Vergadering GR - 8/04/2024

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Davy Renkens, voorzitter

Christiaan Bamps, Peter Neven, Anja Slangen, Joël L'Hoest, Mieke Loyens, schepenen

Jan Peumans, Marina Pauly, Guy Kersten, Mathieu Eycken, Bert Cilissen, Patrick Janssen, Ludwig Stevens, Marie-Elise Smets, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Marc Konings, Laura Mulleners, Yves Chanson, Anja Huls, Philippe Geelen, Mathieu Cleuren, raadsleden

Bart Weekers, algemeen directeur

 

Laat zich verontschuldigen:

Danny Lemmens, Etienne Gielen, raadsleden

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

 

Er werden geen vragen gesteld vanuit het publiek.

 

Mondelinge stemmingen worden aangevat door raadslid Mulleners.

 

Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Bevolking

VERKIEZINGEN 9 JUNI 2024: REGLEMENT OP HET AANPLAKKEN VAN VERKIEZINGSAFFICHES EN HET ORGANISEREN VAN GEMOTORISEERDE OPTOCHTEN.

 

Aanleiding, feiten, context

Op 9 juni 2024 vinden de verkiezingen plaats voor het Europees, het federaal en het Vlaams Parlement. In de aanloop naar de verkiezingen maken de politieke partijen propaganda.

 

Juridische gronden

Gelet op het algemeen kieswetboek van 12 april 1984;

Gelet op politieverordening houdende bepaling van de gemeentelijke administratieve sanctiest, goedgekeurd door gemeenteraad op 10 februari 2020;

Gelet op Politiebesluit van 31 januari 2024 door gouverneur Jos Lantmeeters betreffende de aanplakking en de algemene maatregelen die genomen dienen te worden om een efficiënte ordehandhaving te verzekeren

Gelet op besluit van college van Burgemeester en Schepenen van 27 maart 2024 van kennisneming van het reglement op het aanplakken van verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten

 

Argumenten

Bijkomende maatregelen zijn noodzakelijk in de periode voorafgaand aan de verkiezingen om de netheid van de straten, de veiligheid van het verkeer of de openbare rust te garanderen.

 

Daarvoor stelt de gemeente op een aantal plaatsen gratis aanplakborden voor verkiezingsdrukwerk ter beschikking van de politieke partijen die lijsten en kandidaten voordragen. Op de aanplakborden zal het volgnummer van de politieke partijen worden aangebracht.

 

De loting ter aanwijzing van de volgnummers van de lijsten die geen beschermde lijstnaam hebben zal doorgaan op 29 april 2024. Pas op 30 april 2024 weet men dus hoeveel borden moeten geplaatst worden op de verschillende locaties.

Daarom plaatst het gemeentebestuur aanplakborden in de periode van 13 mei 2024 tot en met 9 juni 2024.

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Personeel

AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING

 

Aanleiding, feiten, context

De rechtspositieregeling wordt aangepast om het mogelijk te maken ecocheques toe te kennen aan de personeelsleden in de E-loonschaal.

 

Juridische gronden

Art. 186 Decreet Lokaal Bestuur

De raad stelt de rechtspositieregeling vast voor alle personeelsleden

 

Bijlage

Voorstel voor aangepaste rechtspositieregeling

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Cultuur

SUBSIDIE VOEDSELBANK RIEMST NAV JOTA-CONCERT - GOEDKEURING

 

Aanleiding, feiten, context

 

De Kunstacademie Voeren-Riemst viert tijdens het schooljaar 2023-2024 haar 50-jaar jubileum. Om dit jubileumjaar in de kijker te zetten zullen er gedurende het ganse schooljaar maandelijks activiteiten georganiseerd worden, dit telkens in het teken van beeld, theater en/of muziek. De Kunstacademie Voeren-Riemst organiseerde dit Jota-concert in kader van het goede doel 'De Voedselbank Riemst'. Het gemeentebestuur heeft de organisatie en publiciteit voor haar rekening genomen.

 

De integrale opbrengst van de ticket- en drankverkoop van het Jota-concert, is ten voordele van hun gekozen goede doel, met name de voedselbank van Riemst.

