALE BESTUREN OM DE BRONOPSPORING TER BESTRIJDING VAN DE COVID-19-PANDEMIE TE VERSTERKEN.

 

De Vlaamse Regering keurde op 16 juli 2021 een nieuw BVR voor de lokale preventie, sensibilisering, quarantaine coaching en bronopsporing goed.

Het besluit van 16 juli 2021 kent een specifieke subsidie toe aan de Vlaamse gemeentebesturen ter ondersteuning van optie 1: de lokale bronopsporing (d.w.z. de complementaire werking en inzet in preventie, sensibilisering, lokale bronopsporing, quarantainecoaching en aandacht voor kwetsbare personen) en dit van 1 september tot en met 15 oktober 2021.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Algemeen Directeur

TOESTEMMINGSAANVRAAG GEMEENTERAAD RIEMST INZAKE HET ZICHTBAAR GEBRUIK VAN BODYCAMS DOOR DE POLITIE

 

De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst wenst over te gaan tot het gebruik van bodycams (mobiele camera's). De bodycam wordt gedragen door een operationeel politiepersoneelslid tijdens zijn dienst en registreert beelden en geluiden. Het personeelslid neemt deel aan de gesprekken die hij registreert met de bodycam. (Een uitgebreide toelichting over het gebruik van deze camera's werd als bijlage toegevoegd.)

 

Een politiedienst kan camera's plaatsen en gebruiken of op zichtbare wijze gebruik maken van camera's, op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad, op aanvraag ingediend door de korpschef.

De korpschef van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst vraagt de principiële toestemming van de gemeenteraad Riemst voor het mogen gebruiken van bodycams door de politie op haar grondgebied.

De beslissing tot toestemming zal ter kennis gebracht worden van de procureur des Konings.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Personeel

WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING

 

In zitting van de gemeenteraad dd.05/07/2021 werd de rechtspositieregeling gewijzigd.

 

Het bestuur neemt kennis :

A. van het schrijven Vlaamse Regering dd.juni 2021 betreffende sectoraal akkoord van 9 juni 2021 betreffende aanpassing koopkrachtmaatregelen VIA-6 akkoord voor de publieke sector.

Ze beslisten om de plafonnering van de eindejaarstoelage van de VIA-personeelsleden in de publieke sector te schrappen - dit was nodig om ook de lagere lonen een volwaardige koopkrachtverhoging toe te kennen.

Er werd een akkoord bereikt over de vervroegde uitkanteling van de publieke socio-culturele sector uit de VIA-akkoorden, de compensatie aan de lokale besturen voor het personeel dat niet onder het toepassingsgebied van het VIA-6 akkoord valt en de koopkrachtmaatregelen voor deze groep van niet-VIA personeelsleden.

Deze maatregel maakt een einde aan de indirecte discriminatie van vorige VIA-akkoorden.

Het was echter onrechtvaardig om alleen voor VIA-medewerkers een koopkrachtverhoging toe te passen. Hieruit volgt dat het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage van alle personeelsleden van de lokale besturen vanaf 2021 verhoogd zal worden van 2,5% naar 3,6% van het jaarsalaris.

 

Afdeling III. De eindejaarstoelage

Artikel 215 dient aangepast te worden als volgt :

De eindejaarstoelage mag nooit meer bedragen dan een twaalfde van het jaarsalaris dient geschrapt te worden.

Het bedrag van de eindejaarstoelage is de som van het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke gedeelte, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar.

 

Artikel 215-2°- het veranderlijke gedeelte dient aangepast te worden als volgt :

2,5 procent dient gewijzigd te worden in 3,6%

 

B. van de conceptnota van het Vlaams Parlement van 20 april 2021 wordt de wens uitgedrukt om het rouwverlof uit te breiden.

 

Hoofdstuk IX. Het omstandigheidsverlof

Artikel 284 - 3° dient aangepast te worden.

Het rouwverlof wordt uitgebreid naar :

1. tien werkdagen bij overlijden van :

- ofwel de echtgenoot/de echtgenote/ samenwonende partner van het personeelslid;

- ofwel het kind van personeelslid of het kind van zijn echtgenoot/echtgenote/samenwonende partner;

- ofwel een pleegkind in het kader van een langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden;

 

Volgende modaliteiten worden voorzien in de opname :

- de eerste drie werkdagen mogen opgenomen worden in de periode die loopt vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis;

- de overige zeven werkdagen kunnen opgenomen worden binnen het jaar na de dag van het overlijden.

In onderling akkoord kan hiervan afgeweken worden.

 

2. Eén werkdag bij overlijden van een pleegkind van het personeelslid of van de samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden

 

3 Vier werkdagen bij het overlijden van een pleegvader of pleegmoeder van het personeelslid in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden

 

C.schrijven Vlaamse Regering betreffende wijziging van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeenten en OCMW.

