Vergadering GR - 10/06/2024

Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Aankoop

GOEDKEURING AANKOOP NIEUWE VRACHTWAGEN MET CONTAINERSYSTEEM VIA RAAMCONTRACT VLAAMSE OVERHEID

 

De  Technische dienst wenst over te gaan tot de aankoop van een nieuwe vrachtwagen met containersysteem. Hiervoor kan ingestapt worden in de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid met besteknummer 2020/HFB/OP/66086. De Vlaamse Overheid – Agentschap Facilitair Bedrijf treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale.

De Vlaamse overheid heeft de opdracht ‘Aankopen van vrachtwagens' gegundd aan IVECO België NV, Alfons Gossetlaan 28A/B3 te 1702 Dilbeek.

De totale uitgave van de nieuwe vrachtwagen met containersysteem Iveco X-Way Model AD300X40Z/P OFF-YF64 inclusief de gekozen opties bedraagt € 140.632,00 excl. btw of € 170.164,72 incl. 21% btw.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024 op budgetcode MJP001050, GEM24200200/0119, AC000525 met dhr. Raf Peters als budgetbeheerder.

De financiering gebeurt met eigen middelen.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Openbare werken

ONDERHOUD WEGENIS 2024 VOORSTEL WERKZAAMHEDEN STOEPEN, BETON, ASFALT EN SPECIALE TECHNIEKEN

 

In vergadering van het schepencollege van 01/06/2022 werden vier onderhoudsdossiers voor gemeentewegen (stoepen, asfalt,beton en speciale technieken goedgekeurd voor de dienstjaren 2022-2025 mits jaarlijks akkoord van de aanbestedende overheid en aannemer.

 

Voorstel werkzaamheden wegenis voor het dienstjaar 2024 in volgorde zijn:

 

 STOEPEN:

- Vlijtingen: Jodenstraat ( ±440m enkel in Jodenstraat, ±80m K. Lavignestraat)

- Bolder: Grotstraat ( zijde Bolderstraat)

- Valmeer: Stroekestraat ( linkerzijde)

- Zussen: Arthur Meulemansstraat

- Valmeer: Vijfkruisenstraat

- Vroenhoven: Bloesemstraat ( stuk vanaf Trekweg tot hondenweide)

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024, op budgetcode MJP001070, GEM22400500/0200, AC000546.(€180.000)

De financiering gebeurt met eigen middelen.

 

ASFALT:

- Zichen: Kerkstraat (plaatselijk herstel kruispunten)

- Zussen: Mgr. Trudo Jansstraat (navolging vernieuwen waterleiding - vanaf Pastoor Meulestraat toto Hennestraat)

- Kanne: Op 't Broek (volledig wegherstel thv nieuwe voetpaden)

- Genoelselderen: RVKW III-1 (plaatselijk herstel thv E313)

- Zussen: Misweg (overlaging)

- Zussen: St-Rochusstraat (plaatselijk herstel)

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024, op budgetcode MJP001061, GEM22400500/0200, AC000537. (€90.000)

De financiering gebeurt met eigen middelen.

 

BETON:

-Zussen: thv Walenweg 20 (oplossen gebarsten betonplaten)

-Valmeer: RVKW III-36 (herstellen aquadrains)

-Herderen: RVKW I-23 (Willesteeg - oplossen waterplas)

-Millen: Ringboomstraat (oppersen betonplaten)

-Millen: Genendries (oppersen betonplaten)

-Heukelom: Heukelommerweg (herstellen betonplaten thv watertoren)

-Herderen: Valmeerstraat (oppersen betonplaten)

-Bolder: Op de Dries (betonvak herstellen)

-Herderen: Tolstraat (oppersen betonplaten)

-Heukelom: Heukelommerweg (oppersen betonplaten)

-Lafelt: Iers Kruisstraat (herstellen van betonplaten)

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024, op budgetcode MJP001060, GEM22400500/0200, AC000536. (€200.000)

De financiering gebeurt met eigen middelen.