 

Het dienst vraagt aan de gemeenteraad om de integrale opbrengst van de ticket- en drankverkoop min de gemaakte kosten door de gemeente, als subsidie toe te kennen aan het goede doel de voedselbank van Riemst in kader van het Jota-concert.

 

Juridische gronden

        Het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 20217: art57 handelt over de bevoegdheid van Burgemeester en Schepenen

        Actie (AC0000209) handelt over de jaarlijkse organisatie van klassieke/jazz concerten

        Actie (AC000208) handelt over het organiseren van culturele evenementen

        Actie (AC000210) handelt over de inkomsten van klassieke/jazz concerten

 

Adviezen

De dienst Cultuur geeft een positief advies.

 

Argumenten

De organisatie van dit evenement is tot stand gekomen door een samenwerking met de Kunstacademie Voeren-Riemst, de voedselbank Riemst en de gemeente Riemst.

 

De totale kostprijs voor de organisatie is op 2.241,27 euro en staat geregistreerd onder de registratiesleutel MJP000541, GEM1421000/0719 - AC000209 - Organisatie van klassieke/jazz concerten en registratiesleutel MJP001280, GEM61600000/0119 - AC001001-Representatiekosten en relatiegeschenken.

 

De volgende kosten zijn betaald:

        Vergoeding auteursrechten Unisono: 40,00 euo (incl. BTW)

        Extra verlichting en geluid : 1.210,00 euro (incl. BTW)

        Catering orkest: 250,00 euro (incl. BTW)

        9 geschenkmanden (6 solisten, 2 presentatoren,1 dirigent): 238,50 euro

        Uitgave drank: 502,77 euro (incl. BTW)

 

De opbrengsten van de ticket- en drankverkoop bedraagt 4.360 euro en is geregistreerd onder registratiesleutel MJP000542, 2024/70190000/0719 -AC000210 inkomsten klassieke/Jazz concerten.

 

De inkomsten zijn als volgt:

        Er zijn 5 toegangskaarten kostenloos aan de Kunstacademie Voeren-Riemst ter beschikking gesteld

        In totaal zijn er 228 betalende tickets verkocht: waarvan 146 tickets online, 74 tickets via registratie Kunstacademie Voeren-Riemst en 8 tickets verkocht op de dag zelf. Opbrengst ticketverkoop: 228 tickets x 15 euro = 3.420,00 euro

        Er zijn in totaal 376 betalende drankbonnen verkocht, waarvan 324 bonnen aan de kassa en 52 bonnen van de Kunstacademie Voeren-Riemst. Inkomsten drankbonnen: 376 drankbonnen x 2,50 euro = 940,00 euro

 

Financiële weerslag

 

De opbrengst voor het goede doel bedraagt bijgevolg: 4.360,00 euro - 2.241,27 euro = 2.118,73 euro

 

De vraag wordt voorgelegd om het bedrag van 2.118,73 euro toe te kennen als subsidie aan de voedselbank Riemst, vanuit de opbrengst van het Jota-concert, verzorgd door de Kunstacademie Voeren-Riemst.

 

De uitbetaling van deze subsidie wordt geregistreerd via kredietsleutel MJP000699, GEM74700000/900 - AC00000 - Giften en schenkingen - Toelage Voedselbank Riemst.

De uitgaven ten voordele van de Voedselbank Riemst nav giften zijn geregistreerd onder MJP000698 - Aankopen sociale dienst nav giften/schenkingen.

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering gr van 8/04/2024.

Lokale economie en landbouw

WEDSTRIJDREGLEMENT - SPAARKAARTENACTIE DENK EET KOOP LOKAAL - EDITIE 2024

 

Aanleiding, feiten, context

De gemeente Riemst organiseert in 2024 een spaarkaartenactie voor de lokale handelaars en horeca-uitbaters.

De Denk.Eet.Koop.Lokaal actie zal doorgaan van maandag 1 juli tot en met zaterdag 31 augustus en heeft tot doel de handelsactiviteiten in Riemst te stimuleren.

De wedstrijd staat open voor de handelaars en horeca-uitbaters die hun handelsactiviteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente Riemst. De handelaars en horeca-uitbaters die wensen deel te nemen dienen zich in te schrijven voor de actie.