Hoofdstuk IV. Bevallingsverlof, opvangverlof en pleegverlof wordt vervangen door Het bevallingsverlof, opvangverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof

Afdeling I. Het bevallingsverlof

 

Artikel 265 wordt volledig geschrapt.

 

Afdeling II. Het opvangverlof

artikel 265 §1. toe te voegen

Het statutaire personeelslid krijgt op zijn verzoek opvangverlof als een minderjarig kind in zijn gezin wordt opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij.

 

Het opvangverlof bedraagt zes weken per personeelslid.  Dat verlof verhoogt met twee weken voor een adoptieouder of pleegvoogd en, voor beide adoptieouders en pleegvoogden samen :

1° met drie weken vanaf 1 januari 2023

2° met vier weken vanaf 1 januari 2025

3° met vijf weken vanaf 1 januari 2027

 

De bijkomende weken, vermeld in het tweede lid, worden onderling verdeeld als beide ouders het kind adopteren of pleegvoogd worden.

 

De maximumduur van het opvangverlof wordt verdubbeld als het opgenomen kind aan één van de volgende voorwaarden voldoet :

1° het heeft een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66%;

2° het heeft een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste vier punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving over de kinderbijslag;

3° het heeft een  aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste negen punten toegekend worden in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving over de kinderbijslag;

 

De maximumduur van het opvangverlof wordt per personeelslid met twee weken verlengd bij de gelijktijdige adoptie of pleegvoogdij van meerdere minderjarige kinderen.

 

Als maar één van de samenwonende partners het kind adopteert of de pleegvoogdij uitoefent, heeft alleen die persoon recht op het verlof.

 

§2. Tijdens het opvangverlof behoudt het statutaire personeelslid het recht op zijn gebruikelijke salaris.

 

Het verlof begint binnen twee maanden nadat het kind is ingeschreven als deel uitmakend van het gezin.

 

In het kader van een interlandelijke adoptie kan het opvangverlof ook de periode bestrijken die voorafgaat aan de daadwerkelijke opvang van het geadopteerde kind in België, als die voorafgaande periode niet meer bedraagt dan vier weken en als ze wordt besteed aan de voorbereiding van de daadwerkelijke opvang van het kind.

 

De raad kan bepalen dat het opvangverlof opgenomen moet worden in een aaneengesloten periode.

 

 

Afdeling III. Pleegzorgverlof

Het statutaire personeelslid heeft per kalenderjaar recht op zes dagen pleegzorgverlof.

 

Het pleegzorgverlof wordt aan het statutaire personeelslid toegekend conform artikel 30 quater, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst en artikel 2 tot en met 6 van het koninklijk besluit van 27 oktober 2008 betreffende de afwezigheid van het werk met het oog op het verstrekken van pleegzorgen.

 

Het statutaire personeelslid heeft recht op 82% van het brutosalaris.

 

 

Afdeling IV. Pleegouderverlof

 

§1. In deze paragraaf wordt verstaan onder langdurige pleegzorg : de pleegzorg waarvan bij het begin duidelijk is dat het pleegkind voor minstens zes maanden  in hetzelfde pleeggezin zal verblijven.

Ingeval van langdurige pleegzorg heeft het statutaire personeelslid dat pleegzorger is als vermeld in artikel 2, 12°, van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg, een éénmalig recht op pleegouderverlof gedurende een aaneengesloten periode van maximaal zes weken voor de zorg van het pleegkind.

 

Het pleegouderverlof van zes weken van het statutaire personeelslid verhoogt met twee weken voor een pleegouder en voor beide pleegouders samen :

1° met drie weken vanaf 1 januari 2023

2° met vier weken vanaf 1 januari 2025

3° met vijf weken vanaf 1 januari 2027

 

De bijkomende weken, vermeld in het tweede lid, worden onderling verdeeld als het pleeggezin bestaat uit twee personen, die beide zijn aangesteld als pleegouder van het kind.

 

De maximumduur van het pleegouderverlof wordt verdubbeld als het opgenomen kind voldoet aan één van de volgende voorwaarden :

1° het kind heeft een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van tenminste 66%;

2° het kind heeft een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste vier punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving over de kinderbijslag;

3° het kind heeft een aandoening die tot gevolg heeft dat tenminste negen punten toegekend worden in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving over de kinderbijslag.

 

De maximumduur van het pleegouderverlof wordt met twee weken per pleegouder verlengd bij het gelijktijdige onthaal van meerdere minderjarige kinderen naar aanleiding van een plaatsing in het kader van langdurige pleegzorg.

 

§2. Het verlof begint twaalf maanden nadat het kind is ingeschreven als deel uitmakend van het gezin.

 

Tijdens de eerste drie dagen van het pleegouderverlof heeft het personeelslid recht op een doorbetaling van het salaris.  Vanaf de vierde dag heeft een statutair personeelslid recht op 82% van het brutosalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar.

