Vergadering GR - 13/05/2024

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Davy Renkens, voorzitter

Christiaan Bamps, Peter Neven, Anja Slangen, Joël L'Hoest, Mieke Loyens, schepenen

Jan Peumans, Marina Pauly, Guy Kersten, Mathieu Eycken, Bert Cilissen, Patrick Janssen, Ludwig Stevens, Marie-Elise Smets, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Marc Konings, Laura Mulleners, Anja Huls, Etienne Gielen, Philippe Geelen, Hilde Festjens, raadsleden

Bart Weekers, algemeen directeur

 

Laat zich verontschuldigen:

Danny Lemmens, Yves Chanson, raadsleden

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

 

Er werden geen vragen gesteld vanuit het publiek.

 

Er zijn geen stemmingen.

 

Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Algemeen Directeur

KENNISNAME ONTSLAG RAADSLID MATHIEU CLEUREN EN AANSTELLING OPVOLGEND RAADSLID HILDE FESTJENS - KENNISNAME PROCES VERBAAL EEDAFLEGGING RAADSLID HILDE FESTJENS

 

Aanleiding, feiten, context

De heer Mathieu Cleuren gaf op vrijdag 3 mei 2024 schriftelijk te kennen ontslag te nemen als gemeenteraadslid. Mevrouw Hilde Festjens, opvolger op de lijst van het ontslagnemend raadslid, zal de heer Mathieu Cleuren opvolgen als raadslid vanaf 13 mei 2024 en dit tot het einde van het mandaat.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van het ontslag en de installatie van het nieuwe Raadslid. De nodige onderliggende documenten worden opgeladen in meeting van zodra de Raad instemt met de behandeling van het agendapunt

 

Juridische gronden

De artikelen 42, §§ 1, 2 en 3, 43, §§ 2, 3 en 4, 44, lid 1 en 2, 49, § 1, lid 1, 3 en 4 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Het lokaal en provinciaal kiesdecreet.

 

Argumenten

Uit het verslag van de voorzitter betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Hilde Festjens blijkt dat ze voldoet aan de gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid.

 

BESLUIT:

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Bevolking

AANLEG STERRENREGISTER

 

Aanleiding, feiten, context

Voor ouders van een stilgeboren baby is het vaak ontzettend belangrijk om op een of andere manier een aangifte te kunnen doen van hun baby bij de burgerlijke stand van hun gemeente.

Een akte van een levenloos kind kan echter pas opgemaakt worden met een vermelding van een voornaam vanaf een zwangerschap van minstens 140 dagen. Vanaf 180 dagen zwangerschap wordt er een akte van een levenloos kind opgemaakt met vermelding van zowel de voornaam als de naam van het kind.

We stellen voor om een sterrenregister te openen, het sterrenregister is er voor alle sterrenkindjes ongeacht de zwangerschapsduur. Zo kunnen de ouders met een stilgeboren kindje met een zwangerschap van minder dan 140 dagen hun kindje ook laten registreren.

Deze inschrijving heeft geen juridische waarde, maar wel een enorme symbolische waarde.

 

Juridische gronden

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op artikel 58 en 59 van het Burgerlijk Wetboek;

Overwegend dat vzw Boven De Wolken de afgelopen jaren het verlies van sterrenkinderen op de kaart heeft gezet in Vlaanderen;

Overwegend dat baby's geboren voor een zwangerschapsduur van 140 dagen niet geregistreerd worden in de registers van de Burgerlijke Stand, baby's geboren tijdens een zwangerschapsduur tussen de 140 dagen en 179 dagen mogen geregistreerd worden;

Overwegend het verzoek van vzw Boven De Wolken en Berrefonds om een blijk van erkenning te geven aan de ouder van alle sterrenkinderen, ongeacht de zwangerschapsduur.

 

Argumenten

Voor ouders van een stilgeboren baby is het vaak ontzettend belangrijk om op een of andere manier een aangifte te kunnen doen van hun baby bij de burgerlijke stand van hun gemeente.

Een akte van een levenloos kind kan echter pas opgemaakt worden met een vermelding van een voornaam vanaf een zwangerschap van minstens 140 dagen. Vanaf 180 dagen zwangerschap wordt er een akte van een levenloos kind opgemaakt met vermelding van zowel de voornaam als de naam van het kind.