De volledige actie staat beschreven in het wedstrijdreglement van de spaarkaartenactie.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel.

 

Juridische gronden

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

Decreet van 26 maart 2004 over openbaarheid van bestuur, en latere wijzigingen.

De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen.

Beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheids- en transparantiebeginsel.

 

Adviezen

De Lokale Economische Middenstandsraad stemde in de vergadering van 18 maart 2024 positief over het organiseren van een spaarkaartenactie in 2024 conform het voorstel van de dienst Lokale Economie. Deze jaarlijkse actie is belangrijk voor de lokale economie.

 

Argumenten

Om de lokale horeca en detailhandel extra in de schijnwerpers te zetten is het noodzakelijk om acties voor de lokale economie te organiseren. De jaarlijkse spaarkaartenactie is ondertussen sterk ingeburgerd en een echte Riemstse troef. Het lokale kopen en consumeren wordt met deze actie sterk gestimuleerd.

 

Financiële weerslag

De kostprijs voor deze actie is geraamd op 25.000 euro inclusief BTW.

De kredieten zijn voorzien in het budget 2024, op budgetcode MJP000656 GEM61690930/0500 AC 000408 Werkingskosten projecten middenstand.

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering gr van 8/04/2024.

Domeinhoofd mens welzijn en vrije tijd

GOEDKEURING PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST "ESF LOKALE PARTNERSCHAPPEN ZOLIMBURG"

 

Aanleiding, feiten, context

 

Europa WSE (Werk en Sociale Economie) wil met de oproep ' Lokale partnerschappen voor

duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen ' samenwerkingen tot

stand brengen tussen VDAB, lokale overheden en andere relevante dienstverleners en experten in het veld. Het doel is om op een duurzame en dynamische manier te reageren op de uiteenlopende behoeften en

vragen van mensen met complexe problemen. Het doel is een versterkte participatie in de samenleving, inclusief, maar niet uitsluitend naar werk.

 

Tijdens het voorbereidend partnerschapsvormingsproces werden de lokale noden in elk werkingsgebied onderzocht en gedocumenteerd in een lokaal addendum. Elk lokaal partnerschap dient bij het verder uitbouwen van het partnerschap maximaal een antwoord te bieden op deze lokaal geïdentificeerde noden en de variatie in die noden van de doelgroep.

 

Dit traject heeft geleid tot een lokaal partnerschap voor de regio Zuid Oost Limburg van enerzijds de geselecteerde experten (Arbeidskansen vzw, BLM vzw, CAW vzw en Integra vzw) en VDAB en anderzijds de lokale besturen (Bilzen, Borgloon, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren). Zij worden voor deze opdracht ondersteund door het VVSG.

 

De partnerschappen organiseren zich in de oproep volgens het model van een “organisatienetwerk”. Dat betekent dat organisaties binnen dit partnerschappen middelen, competenties, informatie en activiteiten delen. Om binnen dit model gelijkwaardigheid tussen partners mogelijk te maken, spreekt Europa WSE over “gedeeld leiderschap”. Als volgende stap in dit project wordt de partnerschapsovereenkomst voorgestelt en afgesloten.

 

Deze partnerschapsovereenkomst wordt afgesloten binnen oproep 64 ‘Lokale partnerschappen voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe multiproblematiek’. De partners stellen deze partnerschapsovereenkomst op om vorm te geven aan hun partnerschap. De bekrachting van deze partnerschapsovereenkomst vindt plaats op de stuurgroepvergadering dd. 21/03/2024.
Deze overeenkomst verankert de afspraken van het partnerschap met het oog op het verloop van het binnen deze oproep goedgekeurde project 64. Lokale partnerschappen voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe multiproblematiek: nummer 1145. ZO Limburg - ESF Lokale Partnerschappen. Europa WSE volgt dit mee op in haar beheersmatige opvolging.

 

Binnen dit partnerschap treedt de gemeente Riemst op als beherende gemeente en zijn zij de vertegenwoordiger van de interlokale vereniging in kader van dit project.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd deze partnerschapsovereenkomst ter formalisering voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en eventuele latere wijzigingen.

        De oproep 208 'Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen' binnen het ESF-programma 2021-2027 (Europa WSE).