 

Artikel 215-2°- het veranderlijke gedeelte dient aangepast te worden als volgt :

2,5 procent dient gewijzigd te worden in 3,6%.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

LDP - Dienst Milieu

PRIVÉWATERAFVOER HANDHAVINGSBELEID

 

Bij aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de openbare weg, moet het hemelwater afkomstig van privéterreinen afgekoppeld worden conform de bepalingen van artikel 6.2.2.1.2. van Vlarem II.

Door de betrokken partners, de gemeente en rioolbeheerder is er een intensieve begeleiding om de eigenaars bij te staan in een correcte afkoppeling van hemel- en afvalwater.

Deze intensieve begeleiding eindigt wanneer de betrokken eigenaar een conform keuringsattest betreffende de privé waterafvoer aflevert.

Wanneer de eigenaars geen conform keuringsattest aanleveren, is er een bijkomende intensieve opvolging vereist die extra kosten met zich meebrengt.

 

Bij niet afkoppeling komt het hemelwater terecht in de openbare riolering hetgeen een probleem kan vormen voor de goede werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Het opvolgtraject biedt voldoende kansen aan de burgers om tot een gekeurde huisaansluitng te komen. Indien de eigenaar na drie pogingen nog steeds in gebreke blijft, dient er handhavend opgetreden te worden via een belastingsysteem.

 

De belasting wordt als volgt berekend: 

Bij een vaststelling dat de eigenaar weigert de keuring privéwaterafvoer uit te voeren en bijgevolg geen conform keuringsattest aanlevert of bij een vaststelling dat eigenaar beschikt over een niet-conform keuringsattest en weigert de privéwaterafvoer aan te passen en bijgevolg het aanleveren van een conform keuringsattest:

          250 euro voor het eerste aanslagjaar dat de belasting verschuldigd is

          500 euro vanaf het tweede en de daarop volgende aanslagjaren waarin de belasting verschuldigd is 

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

ROW - Dienst Patrimonium

INLIJVING BIJ HET OPENBAAR DOMEIN WEGZATE INT BOELARVELT TE ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER - DEFINITIEF BESLUIT

 

In vergadering van 16 december 2010 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd voor de gronden gelegen te Riemst 6e afdeling ZZB sectie C 623Y en 623Z. Op 25 juni 2020 werd een bijstelling van bedoelde vergunning afgeleverd door het schepencollege.

Op 10 september 2012 werd "het gratis aanvaarden van de wegzate" goedgekeurd door de gemeenteraad. De overdracht heeft echter nog niet plaatsgevonden.

Binnen de vergunning werd opgelegd om  een gedeelte van de grond, Lot 1a, deel van 623Y groot 1.243m² en Lot 1b, deel van 623Z groot 83m², gratis af te staan aan ons bestuur om te worden ingelijfd bij het openbaar domein.

Het afpalingsplan werd opgesteld door landmeter-expert Peter Gijsen op 20-04-2021.

Betrokken eigenaars hebben het notariaat Vuylsteke & Bunkens aangesteld om de grondoverdracht te realiseren.

 

Na controle door onze technische dienst werd vastgesteld dat de over te dragen gronden en infrastructuur geen gebreken vertonen.

 

De ontwerpakte voor de overdracht, met referentie 2021/6983, werd opgemaakt door notaris Maarten Bunkens, en maakt als bijlage integraal deel uit van dit besluit.

 

Aan de raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de aankoop en om voorzitter Davy Renkens en algemeen directeur Guido Vrijens te machtigen de aankoopakte te ondertekenen.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

ROW - Dienst Patrimonium

VERKOOP OUD GEMEENTEHUIS EN SCHOOLSITE TOLSTRAAT HERDEREN - DEFINITIEF BESLUIT

 

Gezien de gemeenteraad in vergadering van 9 mei 2016 de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Riemst, de Parochiale werken en instellingen van het Bisdom Hasselt (VZW), en de VZW "Patrimonium Katholiek onderwijs Limburg" goedgekeurd heeft om te komen tot een gezamenlijke verkoop van de gronden:

          Gemeentebestuur van Riemst, de gronden gelegen te Riemst 2e afdeling Herderen sectie A 1034L groot 1a03ca (oud gemeentehuis) en 1034K groot 12a17ca (schoolgebouw en speelplaats);

          Parochiale werken en instellingen van het Bisdom Hasselt VZW, de gronden gelegen te Riemst 2e afdeling Herderen sectie A 1031H groot 6a70va (klooster);

          VZW "Patrimonium Katholiek onderwijs Limburg", de gronden gelegen te Riemst 2e afdeling Herderen sectie A 1031G groot 6a50 (schoolgebouw) en 1034M groot 10a75ca;

 

Volgende afspraken werden gemaakt:

          Opmaken studie om de stedenbouwkundige mogelijkheden te onderzoeken met als doel een optimale opbrengst te verkrijgen.

          Overleg op regelmatige tijdstippen

          Waardebepaling door schatting van de gronden

          Organisatie van de verkoop en machtiging om te onderhandelen

          bescherming van de gebouwen tijdens leegstand tegen vandalisme, vervuiling, oneigenlijk gebruik, ...

