Vergadering GR - 13/05/2024

Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Bevolking

AANLEG STERRENREGISTER

 

Voor ouders van een stilgeboren baby is het vaak ontzettend belangrijk om op een of andere manier een aangifte te kunnen doen van hun baby bij de burgerlijke stand van hun gemeente.

Een akte van een levenloos kind kan echter pas opgemaakt worden met een vermelding van een voornaam vanaf een zwangerschap van minstens 140 dagen. Vanaf 180 dagen zwangerschap wordt er een akte van een levenloos kind opgemaakt met vermelding van zowel de voornaam als de naam van het kind.

We stellen voor om een sterrenregister te openen, het sterrenregister is er voor alle sterrenkindjes ongeacht de zwangerschapsduur. Zo kunnen de ouders met een stilgeboren kindje met een zwangerschap van minder dan 140 dagen hun kindje ook laten registreren.

Deze inschrijving heeft geen juridische waarde, maar wel een enorme symbolische waarde.

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Omgeving - Algemeen

ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING FLUVIUS OV D.D. 05-06-2024 M.B.T. GOEDKEURING VAN DE AGENDA EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT

 

De gemeente Riemst werd per aangetekend schrijven van 28-03-2024 opgeroepen om op woensdag 5 juni 2024 op digitale wijze deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. Deze digitale bijeenkomst zal via livestream te volgen zijn.

 

Agenda:

1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van deCommissaris over het boekjaar 2023.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar2023.

3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan deCommissaris.

4. Statutairebenoemingen.

5. Statutairemededelingen.

 

De oproepingsbrief met vermelding van de agenda en de documentatiestukken zijn als bijlage toegevoegd.

 

Het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet herhaald worden voor elke algemene vergadering.

 

In vergadering van 2 augustus 2020 heeft de gemeenteraad het gemeenteraadslid Philippe Geelen, Molenweg 80, 3770 Riemst afgevaardigd voor al de buitengewone algemene vergaderingen en algemene vergaderingen die zullen plaatsvinden tijdens de huidige legislatuur (2019-2024). Als plaatsvervanger zal aantreden, de heer Davy Renkens, voorzitter van de gemeenteraad, wonende Bovenstraat 74, 3770 Riemst.

 

De afgevaardigde wordt opgeroepen om digitaal deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering d.d. 05-06-2024. Hij ontvangt een persoonlijke code van Fluvius OV waaraan het aantal aandelen van de gemeente gekoppeld wordt. Fluvius OV zorgt ervoor dat de afgevaardigde op een veilige IT-manier zijn stem kan uitbrengen en indien gewenst vragen kan stellen.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de agenda goed te keuren en om Philippe Geelen, Molenweg 80, 3770 Riemst af te vaardigen voor deze algemene vergadering tevens jaarvergadering.

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Omgeving - Algemeen

ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING FLUVIUS LIMBURG D.D. 10-06-24 M.B.T. GOEDKEURING AGENDA, BEKRACHTIGING AANBOD TOT AANKOOP AANDELEN PUBLI-T EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT

 

De gemeente Riemst werd per aangetekend schrijven van 2 april 2024 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Limburg die plaatsheeft op maandag 10 juni 2024 om 18.00 u. in Hotel Stiemerheide, Wiemesmeerstraat 105, 3600 Genk.

 

De agenda werd door de Raad van Bestuur d.d. 12 maart 2024 als volgt samengesteld:

  1. Kennisneming verslagen van Fluvius Limburg van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2023.   
  2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Limburg afgesloten op 31 december 2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
  3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
  4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Limburg met betrekking tot het boekjaar 2023.  
  5. Aanbod tot aankoop aandelen Publi-T.
  6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.  
  7. Statutaire benoemingen.
  8. Statutaire mededelingen.

 

Bijgevoegd zijn de documentatiestukken die op 2 april 2024 aan de gemeente overgemaakt werden.

 

In vergadering van 11 februari 2019 heeft de gemeenteraad, volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende over de intergemeentelijke samenwerking, de aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) gedaan voor de periode van de volledige legislatuur (2019-2024).

De gemeenteraad heeft voorzitter van de gemeenteraad Davy Renkens afgevaardigd voor al de buitengewone algemene vergaderingen en algemene vergaderingen die zullen doorgaan tijdens de huidige legislatuur (2019-2024) met 100 procent stemrecht.

 

In vergadering van 8 februari 2021 heeft de gemeenteraad gemeenteraadslid Philippe Geelen aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor al de buitengewone en algemene vergaderingen die zullen doorgaan tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

 

De gemeente zal een ondertekend uittreksel van het gemeenteraadsbesluit uiterlijk tegen 1 juni 2024 per e-mail bezorgen aan het secretariaat van Fluvius Limburg, zoals gevraagd in de oproepingsbrief.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de agenda goed te keuren, alsook het aanbod tot aankoop van aandelen Publi-T en de vaststelling van het mandaat van dhr. Davy Renkens.