        Het besluit van het Vast bureau dd. 25/01/2023 inzake het vormen van een

werkingsgebied met de lokale overheden Tongeren, Bilzen, Hoeselt, Riemst, Voeren en Borgloon, i.h.k.v. de Europa WSE (ESF) oproep 'lokale partnerschappen' 2023.

        Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 07/06/2023 inzake de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst over het matchingsproces in kader van de Europa WSE oproep 'lokale partnerschappen', in voorbereiding van het Lokaal Partnerschap Zuid-Oost
Limburg (Tongeren, Bilzen, Hoeselt, Riemst, Voeren en Borgloon).

        Het besluit van de gemeenteraad dd. 03/07/2023 inzake de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst over het matchingsproces in kader van de Europa WSE oproep 'lokale partnerschappen', in voorbereiding van het Lokaal Partnerschap Zuid-Oost Limburg (Tongeren, Bilzen, Hoeselt, Riemst, Voeren en Borgloon).

        Het besluit van het Vast Bureau OCMW Bilzen dd. 03/07/2023 inzake de goedkeuring van

het eindverslag van het matchingsproces in kader van de Europa WSE oproep 'lokale

partnerschappen', in voorbereiding van het Lokaal Partnerschap Zuid-Oost Limburg

(Tongeren, Bilzen, Hoeselt, Riemst, Voeren en Borgloon) in het kader van het Europa WSE project 'Lokale partnerschappen'.

        Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27/09/2023 inzake de indiening van het aanvraagdossier binnen de subsidieoproep 208 'Lokale Partnerschappen' en de oprichting van een interlokale vereniging als organisatiestructuur.

        De intentieverklaringen en/of besluiten van het Vast Bureau en/of college van

burgemeester en schepenen van de gemeenten van de regio Zuid-Oost Limburg inzake de

regio waarin het partnerschap actief zal zijn i.h.k.v.voorbereiding Europa WSE (ESF) oproep 64 'Lokale Partnerschappen' 2023.

        Het besluit van de gemeenteraad dd. 05/02/2024 handelt over de goedkeuring, oprichting en huishoudelijk reglement betreffende de oprichting van de interlokale vereniging "ESF Lokale Partnerschappen ZOLimburg g op het grondgebied Bilzen, Borgloon, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren waardoor Riemst, als beherende gemeente en promotor gemandateerd is om bijhorende documenten te handtekenen namens de interlokale vereniging.
Dit besluit werd in deze periode tegelijkertijd goedgekeurd door de respectievelijke raden van Bilzen, Borgloon, Hoeselt, Tongeren en Voeren.op diverse data.

 

 

Adviezen

De stuurgroep van de Lokale Partnerschappen ZuidOost-Limburg zal de bijgevoegde partnerschapsovereenkomst definitief bekrachtingen op de stuurgroepvergadering van 21 maart 2024.

 

Argumenten

Deze partnerschappen worden afgesloten voor een periode van 6 jaar (2024 - 2029).

 

De partnerschapsovereenkomst regelt doelen, engagementen, verwachtingen, resultaten, (financieel) beheer en organisatie van dit project. Europa WSE heeft een sjabloon voor de partnerschapsovereenkomst ter beschikking gesteld, dat uitvoerig meermaals besproken en aangevuld is tijdens diverse werkgroep-  en stuurgroepvergaderingen. Ook zijn er meerdere telefonische gesprekken geweest met VVSG en vond er een online meeting plaats met onze dossierbeheerder binnen WSE Europa, zijnde Jelle Debaenst om tot afstemming te komen.

 

De stuurgroep van de Lokale Partnerschappen ZuidOost-Limburg zal de bijgevoegde partnerschapsovereenkomst definitief bekrachtigen op de stuurgroepvergadering van 21 maart 2024.