 

De beslissing van het schepencollege van 22/09/2016 houdende de goedkeuring van de stedenbouwkundige studie, en om een aanbod te lanceren aan mogelijke investeerders om een ontwikkeling op bedoelde site te realiseren werd kenbaar gemaakt via een persoonlijke aanschrijving en bekendmaking op de website van de gemeente Riemst en het Bisdom Hasselt. We mochten geen enkele inschrijving ontvangen.

Binnen de werkgroep werd voorgesteld om de verkoop van gronden en gebouwen toe te vertrouwen aan een vastgoedmakelaar om zo intensief op zoek te gaan naar een mogelijke koper.

Gelet op de lokale bekendheid van Immobiliën Janssen-Marres werd voorgesteld om de verkoop aan hen toe te vertrouwen.

 

De opdracht tot tekoopstelling van het pand is voor goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege en bevat volgende voorwaarden:

          het zoeken van een kandidaat-koper;

          het maken van de nodige reclame. De opdrachtgever bevestigt dat 1 (één) publiciteitspaneel aan het goed mag geplaatst worden;

          het laten bezichtigen van het goed;

          het onderhandelen met elke kandidaat-koper over de voorwaarden en de prijs overeenkomstig het hieronder bepaalde.

          De voorwaarden waarover de vastgoedmakelaar mag onderhandelen zijn de volgende:

          elk bod zal met eigenaar worden besproken;

          het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst .

          Het gemeentebestuur is voor de bemiddeling een vergoeding verschuldigd. De vergoeding bedraagt nagemeld percentage op de bekomen verkoopprijs:

          3,025% (incl. BTW), zijnde 2,5 % ereloon + 21 % BTW op de verkoopprijs en met een minimum van 4.840,00 EUR (incl. BTW).

          Indien de tekoopstelling eindigt (na zes maanden) zonder een daaraan verbonden verkoop, is er geen vergoeding voor negotiatie verschuldigd. Echter zullen de kosten voor publiciteit ten laste van de eigenaar - verkoper vallen. Zij worden berekend aan de hand van de facturen van de verschillende instanties.

 

In vergadering van 3 augustus 2018 ging het schepencollege principieel akkoord om over te gaan tot de verkoop van de gronden gelegen binnen de schoolsite, Tolstraat Herderen. De waarde volgens het schattingsverslag opgesteld door landmeter-expert Peter Gijsen, daterend van 12/09/2016 bedraagt € 140.000. De totale waarde van alle eigendommen bedraagt volgens schatting € 406.000.

In vergadering van 3 augustus 2018 ging het college akkoord met de aanstelling van Immobiliën Janssen-Marres, Maastrichtersteenweg 93 te 3770 Riemst, om de verkoop te organiseren volgens de vermelde voorwaarden van de "EXCLUSIEVE OPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED MET EEN CONSUMENT".

 

Het hoogste bod van een kandidaat koper voor de totaliteit van de gronden en gebouwen bedraagt € 390.000. Het verkoop bedrag voor de gemeentelijke eigendommen bedraagt dan € 130.000,00.

In vergadering van 19 juli 2018 ging het college akkoord met dit bod, gezien de invulling voor het oprichten van 13 woonentiteiten en de voorwaarde om voldoende privacy te garanderen ten opzichte van de omwonenden.

Gezien er na voldoende ruchtbaarheid een gebrek is aan kandidaten voor verkoop tegen de geschatte prijs en gezien het relatief geringe verschil ten opzichte van de schatting is een verkoop aan bedoeld bod te verantwoorden.

Gezien de omgevingsvergunning afgeleverd door de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg op 24-09-2020. Het verkrijgen van een omgevingsvergunning was een voorwaarde tot verkoop van de gronden.

 

Aan de raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de aankoop en om voorzitter Davy Renkens en algemeen directeur Guido Vrijens te machtigen de aankoopakte te ondertekenen.

 

Gezien de ontwerpakte opgesteld door notaris Sofie Janssen, te Hasselt met als referte D5857/1, die als bijlage integraal deel uitmaakt van dit besluit.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Patrimonium

AANKOOP WONING MET GROND PAENHUISSTRAAT 9 - DEFINITIEF BESLUIT TOT AANKOOP

 

De woning gelegen Paenhuisstraat 9, kadastrale ligging, 1e afdeling sectie A nr. 495R2, groot 622m², staat te koop.

Gezien de ligging aansluitend aan het dienstencentrum is een aankoop zeker te overwegen. Bijkomend is een gebruik als LOI-woning als alternatief voor de huidige locatie Maastrichtersteenweg 2 een alternatief. De onmiddellijke nabijheid van het OCMW-gebouw, het dienstencentrum, school, bushalte, winkels, is hiervoor zeker een pluspunt.

 

Op 27 januari 2021 werd de schatting opgesteld door Geotec, landmeter-expert Peter Gijsen.