We willen een sterrenregister openen, het sterrenregister is er voor alle sterrenkindjes ongeacht de zwangerschapsduur. Zo kunnen de ouders met een stilgeboren kindje met een zwangerschap van minder dan 140 dagen hun kindje ook laten registreren.

Deze inschrijving heeft geen juridische waarde, maar wel een enorme symbolische waarde.

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Omgeving - Algemeen

ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING FLUVIUS OV D.D. 05-06-2024 M.B.T. GOEDKEURING VAN DE AGENDA EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT

 

Aanleiding, feiten, context

De gemeente Riemst werd per aangetekend schrijven van 28-03-2024 opgeroepen om op woensdag 5 juni 2024 op digitale wijze deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. Deze digitale bijeenkomst zal via livestream te volgen zijn.

 

Agenda:

1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2023.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023.

3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.

4. Statutaire benoemingen.

5. Statutaire mededelingen.

 

De oproepingsbrief met vermelding van de agenda en de documentatiestukken zijn als bijlage toegevoegd.

 

In vergadering van 2 augustus 2020 heeft de gemeenteraad het gemeenteraadslid Philippe Geelen, Molenweg 80, 3770 Riemst afgevaardigd voor al de buitengewone algemene vergaderingen en algemene vergaderingen die zullen plaatsvinden tijdens de huidige legislatuur (2019-2024). Als plaatsvervanger zal aantreden, de heer Davy Renkens, voorzitter van de gemeenteraad, wonende Bovenstraat 74, 3770 Riemst.

 

Juridische gronden

De gemeente Riemst is aangesloten bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

Decreet van 18 januari 2013 over de intergemeentelijke samenwerking

Het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet herhaald worden voor elke algemene vergadering.

 

Argumenten

Gemeenteraadslid Philippe Geelen, Molenweg 80, 3770 Riemst wordt afgevaardigd om op digitale wijze deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
Hij ontvangt een persoonlijke code van Fluvius OV waaraan het aantal aandelen van de gemeente gekoppeld wordt. Er wordt voor gezorgd dat de afgevaardigde op een IT-veilige manier zijn stem kan uitbrengen en indien gewenst vragen kan stellen.

 

De gemeente Riemst zal een ondertekend uittreksel van het gemeenteraadsbesluit uiterlijk 22 mei 2024 per e-mail bezorgen aan het secretariaat van Fluvius OV, zoals gevraagd in de oproepingsbrief.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de agenda goed te keuren en om Philippe Geelen, Molenweg 80, 3770 Riemst af te vaardigen voor deze algemene vergadering tevens jaarvergadering.

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Omgeving - Algemeen

ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING FLUVIUS LIMBURG D.D. 10-06-24 M.B.T. GOEDKEURING AGENDA, BEKRACHTIGING AANBOD TOT AANKOOP AANDELEN PUBLI-T EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT

 

Aanleiding, feiten, context

De gemeente Riemst werd per aangetekend schrijven van 2 april 2024 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Limburg die plaatsheeft op 10 juni 2024 om 18.00 u. in Hotel Stiemerheide, Wiemesmeerstraat 105, 3600 Genk.

 

De agenda werd door de Raad van Bestuur in zitting van 12 maart 2024 als volgt samengesteld:

1. Kennisneming verslagen van Fluvius Limburg van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2023.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Limburg afgesloten op 31 december 2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Limburg met betrekking tot het boekjaar 2023.

5. Aanbod tot aankoop aandelen Publi-T.

6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

7. Statutaire benoemingen.

8. Statutaire mededelingen.

 

Bijgevoegd zijn de documentatiestukken die op 2 april 2024 aan de gemeente overgemaakt werden.

 

In vergadering van 11 februari 2019 heeft de gemeenteraad, volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende over de intergemeentelijke samenwerking, de aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) gedaan voor de periode van de volledige legislatuur (2019-2024).

 

De gemeenteraad heeft voorzitter van de gemeenteraad Davy Renkens afgevaardigd voor al de buitengewone algemene vergaderingen en algemene vergaderingen die zullen doorgaan tijdens de huidige legislatuur (2019-2024) met 100 procent stemrecht.

