Vergadering Raad voor maatschappelijk welzijn - 11/10/2021

Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 11/10/2021.

Financiën

GOEDKEURING AANPASSING 3 MEERJARENPLAN 2020-2025

 

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (3) wordt ter goedkeuring voorgelegd.

 

Het vast bureau vraagt de raad voor maatschappelijk welzijn akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 11/10/2021.

Directiesecretariaat

GOEDKEURING NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 13 SEPTEMBER 2021

 

De notulen liggen ter inzage.

 

Het vast bureau vraagt de raad voor maatschappelijk welzijn akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 11/10/2021.

Directiesecretariaat

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 13 SEPTEMBER 2021

 

Zoals bepaald onder artikel 32 in het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 14.06.2021 is het zittingsverslag een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. De raadsleden gaan discreet en voorzichtig om met de audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

De audio-opname is te raadplegen op de website van de gemeente of via de link in bijlage.

 

Het vast bureau vraagt de raad voor maatschappelijk welzijn kennis te nemen van deze opname.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 11/10/2021.

Directiesecretariaat

VRAGEN RAADSLEDEN

 

Zoals bepaald onder artikel 11 in het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 14.06.2021 hebben de leden van de RMW het recht aan het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig.

 

De schriftelijke vragen worden via e-mail gericht aan de algemeen directeur. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.

 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden maximaal twee mondelinge vragen stellen over OCMW-aangelegenheden, die niet op de agenda van de staan. De onderwerpen dienen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering van de RMW bezorgd te worden aan de algemeen directeur (i.c. uiterlijk woensdag om 24.00 uur indien de zitting van de RMW plaats heeft op maandag in de volgende week). De vragen kunnen per e-mail ingediend worden. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord.

 

De procedure van mondelinge vragen is beperkt tot de vraagstelling en het eventuele onmiddellijke antwoord van een lid van het vast bureau. Het is de raadsleden toegestaan repliek op het antwoord te vragen waarbij een beperkte bespreking van het onderwerp mogelijk moet zijn. In geen geval wordt in de raad een uitvoerig debat over de gestelde vraag gevoerd of wordt de vraag staande de zitting omgevormd tot een agendapunt en ter stemming voorgelegd. Om over een onderwerp een debat te kunnen voeren dient dit deel uit te maken van de agenda van de betreffende raad, of al dan niet als bijkomend punt aan de agenda te worden toegevoegd. Hiertoe is vereist dat het onderwerp als agendapunt wordt vermeld.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021