Na overleg werd door het college een bod uitgebracht van € 235.000. Dit bod werd op 18 mei 2021 door de makelaar aanvaard. In vergadering van 2 juni 2021 ging het schepencollege akkoord met de aankoop onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

De kosten voor de aankoop kunnen gefinancierd worden met de kredieten die worden voorzien in het budget 2021, met een verschuiving.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de beslissing van het schepencollege van 2 juni 2021 te bekrachtigen en akkoord te gaan met het definitief bedrag van de aankoop van € 235.000, en volgens de voorwaarden vastgelegd in de ontwerpakte opgesteld door notaris Bram Vuylsteke, met als referentie 2021/12770.

Door de verkoper werd aan de gemaakte bemerkingen voldaan:

          De verschoven dakpannen herplaatsen

          De aanwezige rollen isolatiemateriaal neerleggen op zolder vloer

          De mogelijke lekkage in dakgoot voorzijde woning laten nakijken

          De raamkozijnen dewelke nog niet zijn behandeld, verder te laten behandelen

          De losliggende klinkerstenen te laten herplaatsen aan buitenzijde zijgevel rechts ( deze werden losgemaakt omwille van het plaatsen van een grondaarding)

          De toevoerleidingen van water naar bovenste badkamer in de trappenhal zullen worden afgedekt

          Het geheel nakijken van de CV installatie door een erkende vakman met een recent onderhoudsattest

 

Aan de raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de aankoop en om voorzitter Davy Renkens en algemeen directeur Guido Vrijens te machtigen de aankoopakte te ondertekenen.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Patrimonium

AANKOOP GRONDEN BEGRAAFPLAATS RIEMST, 1E AFDELING SECTIE A NUMMER 390F - DEFINITIEF BESLUIT

 

Volgens het RUP "Begraafplaats Riemst", definitief aanvaard door de gemeenteraad op 12 november 2018, is het mogelijk een nieuwe begraafplaats te realiseren voor de deelgemeente Riemst.

 

De eigenaars van de gronden gelegen te Riemst 1e afdeling sectie A nummer 390F, groot volgens kadaster 64a23ca, zijn bereid gevonden om hun eigendom te verkopen aan ons bestuur.

Volgens het schattingsverslag, opgesteld door landmeter-expert Peter Gijsen wordt de waarde bepaald op € 6/m². De schatting van de gronden binnen het RUP "Op 't Reeck III" van 8 mei 2020, opgesteld door landmeter-expert Robert Thjijsen, bepaald de schatting van de landbouwgronden op € 8m².

De eigenaars gaan akkoord met een verkoop aan ons bestuur tegen € 8/m² te vermeerderen met de wederbeleggingsvergoeding.

De afwijking ten opzichte van het schattingsverslag is te verantwoorden:

          De gronden op beide locaties, Op 't Reeck en begraafplaats zijn beiden gelegen in landbouwgebied volgens het gewestplan;

          Beide locaties liggen in de nabijheid van de dorpskern van Riemst;

          De eigenaars beschouwen beide locaties als evenwaardig:

          De kosten voor een eventuele gerechtelijk procedure, om de aankoop te realiseren, overstijgen het prijsverschil van € 2/m²;

          Het dringende karakter van de aankoop voor de aanleg van het kerkhof, gezien het bestaande kerkhof bijna volzet is en gezien de langlopende gerechtelijke procedure;

          Een minnelijke aankoop is dan ook financieel voordeliger dan een aankoop via een gerechtelijke procedure;

De aankoop gebeurt tegen een bedrag van € 59.862,36, wederbeleggingsvergoeding inbegrepen.

 

De pachtvergoeding wordt betaald aan mevrouw Coenegrachts Elisabet, wonende Overhemsestraat 60 te 3870 Heers, volgens het verslag van Latuno BVBA, de heer Noelmans Georges, gespecialiseerd in het bepalen van de uittredingsvergoedingen. € 1,044/m², totaal € 6.705,61  te vermeerderen met de waarde van opstanden en draadafsluiting, € 6.000.

De ontwerpakte, die integraal deel uitmaakt van dit besluit, is opgesteld door notaris Mieke Neven te Riemst met als referentie 21-01-9438/001-CV.

 

De aankoop kan gefinancierd worden met de kredieten die worden voorzien in het budget 2021, met verschuiving onder registratiesleutel MJP000621, GEM 22000000-0610, AC000393.

De kosten voor het opstellen van de akte, € 3.138,86 kunnen betaald worden met de kredieten die zijn voorzien in het budget 2021 onder registratiesleutel MJP000612, GEM 61420110-0600, AC000368.

 

Aan de raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de aankoop en om voorzitter Davy Renkens en algemeen directeur Guido Vrijens te machtigen de aankoopakte te ondertekenen.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Patrimonium

AANKOOP GRONDEN BEGRAAFPLAATS RIEMST, 1E AFDELING SECTIE A DEEL VAN NUMMER 406A - DEFINITIEF BESLUIT

 

Volgens het RUP "Begraafplaats Riemst", definitief aanvaard door de gemeenteraad op 12 november 2018, is het mogelijk een nieuwe begraafplaats te realiseren voor de deelgemeente Riemst.