In vergadering van 8 februari 2021 heeft de gemeenteraad gemeenteraadslid Philippe Geelen aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor al de buitengewone en algemene vergaderingen die zullen doorgaan tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

 

Juridische gronden

De gemeente Riemst is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg.
Het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Argumenten

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de agenda goed te keuren, alsook het aanbod tot aankoop van aandelen Publi-T en de vaststelling van het mandaat van dhr. Davy Renkens.

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Aankoop

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING, GUNNINGSWIJZE AANKOOP NIEUWE KNIKLADER MET TOEBEHOREN

 

Aanleiding, feiten, context

De technische dienst wenst een overheidsopdracht op te starten voor de aankoop van een nieuwe kniklader met toebehoren.

Het bestek met kenmerk NS/1366/2024 wordt voor goedkeuring voorgelegd.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 143.000,00 niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

 

Financiële weerslag

De raming voor de nieuwe kniklader bedraagt € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024 op budgetcode MJP001001, GEM24200300/0119, AC000000 met dhr. Raf Peters als budgetbeheerder.

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Aankoop

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE VERVANGING MEETSYSTEEM STABILITEIT GROEVE AVERGAT

 

Aanleiding, feiten, context

De technische dienst wenst een overheidsopdracht op te starten voor de vervanging van het meetsysteem stabiliteit van de groeve Avergat.

Het bestek met kenmerk NS/1367/2024 wordt voor goedkeuring voorgelegd.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° d) ii) (de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: mededinging ontbreekt om technische redenen).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Financiële weerslag

De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2024 op budgetcode MJP001340, GEM22800000/0349, AC000742 met dhr. Mike Lahaye als budgetbeheerder.

Er wordt bijkomend budget voorzien bij de volgende budgetverschuiving.

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Patrimonium

DEFINITIEF BESLUIT GOEDKEURING VERKOOP GEDEELTE OPENBAAR DOMEIN LANGS DE DORPSSTRAAT VOOR PLAATSING ELEKTRICITEITSCABINE

 

Aanleiding, feiten, context

Naar aanleiding van spanningsklachten op de Dorpsstraat te Membruggen is Fluvius genoodzaakt om een nieuwe elektricteitscabine te plaatsen. In samenspraak met de dienst Vergunningen werd voorgesteld om de cabine op een gedeelte van het openbaar domein te plaatsen, het opmetingsplan werd als bijlage toegevoegd.

Volgens het schattingsverslag opgesteld door beëdigd Landmeter-Expert van Orison BV, Marc Hennau d.d. 23 december 2022 kan de waarde bepaald worden op 20,00 euro per m². Aangezien er wordt voorgesteld om 30m² te verkopen, bedraagt de verkoopprijs 600,00 euro.

 

In vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 24 mei 2023 werd er een principieel akkoord bereikt voor de verkoop van een gedeelte van het openbaar domein aan Fluvius. In vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 24 mei 2023 werd er eveneens een omgevingsvergunning (2023034061) afgeleverd.

 

 

Juridische gronden

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, hfdst. 3;

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017:

        artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

        artikels 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Artikel 2, 18° van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006;

Artikel 4, 7° van het Vlarebo;

De Vlaamse Codex Fiscaliteit:

        Artikel 2.9.6.0.31, 1°  (ex art. 161, 2° van het Wetboek der Registratie- hypotheek- en griffierechten);

        artikel 21, 1° van het Wetboek diverse rechten en taksen.

 

Argumenten

Fluvius wordt geconfronteerd met een overbelasting (overinjectie) van het elektriciteitsnet in de omgeving van de Dorpsstaat. Om deze spanningsproblemen op het net te verhelpen is het noodzakelijk dat Fluvius een bijkomende elektriciteitscabine plaatst. In samenspraak met de dienst Vergunningen, dienst Patrimonium, wordt er voorgesteld om hiervoor een deel van het openbaar domein gelegen op de Dorpsstraat te verkopen.

 

De keuze voor deze locatie werd gemaakt om de impact op de omgeving wat betreft storend zicht, hinder qua ontsluiting en impact op de verkeersveiligheid zo minimaal mogelijk te houden. Meerbepaald wordt de volgende zone voorgesteld: een gedeelte van het openbaar domein met een oppervlakte van 30m², gelegen te Riemst, langs de Dorpsstraat tussen huisnummer 56 en 58, volgens bijgevoegd plan.

