Vergadering Raad voor maatschappelijk welzijn - 10/06/2024

Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 10/06/2024.

ICT

ALGEMENE VERGADERING CIPAL 20/06/2024

 

Op donderdag 20 juni 2024 om 16u00 uur organiseert CIPAL een algemene vergadering. Deze vergadering zal hybride doorgaan nl. digitaal of in het Technologiehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel.

 

Agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023 met bestemming van het resultaat

3. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris van Cipal voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2023

6. Vervanging bestuurder

7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft Mieke Loyens als vertegenwoordiger aangeduid en Davy Renkens als plaatsvervanger.

 

Als bijlage de toelichting bij de agendapunten van deze vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 10/06/2024.

Sociaal huis

ADDENDUM AAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET HORIZONT VZW IN KADER VAN DE WERKINGSMIDDELEN VOOR AANVULLENDE LOKALE DIENSTEN - GOEDKEURING

 

Op 14 september 2020 nam de raad voor maatschappelijk welzijn een besluit tot goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met Horizont VZW in kader van Rap op stap op Maat.

In deze overeenkomst werd Horizont VZW belast om diensten van algemeen economisch belang uit te voeren.

In deze overeenkomst werd een regeling opgenomen omtrent het ontvangen van een lokale cofinanciering voor het uitvoeren van een DAEB-opdracht voor gemeente Riemst. Echter werd op 01/07/2023 de regelgeving individueel maatwerk van kracht, waardoor de ontvangen subsidie moet aangevuld worden met een subsidie Aanvullende Lokale Diensten.

Omwille van deze reden moet een addendum afgesloten worden ter aanvulling en verbetering van de basisovereenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

GOEDKEURING NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 13/05/2024

 

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13/05/2024 worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Het vast bureau vraagt de raad voor maatschappelijk welzijn akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG (AUDIO-OPNAME) VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 13/05/2024

 

Zoals bepaald onder artikel 32 in het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 14.06.2021 is het zittingsverslag een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

De audio-opname is te raadplegen op de website van de gemeente.

 

Het vast bureau vraagt de raad voor maatschappelijk welzijn kennis te nemen van deze opname.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

VRAGEN RAADSLEDEN

 

Zoals bepaald onder artikel 11 in het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 14.06.2021 hebben de raadsleden het recht aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig.

 

Het vast bureau vraagt de raad voor maatschappelijk welzijn kennis te nemen van deze vragen.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART. 21 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR - MARIE-ELISE SMETS - OPRICHTING BABBELBUS

 

Oprichting van een Babbelbus : Het idee is: de Babbelbus komt naar je toe.  Wat houdt dit initiatief in ?

Elke maand op een vast tijdstip stopt deze bus op een centraal punt in elke deelgemeente.

Aan de Babbelbus krijg je een gratis kopje koffie aangeboden en je treft er een warme en uitnodigende sfeer aan waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en een gezellig babbeltje kunnen slaan. 

Maar de Babbelbus is meer dan dat. Naast ontmoeting zorgt de Babbelbus ook voor een beperkte dienstverlening. Zo kun je er rollen blauwe pmd-zakken of vuilzakken kopen, iets melden of een idee aanreiken.

Telkens is er een personeelslid van het sociale huis aanwezig om je direct verder te helpen met kleine vragen. De bedoeling is ook dat deze persoon je kan doorverwijzen naar bepaalde diensten en dadelijk met de betreffende dienst een afspraak maakt.

Waarom is dit nodig ? Omdat niet iedereen in onze gemeente vertrouwd is met internet  en al de andere nieuwe communicatiemiddelen .  

Bij deze vraag ik dat de gemeenteraad akkoord gaat met het verder uitwerken van dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.