De eigenaars van de gronden gelegen te Riemst 1e afdeling sectie A nummer 460A/deel, groot volgens meting, 2a02ca, lot 2 op het verdelingsplan, opgemaakt door landmeterskantoor Geotec te Bilzen op 18 maart 2021, zijn bereid gevonden om hun eigendom te verkopen aan ons bestuur.

Volgens het schattingsverslag, opgesteld door landmeter-expert Peter Gijsen wordt de waarde bepaald op € 6/m². De schatting van de gronden binnen het RUP "Op 't Reeck III" van 8 mei 2020, opgesteld door landmeter-expert Robert Thjijsen, bepaald de schatting van de landbouwgronden op € 8m².

De eigenaars gaan akkoord met een verkoop aan ons bestuur tegen € 8/m² te vermeerderen met de wederbeleggingsvergoeding.

De afwijking ten opzichte van het schattingsverslag is te verantwoorden:

          De gronden op beide locaties, Op 't Reeck en begraafplaats zijn beiden gelegen in landbouwgebied volgens het gewestplan;

          Beide locaties liggen in de nabijheid van de dorpskern van Riemst;

          De eigenaars beschouwen beide locaties als evenwaardig:

          De kosten voor een eventuele gerechtelijk procedure, om de aankoop te realiseren, overstijgen het prijsverschil van € 2/m²;

          Het dringende karakter van de aankoop voor de aanleg van het kerkhof, gezien het bestaande kerkhof bijna volzet is en gezien de langlopende gerechtelijke procedure;

          Een minnelijke aankoop is dan ook financieel voordeliger dan een aankoop via een gerechtelijke procedure;

De aankoop gebeurt tegen een bedrag van € 1.987,61, wederbeleggingsvergoeding inbegrepen.

 

De ontwerpakte, die integraal deel uitmaakt van dit besluit, is opgesteld door notaris Mieke Neven te Riemst met als referentie 21-01-9438/002-CV.

De aankoop kan gefinancierd worden met de kredieten die worden voorzien met veschuiving in het budget 2021, onder registratiesleutel MJP000621, GEM 22000000-0610, AC000393.

De kosten voor het opstellen van de akte, € 4.454,02 kunnen betaald worden met de kredieten die zijn voorzien in het budget 2021 onder registratiesleutel MJP000612, GEM 61420110-0600, AC000368.

 

Aan de raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de aankoop en om voorzitter Davy Renkens en algemeen directeur Guido Vrijens te machtigen de aankoopakte te ondertekenen.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Domeinhoofd mens welzijn en vrije tijd

NOODHULP: WATERSNOOD BELGIË

 

De watersnood na het noodweer in juli 2021 is een van de zwaarste natuurrampen uit de recente Belgische geschiedenis. Deze ramp spreidt zich uit over 202 gemeenten, nooit eerder maakte ons land een ramp van zulke omvang mee.

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze actie te ondersteunen door een storting te doen van € 5.000 op het rekeningnummer van het Rode Kruis, die de humanitaire acties coördineert in de gebieden van de watersnood.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Cultuur

AANKOOP CO2-METERS VOOR VERENIGINGEN

 

Luchtkwaliteit speelt een belangrijke rol bij het veilig organiseren van binnenactiviteiten, niet enkel in coronatijden maar ook daarna. Volgens het basisprotocol moeten er bij het organiseren van binnenactiviteiten gestreefd worden naar waarden die niet hoger zijn dan 900 ppm (parts per million) CO2. Een goede luchtkwaliteit wordt bereikt door de ruimte voortdurend te ventileren (bv. raam op kip, ventilatiesysteem) en aanvullend zoveel mogelijk te verluchten met verse buitenlucht (bv. ramen en deuren open). Met een CO2-meter kan gemakkelijk de luchtkwaliteit gecontroleerd worden door het CO2-gehalte in de lucht te meten. Het gebruik van CO2-meters in socio-culturele, jeugd- en sportinfrastructuren wordt dan ook een belangrijk hulpmiddel voor het verenigingsleven in de strijd tegen COVID-19. Tijdens de gemeenteraad van juli werd gevraagd de mogelijkheid te bekijken om CO2-meters aan te kopen voor het verenigingsleven.

Daarom werd tijdens het college van burgemeester en schepenen van 4 augustus 2021 beslist om CO2-meters aan te kopen voor de Riemstse verenigingen die een infrastructuur beheren/uitbaten.

 

Er werd bekeken om in te tekenen op de groepsaankoop voor de SA1200P C02-meter van Laagom Technologies BV via Logo Limburg vzw. Dit toestel voldoet aan het bestek opgesteld door de Provincie en alle noodzakelijke vereisten. Via Logo Limburg vzw waren er echter nog slechts 10 CO2-meters beschikbaar. Er werd daarom rechtstreeks een offerte opgevraagd bij Laagom Technologies BV. Zij leveren de CO2-meters aan dezelfde voorwaarden als Logo Limburg vzw.