De toegang naar het perceel gebeurt rechtstreeks via het openbaar domein.

 

De verkoop van de grond zal conform het schattingsverslag, opgesteld door beëdigd landmeter-expert van Orison, Marc Henneau d.d. 23 december 2022 gebeuren voor de prijs van 600,00 euro.
De ontwerpakte werd opgesteld door het notariaat Vuylsteke & Bunkens, Op de Dries 4 te 3770 Riemst, en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad keurt de desaffectatie uit het openbaar domein goed.

 

De verkoop gebeurt om reden van openbaar nut.

 

 

 

 

Financiële weerslag

Volgens het schattingsverslag opgesteld door beëdigd Landmeter-Expert van Orison BV, Marc Hennau kan de waarde bepaald worden op 20,00 euro per m². Aangezien er wordt voorgesteld om 30m² te verkopen, bedraagt de verkoopprijs 600,00 euro.

Alle kosten die voortvloeien uit deze verkoop  zijn ten laste van Fluvius.

De opbrengst van deze verkoop kan worden ingeschreven in het exploitatiebudget van 2024 onder registratiesleutel MJP000634, GEM 22000000 / 0210, AC000406 (Verkoop overige gronden).

Voorzien budget: 5.000,00 euro

Saldo opbrengst: 5.000,00 euro

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Patrimonium

AANVRAAG TOT MACHTIGING OM WONING OP LOT 30, VERKAVELING DE MOULT TE VERKOPEN

 

Aanleiding, feiten, context

In vergadering van 17 november 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen de toewijzing van bouwlot 30 goed. De verkoopakte werd verleden op 21 april 2017 voor de ambt van notaris Mieke Neven, Visésteenweg 76 te 3770 Riemst.

 

Op 12 maart 2024 ontving de gemeente Riemst de vraag van de eigenaars om de woning, kadastraal gelegen te Riemst, 6e afdeling Zichen-Zussen-Bolder, sectie A nummer 438D, met een oppervlakte van 5a04ca te verkopen. Omwille van gezinsuitbreiding de afgelopen jaren, zijn de eigenaars tot de vaststelling gekomen dat de huidige woning te klein is geworden. De eigenaars hebben de mogelijkheid om een grotere woning te bouwen.

 

Er dient rekening te worden gehouden met het toewijzingsreglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwgronden, goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 7 juli 2014. Hierin worden voorwaarden opgelegd om in aanmerking te komen voor gemeentelijke bouwgronden, maar ook worden hierin de verplichtingen voortvloeiend uit de toewijzing opgenomen (artikel 4 van bijgevoegd toewijzingsreglement).

Voor deze vraagstelling is artikel 4.6 van toepassing:

Een bebouwd kavel mag binnen een termijn van 15 jaar niet worden verhuur of verkocht, tenzij:

        Toestemming van de gemeenteraad;

        Sprake is van gedwongen verkoop;

        Overdracht van het aandeel van één partner aan de andere partner bij beëindiging van huwelijk of samenlevingscontract;

        Bij overlijden.

 

Juridische gronden

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

 

Argumenten

Bij nazicht door de administratie in de opbouw van dit dossier blijkt dat het  reglement bij de vervroegde verkoop van een woning (bebouwd kavel) geen juridische grond voorziet om een geldelijke boete op te leggen.

Binnen deze verkaveling zijn er nog 9 gemeentelijke bouwkavels (7 voor OB, 2 voor HOB) beschikbaar, waardoor er geen wachtlijst is en kandidaat-kopers nog steeds kunnen genieten van het voordeel voor het verkrijgen van een lagere aankoopprijs op een beschikbaar bouwlot.

Met het in overweging nemen van de huidige gezinssituatie, het reglement dat van toepassing is, de nog beschikbare bouwkavels op deze verkaveling, wordt voorgesteld om een uitzondering toe te staan en bijgevolg de verkoop van het onroerend goed gelegen op het perceel met nummer 438D toe te staan.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad een uitzondering te verlenen en akkoord te gaan met de verkoop op voorwaarde dat de verkoopvoorwaarden van de aankoopakte van kracht blijven, er zal geen geldelijke boete worden opgelegd aan de huidige eigenaars omwille van vervroegde verkoop.