 

In de bijlage van dit agendapunt zijn opgenomen de partnerschapsovereenkomst in kader van de oproep ‘Lokale Partnerschappen voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe multiproblematiek’ van Europa WSE met oproepnummer 64 met inbegrip van de volgende bijlagen:

          Bijlage 1 - De algemene voorwaarden van Europa WSE,

          Bijlage 2 - Het generieke Europese EU WSE kwaliteitskader,

          Bijlage 3 - De selectiecriteria en beoordelingsvragen,

          Bijlage 4 - Het overzicht van de maximale middelen gereserveerd per gedefinieerd werkingsgebied,

          Bijlage 5 - Een overzicht van de persona’s ter illustratie,

          Bijlage 6 -. Het projectcharter

          Bijlage 7 - Verdeling van de kosten projectjaar 2024

          Bijlage 8 – Joint Controller-overeenkomst zal op een latere datum toegevoegd worden na afstemming en goedkeuring op Vlaams niveau en Europa WSE.

          Bijlage 9 – Het matchingsproces op maat van de lokale context wordt later toegevoegd

 

 

Een overzicht van veelgestelde vragen vindt men online via de website van WSE Europa.

https://www.europawse.be/onze-themas/sociale-inclusie/lokale-partnerschappen-rond-personen-met-een-complexe-problematiek/veelgestelde-vragen-over-lokale-partnerschappen

 

Financiële weerslag

Voor een periode van 6 jaar zijn de financiële stromen in dit kader als volgt:

 

Totaal werkingsgebied voor een periode van 6 jaar

Subsidies ESF

1.706.908,70

Subsidies VCF/WSE

568.969,56

Cofinanciering* VDAB en lokale besturen

568.969,96

Totaal budget

2.844.847,84

Tongeren

766.479,54

255.493,18

255.493,18

1.277.465,90

Riemst

163.739,94

54.579,98

54.579,98

272.899,91

Bilzen

472.154,41

157.384,80

157.384,80

786.924,02

Hoeselt

113.199,19

37.733,06

37.733,06

188.665,31

Voeren

41.861,80

13.953,93

13.953,93

69.769,66

Borgloon

149.473,82

49.824,61

49.824,61

249.123,04

*cofinanciering = 20% van het totaal budget, waarvan 10% door vdab en 10% door de lokale besturen.

 

Om de middelen voor de lokale werkingen te kunnen inzetten op maat van de lokale noden is dit budget verdeeld per lokaal bestuur.

 

De budgetverdeling gebeurde op basis van volgende set van parameters en weging:

        Kortgeschoolde niet-werkende werkzoekenden (data van 2021) – 13,33%

        Langdurig niet-werkende werkzoekenden (+1 jaar werkzoekend) (2021) – 13,33%

        Niet-werkende werkzoekenden met een arbeidsbeperking (2021) – 13,33%

        Personen met een (equivalent) leefloon (2022) – 30%

        Personen met een niet-EU herkomst (2022) – 15%

        Personen met een Oost-Europese (EU) herkomst (2022) – 15%

 

De nodige registratiesleutels voor het ESF project 'Lokale Partnerschappen ZOLimburg' zijn aangemaakt en voorzien in het budget 2024 en de meerjarenplanning.

 

Voor de specifieke verdeling van de kosten verwijzen we naar bijlage 7.

 

BESLUIT:

14 stemmen voor: Mark Vos, Christiaan Bamps, Peter Neven, Anja Slangen, Joël L'Hoest, Mieke Loyens, Marina Pauly, Guy Kersten, Mathieu Eycken, Bert Cilissen, Davy Renkens, Laura Mulleners, Anja Huls en Philippe Geelen

9 onthoudingen: Jan Peumans, Patrick Janssen, Ludwig Stevens, Marie-Elise Smets, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Marc Konings, Yves Chanson en Mathieu Cleuren

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Financiën

GOEDKEURING LIJST FACULTATIEVE TOELAGEN 2024

 

Aanleiding, feiten, context

 De jaarlijkse lijst van facultatieve toelagen wordt voorgelegd ter goedkeuring.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur, oa art 40 e.v.;

De wet van 14 november 1983 inzake de controle op de toekenning en aanwending van sommige

toelagen door lokale besturen, inzonderheid art. 3, 4, 7 eerste lid en art. 9 eerste lid.

 

Argumenten

Het verzoek van de plaatselijke verenigingen, instellingen, en / of verenigingen waarvan de gemeente lid is, adviesraden voor het bekomen van een gemeentelijke toelage.

De nodige kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2024.

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering gr van 8/04/2024.