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Aankoop

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING, GUNNINGSWIJZE AANKOOP NIEUWE KNIKLADER MET TOEBEHOREN

 

De technische dienst wenst een overheidsopdracht op te starten voor de aankoop van een nieuwe kniklader met toebehoren.

Het bestek met kenmerk NS/1366/2024 wordt voor goedkeuring voorgelegd.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De raming voor de nieuwe kniklader bedraagt € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024 op budgetcode MJP001001, GEM24200300/0119, AC000000 met dhr. Raf Peters als budgetbeheerder.

De financiering gebeurt met eigen middelen.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Aankoop

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE VERVANGING MEETSYSTEEM STABILITEIT GROEVE AVERGAT

 

De technische dienst wenst een overheidsopdracht op te starten voor de vervanging van het meetsysteem stabiliteit van de groeve Avergat.

Het bestek met kenmerk NS/1367/2024 wordt voor goedkeuring voorgelegd.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De raming voor deze opdracht bedraagt € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw.

De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2024 op budgetcode MJP001340, GEM22800000/0349, AC000742 met dhr. Mike Lahaye als budgetbeheerder.

Er wordt bijkomend budget voorzien bij de volgende budgetverschuiving.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Patrimonium

DEFINITIEF BESLUIT GOEDKEURING VERKOOP GEDEELTE OPENBAAR DOMEIN LANGS DE DORPSSTRAAT VOOR PLAATSING ELEKTRICITEITSCABINE

 

Naar aanleiding van spanningsklachten op de Dorpsstraat te Membruggen is Fluvius genoodzaakt om een nieuwe elektricteitscabine te plaatsen.

Volgens het schattingsverslag opgesteld door beëdigd Landmeter-Expert van Orison BV, Marc Hennau kan de waarde bepaald worden op 20,00 euro per m². Aangezien er wordt voorgesteld om 30m² te verkopen, bedraagt de verkoopprijs 600,00 euro.

 

In vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 24 mei 2023 werd er een principieel akkoord bereikt. De gemeente Riemst heeft notaris Vuylsteke & Bunkens, Op de Dries 4 te 3770 Riemst aangeduid om de ontwerpakte, die deel uitmaakt van dit besluit op te maken.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de gemeenteraad:

        De ontwerpakte opgemaakt door het notariaat Vuylsteke en Bunkens Op de Dries 4 te 3770 Riemst goed te keuren;

        De desaffectatie uit het openbaar domein  van het betreffende lot volgens het bijgevoegd opmetingsplan goed te keuren. 

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Patrimonium

AANVRAAG TOT MACHTIGING OM WONING OP LOT 30, VERKAVELING DE MOULT TE VERKOPEN

 

In vergadering van 17 november 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen de toewijzing van bouwlot 30 goed. De verkoopakte werd verleden op 21 april 2017 voor de ambt van notaris Mieke Neven, Visésteenweg 76 te 3770 Riemst.

 

Op 12 maart 2024 ontving de gemeente Riemst de vraag van de eigenaars om de woning, kadastraal gelegen te Riemst, 6e afdeling Zichen-Zussen-Bolder, sectie A nummer 438D, met een oppervlakte van 5a04ca te verkopen. Omwille van gezinsuitbreiding de afgelopen jaren, zijn de eigenaars tot de vaststelling gekomen dat de huidige woning te klein is geworden. De eigenaars hebben de mogelijkheid om een grotere woning te bouwen.

 

Er dient rekening te worden gehouden met het toewijzingsreglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwgronden, goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 7 juli 2014. Hierin worden voorwaarden opgelegd om in aanmerking te komen voor gemeentelijke bouwgronden, maar ook worden hierin de verplichtingen voortvloeiend uit de toewijzing opgenomen (artikel 4 van bijgevoegd toewijzingsreglement).

Voor deze vraagstelling is artikel 4.6 van toepassing:

Een bebouwd kavel mag binnen een termijn van 15 jaar niet worden verhuur of verkocht, tenzij:

        Toestemming van de gemeenteraad;

        Sprake is van gedwongen verkoop;

        Overdracht van het aandeel van één partner aan de andere partner bij beëindiging van huwelijk of samenlevingscontract;

        Bij overlijden.

 

Het reglement voorziet bij de vervroegde verkoop van een woning geen juridische grond om een geldelijke boete op te leggen.

Op deze verkaveling zijn er nog 9 gemeentelijke bouwkavels beschikbaar.