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Directiesecretariaat

GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD VAN 08/04/2024

 

Aanleiding, feiten, context

De notulen van de gemeenteraad van 08/04/2024 worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Juridische gronden

Art. 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur handelen over de vormvereisten, opmaak, beschikbaarstelling en bewaring van de notulen van de gemeenteraad.

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Directiesecretariaat

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG (AUDIO-OPNAME) VAN DE GEMEENTERAAD VAN 08/04/2024

 

Aanleiding, feiten, context

Zoals bepaald onder artikel 32 in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dd. 14.06.2021 is het zittingsverslag een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.

 

De audio-opname is te raadplegen op de website van de gemeente.

 

Juridische gronden

Art. 32 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Riemst van 14 juni 2021 handelt over de vormvereisten van het zittingsverslag van de gemeenteraad;

Titel 1. De politieke organisatie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, hoofdstuk 1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur regelt de werking, organisatie en bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

BESLUIT:

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Directiesecretariaat

VRAGEN RAADSLEDEN

 

Aanleiding, feiten, context

Zoals bepaald onder artikel 11 in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dd. 14.06.2021 hebben de raadsleden het recht aan de leden van het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig.

 

De schriftelijke vragen worden via e-mail gericht aan de algemeen directeur. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.

 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden maximaal twee mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de staan. De onderwerpen dienen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering van de gemeenteraad bezorgd te worden aan de algemeen directeur (i.c. uiterlijk woensdag om 24.00 uur indien de zitting van de gemeenteraad plaats heeft op maandag in de volgende week). De vragen kunnen per e-mail ingediend worden. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord tenzij de complexiteit van het antwoord bijkomende administratieve handelingen of onderzoek vereist waardoor er pas op een volgende zitting kan geantwoord worden.

 

De procedure van mondelinge vragen is beperkt tot de vraagstelling en het eventuele onmiddellijke antwoord van een lid van het college van burgemeester en schepenen. Het is de raadsleden toegestaan repliek op het antwoord te vragen waarbij een beperkte bespreking van het onderwerp mogelijk moet zijn. In geen geval wordt in de raad een uitvoerig debat over de gestelde vraag gevoerd of wordt de vraag staande de zitting omgevormd tot een agendapunt en ter stemming voorgelegd. Om over een onderwerp een debat te kunnen voeren dient dit deel uit te maken van de agenda van de betreffende raad, of al dan niet als bijkomend punt aan de agenda te worden toegevoegd. Hiertoe is vereist dat het onderwerp als agendapunt wordt vermeld.

 

Juridische gronden

Art. 11 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Riemst van 14 juni 2021 schrijft de werkwijze i.v.m. stellen van vragen door raadsleden voor;

Titel 1. De politieke organisatie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, hoofdstuk 1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur regelt de werking, organisatie en bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

BESLUIT:

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Directiesecretariaat

BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART. 21 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR - JAN PEUMANS - BEHOUD FUNERAIR ERFGOED

 

Het Raadslid formuleert het agendapunt als volgt:

 

"Uit diverse bronnen werd vernomen dat er in meerdere te renoveren dodenhuisjes nog een natuurstenen dissectietafel aanwezig is, o.a. in Zussen en Zichen. Een dodenhuisje met dissectietafel werd op elk kerkhof verplicht vanaf 1872 om diverse redenen :

 

        Om overleden besmettelijke zieken niet in huis te moeten opbaren;

        Om onbekende overledenen op het grondgebied op te baren in afwachting van de wetsdokter;

        Om de angst voor de begraving als “schijndoden” te voorkomen en de overledenen pas na 36u te begraven.

 

Dodenhuisjes met hun dissectietafels behoren zeker tot het “vergeten funerair erfgoed”. Dat dodenhuisjes her bestemd worden tot onderdeel van een ontvangstruimte, is zeker niet mis ook al zal deze in de toekomst minder en minder gebruikt worden n.a.v. de toename van de crematies en de begraving in intieme kring.

Werd ondertussen een advies gevraagd aan IOED-Oost over dit funerair erfgoed zoals tijdens een vorige gemeenteraad werd gevraagd? En zo ja wat is de inhoud van dat advies.

