Vergadering GR - 8/04/2024

Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Bevolking

VERKIEZINGEN 9 JUNI 2024: REGLEMENT OP HET AANPLAKKEN VAN VERKIEZINGSAFFICHES EN HET ORGANISEREN VAN GEMOTORISEERDE OPTOCHTEN.

 

Op 9 juni 2024 vinden de verkiezingen plaats voor het Europees, het federaal en het Vlaams Parlement. In de aanloop naar de verkiezingen maken de politieke partijen propaganda.

 

Daarvoor stelt de gemeente op een aantal plaatsen gratis aanplakborden voor verkiezingsdrukwerk ter beschikking van de politieke partijen die lijsten en kandidaten voordragen.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Personeel

AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING

 

De rechtspositieregeling wordt aangepast om het mogelijk te maken ecocheques toe te kennen aan de personeelsleden in de E-loonschaal.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Cultuur

SUBSIDIE VOEDSELBANK RIEMST NAV JOTA-CONCERT - GOEDKEURING

 

De Kunstacademie Voeren-Riemst viert tijdens het schooljaar 2023-2024 haar 50-jaar jubileum. Om dit jubileumjaar in de kijker te zetten worden er gedurende het ganse schooljaar maandelijks activiteiten georganiseerd, dit telkens in het teken van beeld, theater en/of muziek. De Kunstacademie Voeren-Riemst organiseerde dit Jota, (jong talent) -concert in het kader van het goede doel 'De Voedselbank Riemst'. Het gemeentebestuur heeft de organisatie en publiciteit voor haar rekening genomen.

 

De integrale opbrengst van de ticket- en drankverkoop van het Jota-concert, is ten voordele van hun gekozen goede doel, met name de voedselbank van Riemst.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de gemeenteraad om de integrale opbrengst van de ticket- en drankverkoop min de gemaakte kosten door de gemeente, als subsidie toe te kennen aan het gekozen goede doel de voedselbank van Riemst in kader van het Jota-concert.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Lokale economie en landbouw

WEDSTRIJDREGLEMENT - SPAARKAARTENACTIE DENK EET KOOP LOKAAL - EDITIE 2024

 

De gemeente Riemst organiseert in 2024 een spaarkaartenactie voor de lokale handelaars en horeca-uitbaters.

De Denk.Eet.Koop.Lokaal actie zal plaatsvinden van maandag 1 juli tot en met zaterdag 31 augustus en heeft tot doel de handelsactiviteiten in Riemst te stimuleren.

De wedstrijd staat open voor de handelaars en horeca-uitbaters die hun handelsactiviteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente Riemst. De handelaars en horeca-uitbaters die wensen deel te nemen dienen zich in te schrijven voor de actie.

De volledige actie staat beschreven in het wedstrijdreglement van de spaarkaartenactie.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Domeinhoofd mens welzijn en vrije tijd

GOEDKEURING PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST "ESF LOKALE PARTNERSCHAPPEN ZOLIMBURG"

 

Europa WSE (Werk en Sociale Economie) wil met de oproep ' Lokale partnerschappen voor

duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen ' samenwerkingen tot

stand brengen tussen VDAB, lokale overheden en andere relevante dienstverleners en experten in het veld. Het doel is om op een duurzame en dynamische manier te reageren op de uiteenlopende behoeften en

vragen van mensen met complexe problemen. Het doel is een versterkte participatie in de samenleving, inclusief, maar niet uitsluitend naar werk.

 

Tijdens het voorbereidend partnerschapsvormingsproces werden de lokale noden in elk werkingsgebied onderzocht en gedocumenteerd in een lokaal addendum. Elk lokaal partnerschap dient bij het verder uitbouwen van het partnerschap maximaal een antwoord te bieden op deze lokaal geïdentificeerde noden en de variatie in die noden van de doelgroep.

 

Dit traject heeft geleid tot een lokaal partnerschap voor de regio Zuid Oost Limburg van enerzijds de geselecteerde experten (Arbeidskansen vzw, BLM vzw, CAW vzw en Integra vzw) en VDAB en anderzijds de lokale besturen (Bilzen, Borgloon, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren).

Het partnerschap wordt ondersteund door een kwaliteitscoach van het VVSG die samen een traject uitzet waarbij gestreeft wordt naar een kwalitatieve samenwerking. Driemaandelijks voert de kwaliteitscoach samen met de partners een review uit om de voortgang te monitoren.