Financiën

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT SCHROOT - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Aanleiding, feiten, context

Ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie dd.9/11/2023 dient de aangiftertermijn of -datum niet enkel in het aangifteformulier vermeld te worden maar ook in het belastingsreglement zelf.

 Terzake bepaalt artikel 6 van ons belastingreglement van 9 december 2019 inzake schroot en voertuigen buiten gebruik: 

"De belastingplichtigen zijn verplicht de belastbare elementen op te geven overeenkomstig een formulier dat dient teruggezonden te worden voor de erin vermelde dag. Zij die geen aangifteformulier ontvangen hebben of belastingplichtig worden na de inzameling van de aangifteformulieren zijn niettemin verplicht voor het einde van het belastingjaar spontaan de nodige gegevens aan het gemeentebestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen berekenen."

Deze bepaling is, gezien het recente cassatiearrest, problematisch gezien hierin dus voor de aangiftetermijn wordt verwezen naar de datum zoals vermeld op het aangifteformulier, terwijl deze termijn in het belastingreglement zelf dient te worden vermeld.

In die zin, wordt een aanpassing/aanvulling voorzien in het belastingsreglement van 9/12/2019 : "aangifte dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van het aangifteformulier."

 

In artikel 7 wordt de mogelijkheid (en dus niet de verplichting) voorzien voor een verhoging van de belasting met 50% i.g.v. de ambtshalve inkohiering.

In het huidig reglement wordt dus voorzien dat het college bij ambtshalve inkohiering de belasting kan verhogen met een bedrag gelijk aan 50 % van de heffing. Om reden van duidelijkheid wordt dit veranderd in "zal" verhogen.

 

 

 

Juridische gronden

 

        Decreet Lokaal Bestuur, o.a. artikel 41, 14° en artikel 56 inzake de bevoegdheden van respectievelijk de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen;

        Invorderingswetboek van 13 april 2019 houdende de invorderingsregels;

        Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van gemeentebelastingen, die worden vastgesteld voor het college van burgemeester en schepenen.

        Arrest Hof van Cassatie 9/11/2023

        advies Antaxius

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering gr van 8/04/2024.

Financiën

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT GROEVEN - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Aanleiding, feiten, context

Ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie dd.9/11/2023 dient de aangiftertermijn of -datum niet enkel in het aangifteformulier vermeld te worden maar ook in het belastingsreglement zelf.

In die zin, wordt een aanpassing/aanvulling voorzien in het belastingsreglement  : "aangifte dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van het aangifteformulier."

 

Aangezien er zich in het verleden geen problemen hebben voorgedaan met tijdige indiening van aangiftes wordt de bepaling houdende de verhoging met 50 % ingeval van ambtshalve inkohiering geschrapt.

 

Juridische gronden

 

        Decreet Lokaal Bestuur, o.a. artikel 41, 14° en artikel 56 inzake de bevoegdheden van respectievelijk de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen;

        Invorderingswetboek van 13 april 2019 houdende invorderingsregels;

        Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelastingen die worden vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

        Arrest van het Hof van Cassatie dd 9/11/2023

        advies Antaxius

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering gr van 8/04/2024.

Financiën

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT KAMERS  - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Aanleiding, feiten, context

Ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie dd.9/11/2023 dient de aangiftetermijn of -datum niet enkel in het aangifteformulier vermeld te worden maar ook in het belastingreglement zelf.

In die zin, wordt een aanpassing / aanvulling voorzien in het belastingreglement : aangifte dient te gebeuren binnen 30 dagen na het versturen van het aangiftefomulier.

 

In artikel 9 wordt de mogelijkheid (en dus niet de verplichting) voorzien voor een verhoging van de belasting met 50% i.g.v. de ambtshalve inkohiering.

In het huidig reglement wordt dus voorzien dat het college bij ambtshalve inkohiering de belasting kan verhogen met een bedrag gelijk aan 50 % van de heffing. Dit wordt veranderd in "zal" verhogen.

 

Juridische gronden

 

        Decreet Lokaal Bestuur, o.a. artikel 41, 14° en artikel 56 inzake de bevoegdheden van respectievelijk de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen;

        Invorderingswetboek van 13 april 2019 houdende de invorderingsregels;

        Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van gemeentebelastingen, die worden vastgesteld voor het college van burgemeester en schepenen.