 

Voorstel tot besluit :

        Alle dissectietafels in natuursteen zullen eigendom blijven de gemeente en een zichtbare herbestemming krijgen op het kerkhof of eventueel in het dodenhuisje.

        Indien het dak van het dodenhuisje in Kanne gerenoveerd wordt, zullen de historische kruispannen – gerecupereerd van de vroegere tramstatie – hergebruikt worden als dakbedekking.".

 

In zijn antwoord valt de Schepen het Raadslid bij wanneer Raadslid aangeeft op 3 mei 2024 via meeting reeds een schriftelijke antwoord te hebben ontvangen, met het IOED-advies in bijlage. De Schepen licht bijkomend toe Zussen te zullen integreren in de ontmoetingsplek, Zichen niet wegens het mondelinge negatief advies van de begrafenisondernemers en IOED-advies. Een zichtbare herbestemming voor Zichen zal worden meegenomen en bekeken bij het herinrichten van de begraafplaatsen. Inzake het dak van het dodenhuisje in Kanne, antwoordt de Schepen dat - ingeval van eventuele renovatie - de historische kruispannen gerecupereerd worden en de beschadigde pannen vervangen worden door een gelijkaardige dakpan.

 

Hierop dringt het Raadslid niet aan op een stemming.

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Directiesecretariaat

BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART. 21 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR - JAN PEUMANS - MOBILITEIT

 

Het Raadslid formuleert het agendapunt als volgt:

 

"Blijkbaar zij goedgekeurde punt op de gemeenteraad niet van die aard dat zij ook uitgevoerd worden.

Raadslid Yves Chanson heeft daar eerder al terecht op  gewezen.

 

1.Wij vroegen indertijd om het kruispunt Kruisherenstraat Heiligestraat aan te passen. In afwachting kan men met verf en borstel al veel oplossen. Ik nodig u uit om als voetganger komende van de Heilgestraat kant Sieberg te volgen richting Kruisherenstraat.

Als men terecht cafe Onder de Toren een veilige omgeving geeft met verf dan moet dat ook op korte termijn kunnen op die plaats.

 

2. Ik herhaal de vraag om de hele Maastrichtersteenweg grondgebied Vroenhoven als 50 km zone in te richten. Het zwaar verkeer komende en rijdende naar Maastricht is een bijkomende reden.

 

3. Beveilging van de oversteek Wolderweg naar de weg Vroenhoven Kanne. Wie afgewandeld komt van de Wolderweg en wil oversteken loopt tegen een vangrail aan. Probleem dient opgelost 4. Aankoop van de nodige liters verf voor de reeds in 2023 beloofde belijning in de Maazstrichterstraat, Daalstraat, hoek Daalstraat Sint Janstraatt. Inmiddels zijn wij in mei en het resultaat is NUL 5. Aanbrengen van onderbroken gele lijn ter hoogte van de uitrit Maastrichterstraat 3. Telkens staan auto’s en bestelwagen voor de in en uitrit van huisnummer 3. Wat in de Tolstraat kan met aanbrengen van onderbroken gele lijn moet ook kunnen in de Maastrichterstraat 3 waar de mogelijkheid van in en uitrijden veel minder is dan in de Tolstraat.

 

Besluit

Dringende aanpassing van kruispunt Kruisherenstraat Heiligestraat 2. Invoeren van 50 km per uur Vroenhoven Maastrichtersteenweg 3. Knelpunt oplossen Wolderweg Muizenberg 4.aankoopp van de nodige verf voor de belijning zoals beloofd in 2023 als kerstgeschenk 5. Aanbrengen van onderbroken gele lijn ter hoogte van de Maastrichterstraat 3 aan de overzijde.

Verzoek aan de gemeenteraad dit goed te keuren".

 

De Schepen antwoordt dat hij de verschillende vragen weldra, dit is nog voor de zomer 2024, wil bespreken in de Verkeerscommissie en verzekert dat de belijningen in de Maastrichterstraat nu zeer snel getrokken zullen worden. Vervolgens komt er een Raadsbrede discussie op gang met betrekking tot het melden van gevaarlijke situaties. Finaal vraagt het Raadslid de stemming niet, maar het Raadslid zal wel terugkomen, op zijn vragen wanneer zou blijken dat de verschillende aangehaalde dossiers zouden aanslepen.

 

 

Publicatiedatum: 11/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.