 

SPECIALE TECHNIEKEN

-Sluizen: Sluizerweg (voegvullingen)

-Heukelom: Heukelom Dorp (voegvullingen)

-Millen: Rukkelingerweg (voegvullingen)

-Herderen: Heiligestraat (voegvullingen)

-Valmeer: Toekomststraat (voegvullingen)

-Valmeer: Merestraat (voegvullingen)

-Valmeer/ Millen: Langstraat (voegvullingen)

-Heukelom: Heukelommerweg (fijnfrezen)

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024, op budgetcode MJP001062, GEM22400500/0200, AC000538. (€80.000)

De financiering gebeurt met eigen middelen.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Openbare werken

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING, GUNNINGSWIJZE “HERSTELLEN WEGENIS HEILIGESTRAAT"

 

De technische dienst wenst een dossier op te starten voor het 'herstellen van de wegenis in de Heiligestraat.'

 

De opdracht wordt gegund bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Het bestek met kenmerk TD/LR 135/2024 wordt voor goedkeuring voorgelegd.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 122.227,00 excl. btw of € 147.894,67 incl. btw

 

De uitgave worden voorzien in het investeringsbudget van 2024 op MJP001062, GEM22400500/0200, AC000538.

De financiering gebeurt met eigen middelen.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Klimaat

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ENERGIEHUIS LIMBURG

 

Sinds 01/01/2023 wordt door Energiehuis Limburg 'Mijn Verbouwbegeleiding' aangeboden. In het besluit dd. 08/05/2023 werd beslist om als gemeente hierop in te tekenen. Er werd toen gekozen om voor de inwoners van Riemst gratis huisbezoeken en adviesrapporten in kader van een verbouwing aan te bieden.

 

In het verzamelbesluit IX en Besluit 'Consultatieplatform' werd besloten om de huidige financieringen van Mijn Verbouwbegeleiding te vervangen door prestatiefinanciering uitbetaald door het Vlaams Energie en Klimaatagentschap. De prestatiefinanciering wordt enkel toegekend voor begeleiding van uitgevoerde energetische maatregelen (niet voor adviesrapporten en/of opgestarte begeleidingen).

 

In opvolging van deze hervormingen, heeft Energiehuis Limburg wijzigingen aangebracht in het aanbod van Mijn Verbouwbegeleiding met betrekking tot de tariefkaart en de keuze opties met betrekking tot de inkoop van extra advies en begeleiding. De toegepaste aanpak/flow van Mijn Verbouwbegeleiding verandert niet, waardoor de burger kan blijven genieten van eenzelfde dienstverlening.

 

De Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op Prestatiefinanciering) gaat in vanaf de datum van inwerkingtreding van het online consultatieplatform (zie BVR ‘Consulatieplatform’ dd 17/11/2023). Vanaf die datum komen de bepalingen op de 2e lijn (Mijn VerbouwBegeleiding, gebaseerd op de Burenpremie) zoals vastgelegd in het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst (15/05/2023) te vervallen en worden ze vervangen door de bepalingen opgenomen in het nieuwe addendum.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

ICT

AV CIPAL

 

Op donderdag 20 juni 2024 om 16u00 uur organiseert CIPAL een algemene vergadering.  Deze vergadering zal hybride doorgaan nl. digitaal of in het Technologiehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel.

 

Agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023 met bestemming van het resultaat

3. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris van Cipal voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2023

6. Vervanging bestuurder

7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

De gemeenteraad heeft Mieke Loyens als vertegenwoordiger aangeduid en Davy Renkens als plaatsvervanger.

 

Als bijlage de toelichting bij de agendapunten van deze vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Financieel directeur

GEWONE ALGEMENE VERGADERING ETHIASCO 13/6/2024

 

Op 13 juni houdt Ethiasco een algemene vergadering.

Agenda is toegevoegd in bijlage.

Het college stelt voor om in te stemmen met de agendapunten.

