Vergadering Raad voor maatschappelijk welzijn - 8/04/2024

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Davy Renkens, voorzitter

Christiaan Bamps, Peter Neven, Anja Slangen, Joël L'Hoest, Mieke Loyens, schepenen

Jan Peumans, Marina Pauly, Guy Kersten, Mathieu Eycken, Bert Cilissen, Patrick Janssen, Ludwig Stevens, Marie-Elise Smets, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Marc Konings, Laura Mulleners, Yves Chanson, Anja Huls, Philippe Geelen, Mathieu Cleuren, raadsleden

Bart Weekers, algemeen directeur

 

Laat zich verontschuldigen:

Danny Lemmens, Etienne Gielen, raadsleden

 

Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 8/04/2024.

Dorpen- en gezondheidsbeleid

GOEDKEURING BRUIKLEENOVEREENKOMST EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT  SAMENTUIN 'WAREMOES'

 

Aanleiding, feiten, context

De Samentuin Warmoes is gestart in 2006 in een samenwerkingsverband tussen het

gemeentebestuur, Limburg.net en Velt.

In de eerste jaren is er veel tijd besteed aan de inrichting en de aanleg van de tuin, het aanvragen van

subsidies, het rekruteren van tuinders en het opzetten van vormingen rond ecologisch tuinieren.

Op dit moment organiseren we, in overleg met de tuinders, een nieuwe vertrekbasis

naar de toekomst toe. De ecologische principes blijven onaangeroerd, maar een aantal praktische zaken worden geoptimaliseerd.

Er wordt een bruikleenovereenkomst tussen het OCMW-bestuur en de tuinders voorgelegd en een huishoudelijk reglement, dat de afspraken tussen de tuinders onderling en het OCMW-bestuur beschrijft. Er wordt gevraagd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om akkoord te gaan met de inhoud van de bruikleenovereenkomst en het huishoudelijk reglement. Zowel de bruikleenovereenkomst en het huishoudelijk reglement maken integraal deel uit van deze beslissing.

 

Juridische gronden

Organieke wet van 08/07/1976 betreffende OCMW en latere wijzigingen.

Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur en latere wijzigingen.

Wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen.

 

Adviezen

Er is een positief advies van de werkgroep van de tuinders, die samenkwamen op 12/03/2024.

De dienst ruimtelijke ordening geeft een positief advies over de inhoud van de bruikleenovereenkomst en het huishoudelijk reglement.

De externe juridische dienst deed een nazicht van de bruikleenovereenkomst en het huishoudelijk reglement.

 

Financiële weerslag

De goedkeuring, van het huishoudelijk reglement en van de bruikleenovereenkomst tussen de tuinder en het OCMW-bestuur, heeft géén financiële weerslag aangezien de percelen van de Samentuin Warmoes kosteloos ter beschikking worden gesteld.

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 8/04/2024.

Personeel

AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING

 

Aanleiding, feiten, context

De rechtspositieregeling wordt aangepast om het mogelijk te maken ecocheques toe te kennen aan de personeelsleden in de E-loonschaal.

 

Juridische gronden

Art. 186 Decreet Lokaal Bestuur

De raad stelt de rechtspositieregeling vast voor alle personeelsleden

 

Bijlage

Voorstel voor aangepaste rechtspositieregeling

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 8/04/2024.

Directiesecretariaat

GOEDKEURING NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11/03/2024

 

Aanleiding, feiten, context

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11/03/2024 worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Juridische gronden

Art. 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur handelen over de vormvereisten, opmaak, beschikbaarstelling en bewaring van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 8/04/2024.

Directiesecretariaat

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG (AUDIO-OPNAME) VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11/03/2024

 

Aanleiding, feiten, context

Zoals bepaald onder artikel 32 in het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 14.06.2021 is het zittingsverslag een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

De audio-opname is te raadplegen op de website van de gemeente.

 

Juridische gronden

Art. 32 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van Riemst van 14 juni 2021 handelt over de vormvereisten van het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Titel 1. De politieke organisatie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, hoofdstuk 4 van het Decreet over het Lokaal Bestuur regelt de werking, organisatie en bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

BESLUIT:

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 8/04/2024.

Directiesecretariaat

VRAGEN RAADSLEDEN

 

Aanleiding, feiten, context

Zoals bepaald onder artikel 11 in het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 14.06.2021 hebben de raadsleden het recht aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig.

 

De schriftelijke vragen worden via e-mail gericht aan de algemeen directeur. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.

 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden maximaal twee mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de staan. De onderwerpen dienen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd te worden aan de algemeen directeur (i.c. uiterlijk woensdag om 24.00 uur indien de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats heeft op maandag in de volgende week). De vragen kunnen per e-mail ingediend worden. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord tenzij de complexiteit van het antwoord bijkomende administratieve handelingen of onderzoek vereist waardoor er pas op een volgende zitting kan geantwoord worden.

 

De procedure van mondelinge vragen is beperkt tot de vraagstelling en het eventuele onmiddellijke antwoord van een lid van het vast bureau. Het is de raadsleden toegestaan repliek op het antwoord te vragen waarbij een beperkte bespreking van het onderwerp mogelijk moet zijn. In geen geval wordt in de raad een uitvoerig debat over de gestelde vraag gevoerd of wordt de vraag staande de zitting omgevormd tot een agendapunt en ter stemming voorgelegd. Om over een onderwerp een debat te kunnen voeren dient dit deel uit te maken van de agenda van de betreffende raad, of al dan niet als bijkomend punt aan de agenda te worden toegevoegd. Hiertoe is vereist dat het onderwerp als agendapunt wordt vermeld.

 

Juridische gronden

Art. 11 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van Riemst van 14 juni 2021 schrijft de werkwijze i.v.m. stellen van vragen door raadsleden voor;

Titel 1. De politieke organisatie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, hoofdstuk 4 van het Decreet over het Lokaal Bestuur regelt de werking, organisatie en bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

BESLUIT:

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.