Het gemeentebestuur kocht in 2020 bij Laagom Technologies BV ook CO2-meters aan voor de scholen. Laagom Technologies BV had ook voldoende toestellen op stock en kon ze onmiddellijk leveren zodat de verenigingen er snel over konden beschikken.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste, gezien de hoogdringenheid van de aanwezigheid van CO2-meters in verenigingsinfrastructuur, om 45 CO2-meters aan te kopen bij Laagom Technologies BV.

 

De prijs van de SA1200P CO2-meter inclusief USB-adapter bedraagt 112,00 euro incl. BTW. De totale kostprijs voor 45 CO2-meters inclusief USB-adapters en leveringskosten bedraagt 5.043.63 euro incl. BTW. Er werd een lijst opgemaakt van de socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen die een CO2-meter krijgen. Ze kunnen deze afhalen in Villa Neven en tekenen voor ontvangst.

 

De kredieten voor deze aankoop zijn niet voorzien in de begroting van 2021 en worden via een begrotingswijziging voorzien.

Gelet op de vraag van de gemeenteraad en gelet op de CO2-meter verplichting vanaf 1 september is dit reglement retro-actief.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Financiën

KENNISGEVING INVESTERINGSUITGAVEN < 30.000 EURO

 

In navolging van de beslissing van de gemeenteraad van 11 februari 2019 wordt de lijst met investeringsuitgaven < 30.000 euro van het eerste semester 2021 ter kennis voorgelegd aan de gemeenteraad.

De lijst is toegevoegd in bijlage.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van deze investeringsuitgaven.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Financiën

OPVOLGINGSRAPPORTERING 2021 SEMESTER 1

 

Overeenkomstig art 263 van het Decreet Lokaal Bestuur dient de gemeente en OCMW gezamenlijk te rapporteren over de uitvoering van de prioritaire acties.

 

In bijlage de opvolgingsrapportering over het eerste semester en een verklarende nota ter verduidelijking van de bijgevoegde documenten.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Aankoop

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWZIJE DRIE BESTAANDE GRAVELTERREINEN WIJZIGEN IN ALL WEATHER TERREIN TENNISVELDEN TE HERDEREN-RIEMST VOOR 2022

 

De dienst welzijn-sport wenst het dossier “drie bestaande gravelterreinen wijzigen in all weather terrein tennisvelden te Herderen-Riemst voor 2022” op te starten.

Het bestek met kenmerk GA/1229/2021 wordt voor goedkeuring voorgelegd.

 

De raming bedraagt € 103.305,79 excl. btw of € 125.000,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode MJP001648, GEM22000007/0742, AC000000.

De financiering gebeurt met eigen middelen.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Aankoop

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE SPECIALE TECHNIEKEN

 

De Technische dienst wenst het dossier “Speciale technieken” op te starten.

Het bestek met kenmerk GA/1227/2021 wordt voor goedkeuring voorgelegd.

 

De raming bedraagt € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode MJP001062, GEM22400500/0200, AC000538.

De financiering gebeurt met eigen middelen.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Aankoop

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE HUREN VAN MATERIEEL MET BESTUURDER VOOR GRONDWERKEN EN VOOR HIJSWERKEN DIENSTJAAR 2021 T.E.M. 2023

 

Uitvoering van grondwerken (o.a. ikv waterbeheersing) door aannemer. Het dossier 2018-2020 is afgelopen. De technische dienst wenst een nieuwe overheidsopdracht te plaatsen voor 2021-2023.

Het bestek met kenmerk HA/1222/2021 wordt voor goedkeuring voorgelegd.

 

De opdracht is als volgt opgedeeld:

* Perceel 1 (Materieel in de vorm van een rupskraan, bandenkraan of vrachtwagen met bestuurder, dat op afroep kan ingehuurd worden door de gemeente Riemst), raming: € 18.000,00 excl. btw of € 21.780,00 incl. 21% btw;

* Verlenging 1 (Materieel in de vorm van een rupskraan, bandenkraan of vrachtwagen met bestuurder, dat op afroep kan ingehuurd worden door de gemeente Riemst), raming: € 18.000,00 excl. btw of € 21.780,00 incl. 21% btw;

* Verlenging 2 (Materieel in de vorm van een rupskraan, bandenkraan of vrachtwagen met bestuurder, dat op afroep kan ingehuurd worden door de gemeente Riemst), raming: € 18.000,00 excl. btw of € 21.780,00 incl. 21% btw;

* Perceel 2 (Materieel in de vorm van een vrachtwagen met laadkraan, met bestuurder, dat op afroep kan ingehuurd worden door de gemeente Riemst), raming: € 6.800,00 excl. btw of € 8.228,00 incl. 21% btw;

* Verlenging 1 (Materieel in de vorm van een vrachtwagen met laadkraan, met bestuurder, dat op afroep kan ingehuurd worden door de gemeente Riemst), raming: € 6.800,00 excl. btw of € 8.228,00 incl. 21% btw;

* Verlenging 2 (Materieel in de vorm van een vrachtwagen met laadkraan, met bestuurder, dat op afroep kan ingehuurd worden door de gemeente Riemst), raming: € 6.800,00 excl. btw of € 8.228,00 incl. 21% btw;

De totale uitgave - over de maximale duur van de opdracht bedraagt € 74.400,00 excl. btw of € 90.024,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021 en volgende jaren ingeval van verlenging van de opdracht, op budgetcode MJP000974, GEM 22800000/0310, AC000000.