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Lokale economie en landbouw

JAARVERSLAG EN JAARREKENING PG HASPENGOUW 2023

 

De provincie Limburg heeft als eerstverantwoordelijke van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw het jaarverslag 2023 en de jaarrekening 2023 aan de Plaatselijke Groep voorgelegd dd. 2024-03-27 via een schriftelijke ronde.

De jaarrekening is definitief goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de deelnemende gemeenten en de provincieraad deze rekening goedkeurt. Indien de gewone meerderheid van de deelnemende gemeenteraden en de provincieraad niet binnen de 60 dagen na voorlegging reageert, wordt de jaarrekening als goedgekeurd beschouwd (conform artikel 24 §4 van de overeenkomst).

Bijgevoegd zijn de desbetreffende documenten alsook een afschrift van het besluit van de provincieraad d.d. 2024-04-24 betreffende de goedkeuring van het jaarverslag 2023 en de jaarrekening 2023 van de interlokale vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Mens welzijn en vrije tijd - Algemeen

VASTSTELLING MANDAAT IGL GEWONE ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING AGENDA

 

Op donderdag 27 juni 2024 om 18.00 uur organiseert IGL een gewone algemene vergadering die doorgaat in de polyvalente zaal van IGL, Ter Heide, Klotstraat 125 in Genk.

 

Agenda:

1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023: kennisneming

2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2023: kennisneming

3. De balans 2023 en de resultatenrekening 2023 en de vaststelling van het saldo (resultaatsverwerking): goedkeuring

4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring

5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring

6. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar 2024: goedkeuring

 

In vergadering van 11 februari 2019 heeft de gemeenteraad het gemeenteraadslid Laura Mulleners, Heiligestraat 46 te 3770 Riemst afgevaardigd als vertegenwoordiger van Riemst.

In vergadering van 13 maart 2023 heeft de gemeenteraad de heer Davy Renkens, voorzitter gemeenteraad, Bovenstraat 74 te 3770 Riemst afgevaardigd als plaatsvervanger.

 

Bijgevoegd bij de agenda zijn:

- de uitnodiging voor de Algemene Vergadering d.d. 27 juni 2024

- de werkingstoelagen 2024

- jaarverslag 2023 - activiteitenverslag

- jaarverslag 2023 - financieel verslag

- ontwerp besluitenbundel

- grondplan Ter Heide

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Onderwijs - Algemeen

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN SCHOOLJAAR 2024-2025

 

Het schoolbestuur moet voor zijn basisscholen een schoolreglement opstellen. Dit schoolreglement regelt de betrekkingen tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen. De ouders kunnen het schoolreglement raadplegen via de website van de scholen. Bij de inschrijving tekenen de ouders voor akkoord. Het huidig schoolreglement goedgekeurd door het schepencollege op 23 augustus 2023 is aan actualisatie toe wegens gewijzigde regelgeving en de noodzaak om sommige artikelen te verduidelijken en/of te verfijnen. Een wijziging aan het schoolreglement kan ten vroegste uitwerking hebben in het daaropvolgende schooljaar, tenzij die wijziging het rechtstreekse gevolg is van nieuwe regelgeving.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

SUBSIDIE HERSTELKOSTEN ORGEL KERKFABRIEK MEMBRUGGEN

 

Het kerkbestuur van Membruggen vraagt om de herstellingskosten van het orgel te betoelagen.

Totaalkost is € 5.108,62. Kredieten zijn voorzien op MJP001094.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel dat immers inspeelt op een grondige restauratie, ingegeven door de vaststelling dat het orgel nog steeds bespeeld wordt en waarbij er regelmatig afstelproblemen zijn in de mechaniek van de pedaalstructuur.

Door deze ingreep zullen deze problemen opgelost zijn en is de kritische afstelling niet meer aan de orde.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

BUDGETWIJZIGING 2024 KERKBESTUUR MEMBRUGGEN

 

Het kerkbestuur van Membruggen dient een budgetwijziging 2024 in.