 

De partnerschappen organiseren zich in de oproep volgens het model van een “organisatienetwerk”. Dat betekent dat organisaties binnen dit partnerschap middelen, competenties, informatie en activiteiten delen. Om binnen dit model gelijkwaardigheid tussen partners mogelijk te maken, spreekt Europa WSE over “gedeeld leiderschap”. Als volgende stap in dit project wordt de partnerschapsovereenkomst voorgesteld en afgesloten.

 

Deze partnerschapsovereenkomst wordt gesloten binnen oproep 64 ‘Lokale partnerschappen voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe multiproblematiek’. De partners stellen deze partnerschapsovereenkomst op om vorm te geven aan hun partnerschap. De bekrachting van deze partnerschapsovereenkomst vindt plaats op de stuurgroepvergadering dd. 21/03/2024.
Deze overeenkomst verankert de afspraken van het partnerschap met het oog op het verloop van het binnen deze oproep goedgekeurde project 64. Lokale partnerschappen voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe multiproblematiek: nummer 1145. ZO Limburg - ESF Lokale Partnerschappen. Daarnaast neemt Europa WSE een actieve rol op via een WSE beheerder van het partnerschap. De beheerder vraagt het partnerschap om vanuit het kwaliteitskader van WSE acties uit te zetten. De beheerder evalueert het partnerschap driemaandelijks aan de hand van een voortgangsmeeting.

 

Binnen dit partnerschap treedt de gemeente Riemst op als beherende gemeente en als de vertegenwoordiger van de interlokale vereniging in kader van dit project.


Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om deze partnerschapsovereenkomst goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Financiën

GOEDKEURING LIJST FACULTATIEVE TOELAGEN 2024

 

De jaarlijkse lijst van facultatieve toelagen wordt voorgelegd ter goedkeuring.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Financiën

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT SCHROOT - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie dd.9/11/2023 dient de aangiftertermijn of -datum niet enkel in het aangifteformulier vermeld te worden maar ook in het belastingsreglement zelf.

In die zin, wordt een aanpassing/aanvulling voorzien in het belastingsreglement van 9/12/2019 : aangifte dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van het aangifteformulier.

 

In het huidig reglement wordt voorzien dat het college bij ambtshalve inkohiering de belasting kan verhogen met een bedrag gelijk aan 50 % van de heffing.  Dit wordt veranderd in "zal" verhogen.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Financiën

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT GROEVEN - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie dd.9/11/2023 dient de aangiftertermijn of -datum niet enkel in het aangifteformulier vermeld te worden maar ook in het belastingsreglement zelf.

In die zin, wordt een aanpassing/aanvulling voorzien in het belastingsreglement van 9/12/2019 : aangifte dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van het aangifteformulier.

 

De mogelijkheid van 50 % verhoging bij ambtshalve inkohiering wordt geschrapt.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Financiën

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT KAMERS  - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie dd.9/11/2023 dient de aangiftetermijn of -datum niet enkel in het aangifteformulier vermeld te worden maar ook in het belastingreglement zelf.

In die zin, wordt een aanpassing / aanvulling voorzien in het belastingreglement : aangifte dient te gebeuren binnen 30 dagen na het versturen van het aangifteformulier.

 

De verhoging van de belasting met 50 % bij ambtshalve inkohiering wordt opgelegd ipv als mogelijkheid te voorzien.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Financiën

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT MASTEN EN PYLONEN - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie dd. 9/11/2023 dient de aangiftetermijn of -datum niet enkel in het aangifteformulier vermeld te worden maar ook in het belastingreglement zelf.

In die zin, wordt een aanpassing / aanvulling voorzien in het belastingreglement : aangifte dient te gebeuren ten laatste op 31/05 van het aanslagjaar.

 

De verhoging van de belasting met 50 % wordt geschrapt.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Directiesecretariaat

GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD VAN 11/03/2024

 

De notulen van de gemeenteraad van 11/03/2024 worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Directiesecretariaat

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG (AUDIO-OPNAME) VAN DE GEMEENTERAAD VAN 11/03/2024

 

Zoals bepaald onder artikel 32 in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is het zittingsverslag een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.

 

De audio-opname is te raadplegen op de website van de gemeente.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van deze opname.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Directiesecretariaat

VRAGEN RAADSLEDEN

 

Zoals bepaald onder artikel 11 in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad hebben de raadsleden het recht aan de leden van het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van deze vragen.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.