De financiering gebeurt met eigen middelen.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Aankoop

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE ONDERHOUDSDOSSIER BETON GEMEENTEWEGEN, RVK WEGEN, FIETSROUTENETWERK 2021

 

Het onderhoudsdossiers beton gemeentewegen, RVK wegen en fietsroutenetwerk 2021 wordt opgestart.

Het bestek met kenmerk HA/1232/2021 wordt voor goedkeuring voorgelegd.

 

De raming bedraagt € 112.769,00 excl. btw of € 136.450,49 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode MJP001060, GEM 22400500/0200, AC000536.

De financiering gebeurt met eigen middelen.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Kerkfabrieken

GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING KERKBESTUUR HERDEREN

 

Het kerkbestuur van Herderen dient een budgetwijziging in.

De elektriciteit van de kerk is hersteld. Er werd een nieuwe zekeringskast geplaatst met automaten en noodstop, voor een bedrag van 1.100 EUR.

Herstelling verwarming kerk, de gasleiding werd aangepast, de schoorsteen en de verluchting stookplaats, voor een bedrag van 12.408 EUR.

Het kerkbestuur vraagt voor deze financiering een investeringstoelage van 13.508 EUR

Dit bedrag van 13.508 EUR wordt voorzien in de eerstvolgende gemeentelijke wijziging, onder Budget MJP001094 GEM 664001400790 actie AC 0000.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Kerkfabrieken

VERLENEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE KERKBESTUUR HERDEREN

 

Het kerkbestuur van Herderen heeft  een budgetwijziging ingediend.

De elektriciteit van de kerk is hersteld. Er werd een nieuwe zekeringskast geplaatst met automaten en noodstop, voor een bedrag van 1.100 EUR.

Herstelling verwarming kerk, de gasleiding werd aangepast, de schoorsteen en de verluchting stookplaats, voor een bedrag van 12.408 EUR.

Het kerkbestuur heeft niet de nodige middelen om deze uitgave te financieren.

Het kerkbestuur vraagt voor deze financiering een investeringstoelage van 13.508 EUR

Dit bedrag van 13.508 EUR wordt voorzien in de eerstvolgende gemeentelijke wijziging,

onder Budget MJP001094 GEM 664001400790 actie AC 0000.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Directiesecretariaat

GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD VAN 5 JULI 2021

 

De notulen liggen ter inzage.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Directiesecretariaat

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD VAN 5 JULI 2021

 

Zoals bepaald onder artikel 32 in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dd. 14.06.2021 is het zittingsverslag een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad. De raadsleden gaan discreet en voorzichtig om met de audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.

 

De audio-opname is te raadplegen op de website van de gemeente of via de link in bijlage.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van deze opname.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Directiesecretariaat

VRAGEN RAADSLEDEN

 

Zoals bepaald onder artikel 11 in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dd. 14.06.2021 hebben de raadsleden het recht aan de leden van het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig.

 

De schriftelijke vragen worden via e-mail gericht aan de algemeen directeur. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.

 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden maximaal twee mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de staan. De onderwerpen dienen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering van de gemeenteraad bezorgd te worden aan de algemeen directeur (i.c. uiterlijk woensdag om 24.00 uur indien de zitting van de gemeenteraad plaats heeft op maandag in de volgende week). De vragen kunnen per e-mail ingediend worden. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord tenzij de complexiteit van het antwoord bijkomende administratieve handelingen of onderzoek vereist waardoor er pas op een volgende zitting kan geantwoord worden.

 

De procedure van mondelinge vragen is beperkt tot de vraagstelling en het eventuele onmiddellijke antwoord van een lid van het college van burgemeester en schepenen. Het is de raadsleden toegestaan repliek op het antwoord te vragen waarbij een beperkte bespreking van het onderwerp mogelijk moet zijn. In geen geval wordt in de raad een uitvoerig debat over de gestelde vraag gevoerd of wordt de vraag staande de zitting omgevormd tot een agendapunt en ter stemming voorgelegd. Om over een onderwerp een debat te kunnen voeren dient dit deel uit te maken van de agenda van de betreffende raad, of al dan niet als bijkomend punt aan de agenda te worden toegevoegd. Hiertoe is vereist dat het onderwerp als agendapunt wordt vermeld.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021