Exploitatie-uitgaven : 0,00 €

Exploitatie-ontvangsten : 0,00 €

Investeringsuitgaven : + 5.108,62 €

Investeringsontvangsten : + 5.108,62 €

 

Investeringsuitgave :

- herstelling orgel

 

Investeringsontvangst :

- gemeentelijke subsidie voor de herstelling.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR MILLEN

 

Het kerkbestuur Millen heeft haar rekening 2023 ingediend via het centraal kerkbestuur en via Religiopoint.

De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding.

Het overschot in de exploitatie bedraagt 5.737,98 euro.

Het overschot bij de investeringen bedraagt 29.462,90 euro.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de jaarrekening 2023 gunstig te adviseren.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR MEMBRUGGEN

 

Het kerkbestuur Membruggen heeft haar rekening 2023 ingediend via het centraal kerkbestuur en via Religiopoint.

De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding, met uitzondering van een inning tbv € 9.600 die van exploitatie naar investeringsbudget moet verschoven worden.

 

Het overschot in de exploitatie bedraagt 18.238,15 euro.

Het overschot bij de investeringen bedraagt 182.143,96 euro.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de jaarrekening 2023 gunstig te adviseren met opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR KANNE

 

Het kerkbestuur Kanne heeft haar rekening 2023 ingediend via het centraal kerkbestuur en via Religiopoint.

De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding.

Het overschot in de exploitatie bedraagt 1.012,82 euro.

Het overschot bij de investeringen bedraagt 0.00 euro.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de jaarrekening 2023 gunstig te adviseren.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR ZICHEN-BOLDER

 

Het kerkbestuur Zichen-Bolder heeft haar rekening 2023 ingediend via het centraal kerkbestuur.

De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding.

Het overschot in de exploitatie bedraagt 14.380,19 euro.

Het overschot bij de investeringen bedraagt 11.582,37 euro.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de jaarrekening 2023 gunstig te adviseren.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR ZUSSEN

 

Het kerkbestuur Zussen heeft haar rekening 2023 ingediend via het centraal kerkbestuur en via Religiopoint.

De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding.

Het overschot in de exploitatie bedraagt 21.343,64 euro.

Het tekort bij de investeringen bedraagt 4.575,10 euro.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de jaarrekening 2023 gunstig te adviseren.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR VROENHOVEN

 

Het kerkbestuur Vroenhoven heeft haar rekening 2023 ingediend via het centraal kerkbestuur en via Religiopoint.

De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding.

Het overschot in de exploitatie bedraagt 3.381,91 euro.

Het overschot bij de investeringen bedraagt 4.259,39 euro.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de jaarrekening 2023 gunstig te adviseren.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR VLIJTINGEN

 

Het kerkbestuur Vlijtingen heeft haar rekening 2023 ingediend via het centraal kerkbestuur.

De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding.

Het overschot in de exploitatie bedraagt 5.173,70 euro.

Het overschot bij de investeringen bedraagt 7.499,60 euro.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de jaarrekening 2023 gunstig te adviseren.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR VAL-MEER

 

Het kerkbestuur Val-Meer heeft haar rekening 2023 ingediend via het centraal kerkbestuur en via Religiopoint.

De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding.

Het overschot in de exploitatie bedraagt 7.005,89 euro.

Het overschot bij de investeringen bedraagt 0,00 euro.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de jaarrekening 2023 gunstig te adviseren.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

ADVISEREN REKENING 2023 RIEMST-HEUKELOM

 

Het kerkbestuur Riemst-Heukelom heeft haar rekening 2023 ingediend via het centraal kerkbestuur en via Religiopoint.

De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding.

Het overschot in de exploitatie bedraagt 13.424,90 euro.

Het overschot bij de investeringen bedraagt 3.644,97 euro.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de jaarrekening 2023 gunstig te adviseren.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR HERDEREN

 

Het kerkbestuur Herderen heeft haar rekening 2023 ingediend via het centraal kerkbestuur en via Religiopoint.

De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding.

Het overschot in de exploitatie bedraagt 17.417,20 euro.