        Arrest Hof van Cassatie 9/11/2023

        advies Antaxius

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering gr van 8/04/2024.

Financiën

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT MASTEN EN PYLONEN - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Aanleiding, feiten, context

Ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie dd. 9/11/2023 dient de aangiftetermijn of -datum niet enkel in het aangifteformulier vermeld te worden maar ook in het belastingreglement zelf.

In die zin, wordt een aanpassing / aanvulling voorzien in het belastingreglement : aangifte dient te gebeuren ten laatste op 31/05 van het aanslagjaar.

 

De verhoging van de belasting met 50 % wordt geschrapt, gezien de ervaringen van een steeds tijdige aangifte mbt deze belasting en de beperkte duur van deze belasting (vermoedelijk slechts tot eind 2025, gelet op de vraag van de Vlaamse overheid in het licht van de energietransitie).

 

 

 

Juridische gronden

 

        Decreet Lokaal Bestuur, o.a. artikel 41, 14° en artikel 56 inzake de bevoegdheden van respectievelijk de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen;

        Invorderingswetboek van 13 april 2019 houdende de invorderingsregels;

        Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van gemeentebelastingen, die worden vastgesteld voor het college van burgemeester en schepenen.

        Arrest Hof van Cassatie 9/11/2023

        advies Antaxius

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Directiesecretariaat

GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD VAN 11/03/2024

 

Aanleiding, feiten, context

De notulen van de gemeenteraad van 11/03/2024 worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Juridische gronden

Art. 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur handelen over de vormvereisten, opmaak, beschikbaarstelling en bewaring van de notulen van de gemeenteraad.

 

BESLUIT:

eenparig

 

Aangenomen

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Directiesecretariaat

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG (AUDIO-OPNAME) VAN DE GEMEENTERAAD VAN 11/03/2024

 

Aanleiding, feiten, context

Zoals bepaald onder artikel 32 in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is het zittingsverslag een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.

 

De audio-opname is te raadplegen op de website van de gemeente.

 

Juridische gronden

Art. 32 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Riemst van 14 juni 2021 handelt over de vormvereisten van het zittingsverslag van de gemeenteraad;

Titel 1. De politieke organisatie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, hoofdstuk 1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur regelt de werking, organisatie en bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

BESLUIT:

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Directiesecretariaat

VRAGEN RAADSLEDEN

 

Aanleiding, feiten, context

Zoals bepaald onder artikel 11 in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad hebben de raadsleden het recht aan de leden van het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig.

 

De schriftelijke vragen worden via e-mail gericht aan de algemeen directeur. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.

 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden maximaal twee mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de staan. De onderwerpen dienen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering van de gemeenteraad bezorgd te worden aan de algemeen directeur (i.c. uiterlijk woensdag om 24.00 uur indien de zitting van de gemeenteraad plaats heeft op maandag in de volgende week). De vragen kunnen per e-mail ingediend worden. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord tenzij de complexiteit van het antwoord bijkomende administratieve handelingen of onderzoek vereist waardoor er pas op een volgende zitting kan geantwoord worden.

 

De procedure van mondelinge vragen is beperkt tot de vraagstelling en het eventuele onmiddellijke antwoord van een lid van het college van burgemeester en schepenen. Het is de raadsleden toegestaan repliek op het antwoord te vragen waarbij een beperkte bespreking van het onderwerp mogelijk moet zijn. In geen geval wordt in de raad een uitvoerig debat over de gestelde vraag gevoerd of wordt de vraag staande de zitting omgevormd tot een agendapunt en ter stemming voorgelegd. Om over een onderwerp een debat te kunnen voeren dient dit deel uit te maken van de agenda van de betreffende raad, of al dan niet als bijkomend punt aan de agenda te worden toegevoegd. Hiertoe is vereist dat het onderwerp als agendapunt wordt vermeld.

 

Juridische gronden

Art. 11 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Riemst van 14 juni 2021 schrijft de werkwijze i.v.m. stellen van vragen door raadsleden voor;

Titel 1. De politieke organisatie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, hoofdstuk 1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur regelt de werking, organisatie en bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

BESLUIT:

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.