Met het in overweging nemen van de huidige gezinssituatie, het reglement dat van toepassing is, de beschikbare gemeentelijke bouwkavels op deze verkaveling, wordt voorgesteld om de verkoop van de woning gelegen op het perceel met nummer 438D toe te staan.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad een uitzondering toe te staan voor verkoop op voorwaarde dat de verkoopvoorwaarden van de aankoopakte van kracht blijven, er zal geen geldelijke boete worden opgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Directiesecretariaat

GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD VAN 08/04/2024

 

De notulen van de gemeenteraad van 08/04/2024 worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Directiesecretariaat

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG (AUDIO-OPNAME) VAN DE GEMEENTERAAD VAN 08/04/2024

 

Zoals bepaald onder artikel 32 in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dd. 14.06.2021 is het zittingsverslag een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.

 

De audio-opname is te raadplegen op de website van de gemeente.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van deze opname.

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Directiesecretariaat

VRAGEN RAADSLEDEN

 

Zoals bepaald onder artikel 11 in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dd. 14.06.2021 hebben de raadsleden het recht aan de leden van het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van deze vragen.

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Directiesecretariaat

BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART. 21 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR - JAN PEUMANS - BEHOUD FUNERAIR ERFGOED

 

Uit diverse bronnen werd vernomen dat er in meerdere te renoveren dodenhuisjes nog een natuurstenen dissectietafel aanwezig is, o.a. in Zussen en Zichen. Een dodenhuisje met dissectietafel werd op elk kerkhof verplicht vanaf 1872 om diverse redenen :

 

        Om overleden besmettelijke zieken niet in huis te moeten opbaren;

        Om onbekende overledenen op het grondgebied op te baren in afwachting van de wetsdokter;

        Om de angst voor de begraving als “schijndoden” te voorkomen en de overledenen pas na 36u te begraven.

 

Dodenhuisjes met hun dissectietafels behoren zeker tot het “vergeten funerair erfgoed”. Dat dodenhuisjes her bestemd worden tot onderdeel van een ontvangstruimte, is zeker niet mis ook al zal deze in de toekomst minder en minder gebruikt worden n.a.v. de toename van de crematies en de begraving in intieme kring.

Werd ondertussen een advies gevraagd aan IOED-Oost over dit funerair erfgoed zoals tijdens een vorige gemeenteraad werd gevraagd? En zo ja wat is de inhoud van dat advies.

 

Voorstel tot besluit :

        Alle dissectietafels in natuursteen zullen eigendom blijven de gemeente en een zichtbare herbestemming krijgen op het kerkhof of eventueel in het dodenhuisje.

        Indien het dak van het dodenhuisje in Kanne gerenoveerd wordt, zullen de historische kruispannen – gerecupereerd van de vroegere tramstatie – hergebruikt worden als dakbedekking.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Directiesecretariaat

BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART. 21 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR - JAN PEUMANS - MOBILITEIT

 

Blijkbaar zij goedgekeurde punt op de gemeenteraad niet van die aard dat zij ook uitgevoerd worden.

Raadslid Yves Chanson heeft daar eerder al terecht op  gewezen.

 

1.Wij vroegen indertijd om het kruispunt Kruisherenstraat Heiligestraat aan te passen. In afwachting kan men met verf en borstel al veel oplossen. Ik nodig u uit om als voetganger komende van de Heilgestraat kant Sieberg te volgen richting Kruisherenstraat.

Als men terecht cafe Onder de Toren een veilige omgeving geeft met verf dan moet dat ook op korte termijn kunnen op die plaats.

 

2. Ik herhaal de vraag om de hele Maastrichtersteenweg grondgebied Vroenhoven als 50 km zone in te richten. Het zwaar verkeer komende en rijdende naar Maastricht is een bijkomende reden.

 

3. Beveilging van de oversteek Wolderweg naar de weg Vroenhoven Kanne. Wie afgewandeld komt van de Wolderweg en wil oversteken loopt tegen een vangrail aan. Probleem dient opgelost 4. Aankoop van de nodige liters verf voor de reeds in 2023 beloofde belijning in de Maazstrichterstraat, Daalstraat, hoek Daalstraat Sint Janstraatt. Inmiddels zijn wij in mei en het resultaat is NUL 5. Aanbrengen van onderbroken gele lijn ter hoogte van de uitrit Maastrichterstraat 3. Telkens staan auto’s en bestelwagen voor de in en uitrit van huisnummer 3. Wat in de Tolstraat kan met aanbrengen van onderbroken gele lijn moet ook kunnen in de Maastrichterstraat 3 waar de mogelijkheid van in en uitrijden veel minder is dan in de Tolstraat.

 

Besluit

Dringende aanpassing van kruispunt Kruisherenstraat Heiligestraat 2. Invoeren van 50 km per uur Vroenhoven Maastrichtersteenweg 3. Knelpunt oplossen Wolderweg Muizenberg 4.aankoopp van de nodige verf voor de belijning zoals beloofd in 2023 als kerstgeschenk 5. Aanbrengen van onderbroken gele lijn ter hoogte van de Maazstrichterstraat 3 aan de overzijde.

Verzoek aan de gemeenteraad dit goed te keuren

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.