Het overschot bij de investeringen bedraagt 8.153,91 euro.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de jaarrekening 2023 gunstig te adviseren.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR GENOELSEDEREN

 

Het kerkbestuur Genoelselderen heeft haar rekening 2023 ingediend via het centraal kerkbestuur en via Religiopoint.

De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding.

Het tekort in de exploitatie bedraagt 939,58 euro.

Het overschot bij de investeringen bedraagt 34.857,30 euro.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de jaarrekening 2023 gunstig te adviseren.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD VAN 13/05/2024

 

De notulen van de gemeenteraad van 13/05/2024 worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG (AUDIO-OPNAME) VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13/05/2024

 

Zoals bepaald onder artikel 32 in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dd. 14.06.2021 is het zittingsverslag een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.

 

De audio-opname is te raadplegen op de website van de gemeente.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van deze opname.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Algemeen Directeur

TOELICHTING STAND VAN ZAKEN BESCHERMINGSDOSSIER GROTE BERG

 

Toelichting

 

Recent heeft Vlaams minister Diependaele (onroerend erfgoed) de voorlopige bescherming van de mergelgroeve Grote Berg als monument en beschermd landschap goedgekeurd. De burgemeester zal aan de gemeenteraad een stand van zaken geven.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van de door de burgemeester gegeven stand van zaken naar aanleiding van de voorlopige bescherming van de Grote Berg te Zussen als monument.

 

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

VRAGEN RAADSLEDEN

 

Zoals bepaald onder artikel 11 in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dd. 14.06.2021 hebben de raadsleden het recht aan de leden van het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van deze vragen.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART. 21 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR - JAN NOELMANS - MOBIEL LOKET

 

Toegevoegd punt: een mobiel loket voor een sterke dienstverlening kort bij de Riemstenaren

 

Regelmatig ontvangt onze fractie berichten van inwoners die het moeilijk vinden om terecht te kunnen bij de gemeentelijke diensten. In sommige gevallen lijkt de drempel te groot om een afspraak geboekt te krijgen of de juiste mensen te spreken. Ook is het niet voor iedereen evident om naar het gemeentehuis te Riemst te komen.

 

Wij bepleiten daarom een eigentijdse laagdrempelige en decentrale dienstverlening kort bij de burger, die bijdraagt aan de leefbaarheid van de dorpen en een modern plattelandsbeleid. We stellen een betere bereikbaarheid van de gemeentelijke diensten voor, voor iedereen binnen de gemeente, zeker voor de minder-mobiele medeburgers. 

 

Dit kan via een decentraal mobiel loket met vrije inloop dat regelmatig op vaste tijdstippen alle deelgemeenten aandoet met een eerstelijnsaanbod dat gaat van het afleveren van documenten, het helpen bij invullen van paperassen, het wegwijs maken in bepaalde materie, het helpen met een afspraak vast te leggen bij een specifieke gemeentedienst tot het ontlenen van boeken uit de bib. Zo engageren we ons om voor elke Riemstenaar een gelijkwaardige dienstverlening te bieden en verkleinen we de afstand tussen bestuur en burger. 

 

De noodzaak aan dergelijke initiatieven wordt ook onderschreven op andere niveaus. Ik verwijs daarom naar het recente initiatief van de federale minister van Binnenlandse Zaken "Mobile Station." Via die technologie verplaatst een gemeentehuis zich naar mensen met een beperkte mobiliteit.  Na een geslaagde testfase bij meerdere Belgische gemeenten wordt dit nu aangeboden aan elk lokaal bestuur. Dit kan dan ook een element zijn dat in dit verhaal kan bijdragen.

 

Daarom stellen we het volgende voor:

 

1. De gemeenteraad machtigt het college om - in het belang van een sterke, voor alle Riemstenaren nabije, dienstverlening - het principe van een "mobiel loket" uit te werken dat alle deelkernen op regelmatige tijdstippen aandoet. 

 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/04/24/mobile-station-brengt-gemeentehuis-naar-minder-mobiele-mensen/

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2024